ВНОХД № 52-2018

Решение по Наказателно дело 52/2018г.

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 38

 

гр. Видин, 15.06.2018 г.

 

В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         Видинският окръжен съд   наказателно отделение в публичното

заседание на петнадесети юни,

през две хиляди и осемнадесета  година в състав :

              

     Председател:В.В.

                                                               Членове: АН. П.

 

                                                       В. М.

 

при секретаря   Илияна Каменова                           и в присъствието на

прокурора Вл.Влашев          като разгледа докладваното от СЪДИЯТА П.А ВНОХД № 52   по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.318 и сл. от Наказателно процесуалния кодекс.

С присъда №224, постановена на 26.05.2015г.по н.о.х.д.№307 по описа за 2015 година на Районен съд - Видин, подсъдимият О.М. А., ЕГН **********,***, е признат за виновен в това, че при условията на продължавано престъпление в периода от 26.03.2007г. до 29.10.2007г. в гр.Видин, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, буква „б" от НК - Изпълнителен директор на Сдружение „*****" - гр.Видин присвоил чужди пари, собственост на МРРБ програма „ФАР" предоставени от Европейския съюз на българската държава и връчени му да ги пази и управлява, като ръководител проект „**************" по договор за безвъзмездна помощ /гранд/ BG2004/016-785.01.02-01.010 сключен между МРРБ- ИА-ФАР като възложител и ****-Видин като изпълнител и ръководител проект „*** - ****" по договор за безвъзмездна помощ /гранд/ ***** сключен между МРРБ-ИА-ФАР - възложител и ****-изпълнител като присвоените пари са на обща стойност 17 211.72 / седемнадесет хиляди двеста и единадесет лева и седемдесет и две стотинки/ големи размери и парите са възстановени на МРРБ, както следва:

 1. На 26.03.2007г. присвоил сумата от 1627.48 лева /РКО № 7 /26.03.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление за което по закон не се предвижда по - тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ, като за самото му съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно- граждански договор № 2 / 01.12.2006 г. с възложител ***- Видин и изпълнител В. Т. Д., на който е придаден вид, че е подписан от В.Т.Д.. Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК
  1. На 26.03.2007г. присвоил сумата от 1627.48 лева /РКО № 5/ 26.03.2007 г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по - тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ, като за самото му съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно- граждански договор № 1 / 04.12.2006 г. с възложител ****- Видин и изпълнител М. Е. К., на който е придаден вид, че е подписан от М. Е. К.- Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК.
 2. На 27.04.2007 г. присвоил сумата от 406.88 лева /РКО № 12/ 26.03.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по - тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ, като за самото му съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно- граждански договор № 7 / 01.04.2007 г. с възложител ****- Видин и изпълнител В. Т. Д., на който е придаден вид, че е подписан от В. Т. Д - Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК.
 1. На 27.04.2007г. присвоил сумата от 406.88 лева /РКО № 14/ 27.04.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по - тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ, като за самото му съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно - граждански договор № 8/01.04.2007г. с възложител ****- Видин и изпълнител М.Е.К., на който е придаден вид, че е подписан от М.Е.К. - Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК.
 2. На 30.05.2007 г. присвоил сумата от 412.87 лева /РКО № 16 /26.03.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по - тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ, като за самото му съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно - граждански договор № 11/02.05.2007 г. с възложител ****- Видин и изпълнител В.Т.Д. , на който е придаден вид, че е подписан от В.Т.Д. - Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК.
  1. На 30.05.2007 г. присвоил сумата от 406.88 лева / РКО № 21 / 27.04.2007 г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление за което по закон не се юедвижда по - тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ , o за самото му съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно- граждански договор № 11 / 02.05.2007 г. с възложител ****-Видин и изпълнител М.Е.К., на който е придаден вид, че е подписан от М.Е.К. - Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК.
 3. На 29.06.2007 г. присвоил сумата от 412.87 лева /РКО № 19/29.06.2007 г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление за което по закон не се предвижда по тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ, като за самото му съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно- граждански договор № 13 / 01.06.2007 г. с възложител ****-Видин и изпълнител В.Т.Д., на който е придаден вид, че е подписан от В.Т.Д. - Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК.
  1. На 29.06.2007г. присвоил сумата от 406.88 лева /РКО № 24/ 27.04.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ, като за самото му съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно - граждански договор № 14 / 01.06.2007 г. с възложител ***- Видин и изпълнител М.Е.К, на който е придаден вид, че е подписан от М.Е.К - Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК.
  2. На 30.07.2007 г. присвоил сумата от 412.87 лева / РКО № 22 /29.06.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ , като за самото му съставяне от него не може Да се търси наказателна отговорност, а именно- граждански договор № 16/01.07.2007 г. с възложител ИС А- Видин и изпълнител В.Т.Д, на който е придаден вид, че е подписан от В.Т.Д - Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК.
 • На 30.07.2007 г. присвоил сумата от 406.88 лева /РКО № 28/30.07.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ, като за самото му съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно - граждански договор № 17/01.07.2007 г. с възложител **** Видин и изпълнител М.Е.К, на който е придаден вид, че е подписан от М.Е.К в - Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК.
 • На 30.08.2007 г. присвоил сумата от 388.87 лева /РКО № 28/30.08.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се вредвижда по -тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ, като за самото му съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно граждански договор № 20/01.08.2007 г. с възложител ***-Видин и изпълнител В.Т.Д, на който е придаден вид, че е подписан от В.Т.Д - Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК.
  1. На 30.08.2007 г. присвоил сумата от 406.88 лева /РКО № 33/ 30.08.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по - тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ, като за самото му съставяне от него не може да се търси ' наказателна отговорност, а именно - граждански договор № 11/01.08.2007 г. с възложител ****-Видин и изпълнител М.Е.К на който е придаден вид, че е подписан от М.Е.К - Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК.
 1. На 28.09.2007 г. присвоил сумата от 406.07 лева /РКО № 33/ 28.09.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ, като за самото му съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно-граждански договор № 25/01.09.2007г. с възложител *****- Видин и изпълнител В.Т.Д на който е придаден вид, че е подписан от В.Т.Д - Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК.
  1. На 28.09.2007г. присвоил сумата от 406.88 лева /РКО № 41/28.09.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ, като за самото му съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно-граждански договор № 25/01.09.2007 г. с възложител ****- Видин и изпълнител М.Е.К, на който е придаден вид, че е подписан от М.Е.К - Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал. 1 от НК
  2. На 25.10.2007 г. присвоил сумата от 409.40 лева /РКО № 45/25.10.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ, като за самото му съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно- граждански договор № 28/01.10.2007 г. с възложител ***-Видин и изпълнител В.Т.Д, на който е придаден вид, че е подписан от В.Т.Д - Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК
  3. На 25.10.2007 г. присвоил сумата от 409.40 лева /РКО № 51/ 25.10.2007г./, като за улесйяването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се редвижда по тежко наказание, а именно: използвал неистински частен документ, ато за самото му съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно-граждански договор № 28/01.10.2007г. с възложител *****- Видин и изпълнител М.Е.К, на който е придаден вид, че е подписан от М.Е.К - Улесняващо престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК
 2. На 26.10.2007 г. присвоил сумата от 1369.08 лева /РКО 51/ 26.10.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по тежко наказание, а именно: използвал неистински официални документи, като за самото им съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно пътен лист серия А' № *** пътен лист серия А № ***** и двата от 24.10.2007 г. по фактура за извършен превоз от фирма ЕТ „*****. ****" от 26.10.2007г. и протокол за приемане на извършената услуга от 25.10.2007г., на които е придаден вид, че са подписани от Б. С. И. собственик на ЕТ *****" - Улесняващо престъпление по чл.316, във вр. с чл.308, ал.1 от НК.
 3. На 27.10.2007 г. присвоил сумата от 1461.60 лева /РКО с № от 59 до № 64 - всички от 27.10.2007 г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, а именно: в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б."Б" от НК, в кръга на службата си съставил официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства, а именно; пътни листове серия А №№: 355605, 355606, 6355607, 355608, 355609, 355610, 355611, 355612, 355614, 355615, 355616, 355619, 355620 , 355621, от № 355622 до № 355640, от № 355654 до № 355664, от № 355665 до № 355673, от № 241035 до № 241044, от № 241045, до № 241052, и пътен лист серия А №241054 - улесняващо престъпление по чл.311, ал.1 от НК.
 4. На 29.10.2007 г. присвоил сумата от 1820.12 лева /РКО с № от 54 до № 59 - всички от 29.10.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по- тежко наказание, а именно: в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл,93, т.1, б. „Б" от НК, в кръга на службата си съставил официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства, а именно: пътни листове серия А №: от 241026 до 241033, от № 241018 до 241025, от № 241010 до № 241015, от № 241003 до 241009 и № 241001, от № 355689 до 355696, от № 355693 до 355699 и от № 355674 до № 355687 - улесняващо престъпление по чл.311, ал.1 от НК.
 5. На 29.10.2007 г. присвоил сумата от 391 1.66 лева /РКО 58 от 29.10.2007г./, като за улесняването му е извършено и друго престъпление за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, а именно: използвал неистински официални документи, като за самото им съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, а именно пътен лист серия А № 224709 и пътен лист серия А № 224710 и двата от 24.10.2007 г. по фактура за извършен превоз от фирма ЕТ „*****" от 26.10.2007г. и протокол за приемане на извършената услуга от 26.10.2007г., на които е придаден вид, че са подписани от Б. С. И. собственик на ЕТ „****. *****" - улесняващо престъпление по чл.316, във вр. с чл.308, ал.1 от НК - престъпление по чл.205, ал.1, т.3, във вр. с чл.202, ал.2, т.1 и т.3, предл. второ, във вр. с чл.202, ал.1 т.,1 във вр. с чл.201, във вр. с чл.26 от НК, за което и на основание същия текст, и във вр. с чл.55 ал.1 т.1 НК ГО ОСЪЖДА, му е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн.чл.66 ал.1 от НК е отложено изтърпяването на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.205 ал.2, във вр. с чл 37 ал.1 т. 6 от НК е лишен О.М. А. от право да заема ръководна длъжност свързана с управлението и усвояване на пари от фондове на Европейския съюз за срок от ДВЕ ГОДИНИ считано от влизане на присъдата в сила.

Недоволен от така постановената присъда е останал подсъдимият О.М. А., който я обжалва чрез процесуалния си представител адв. Б.В.. Поддържа незаконосъобразност и необоснованост на съдебния акт. Твърди се в жалбата , че практически няма как да се осъществи състава на чл.201 НК. Позовава се на събраните гласни и писмени доказателства, от които според жалбоподателя се установява, че проектите са изпълнили своето предназначение. Поддържа, че от показанията на свид. Р.П.- одитор- бюджета на двата проекта е отговарял на първичните документи и нямало нередности. Развиват се доводи, базирани на заключението на вещото лице Р. К., че за инкриминирания период по сметка на ***** не е имало никакви средства, както не е имало и касова наличност.

Иска се от съда атакуваната присъда на Районен съд - Видин да бъде отменена, и се оправдае по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.205, ал.1, т.З, във вр. с чл.202, ал.2, т.1 и т.З, предл.второ, във вр. с чл.202, ал.1, т.1, във вр. с чл.201, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

В проведеното пред въззивната инстанция с.з. представителят на Окръжна прокуратура оспорва жалбата и твърди , че какта на досъдебното произвдодство , така и пред първоинстанционния съд са събрани доказателства които безспорно установяват , че именно подсъдимият е подписвал гражданските договори и другите документи , с които е улеснилприсвояването на сумите, конкретно описани по договорите.

Подсъдимият чрез защитата си поддържа да бъде отменена присъдата по съображенията , изложени в жалбата.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства , доводите и възраженията на страните и след като провери служебно изцяло правилността на присъдата , съобразно изискванията на чл.314 НПК , намира за установено от фактическа сграна следното:

Обвинението е за това, че при условията на продължавано престъпление в периода от 26.03.2007 г. до 29.10.2007 г. в гр.Видин, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б.“б“ от НК- Изпълнителен директор на Сдружение „*****“ гр.Видин присвоил чужди пари, собственост на МРРБ програма „ФАР“ предоставени от Европейския съюз на българската държава и връчени му да ги пази и управлява като ръководител проект „*******“ по договор за безвъзмездна помощ/гранд/ BG2004/016-785.01.02-01.010 сключен между МРР–ИА- ФАР като възложител и **** Видин като изпълнител и ръководител проект „******************“ по договор за безлвъзмездна помощ/гранд/ BG2004/016-783.01.03.01.03 сключен между МРР–ИА- ФАР като възложител и *****Видин като присвоените пари са на обща стойност 17 211,72 лв. –големи размери и парите са възстановени на МРРБ- т.е. за престъпление чл.205, ал.1, т.З, във вр. с чл.202, ал.2, т.1 и т.З, предл.второ, във вр. с чл.202, ал.1, т.1, във вр. с чл.201, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, като се посочват 20 пункта ,по които деянието е извършено по конкретни граждански договори и конкретни разходни касови ордери.

Сдружение ****** - Видин - СДЧП е регистрирано по ЗЮЛНЦ и е вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел под № 12, том 1/32, по Ф.Д. № ****** г., със седалище в гр. Видин. Предметът на дейност е стопанска дейност, организирана по поръчение и в интерес на членовете на асоциацията за оборудване, за експериментиране на нови технологии, образци, продукти и други производства. Сдружението има контролен и управителен съвет. Изпълнителен директор е обвиняемият по делото О.А.и като такъв е длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, б.мб" отНК.

През м. Ноември 2006г. ******-Видин сключила два договора с Изпълнителна агенция ФАР към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездна помощ за осъществяване на проект „*************" и проект „******************", като и двата проекта щели да се финансират със средства, предоставени от Европейския съюз по финансов меморандум за трансгранично сътрудничество между България - Сърбия и България-Румъния, във вр. с което били сключени следните договори:

            На 29.11.2006г. МРРБ в качеството си на възложител и ******-Видин в качеството си на изпълнител /бенефициент/ за безвъзмездна помощ / гранг / - BG 2004/016-783.01.03.01.03. за осъществяване на проект „ ********** ", финансиран по финансов меморандум за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Срока на изпълнение на проекта бил 11 месеца, като стартът бил даден на 30.11.2006 г. и приключил на 29.10.2007г. Същият целял създаване и развитие на устойчива мрежа за сътрудничество и партньорство в областта на църковно-историческото наследство между граничните държави, специфичната цел на проекта била артистичното представяне и промотиране в трансграничния район на културната идентичност и житието на балканската светица- П.с цел поощряване развитието на бъдещи инициативи свързани с религиозния и културен туризъм. Общата сума на разходите за изпълнение на проекта била 41 835 евро. Съгласно чл.3.2 от договора И А- ФАР при МРРБ се задължил да финансира 89,09 % от общите разходи или 36 435 евро, а *****-Видин следвало да финансира 12,91 %, или 5 400 евро. Договорено било безвъзмездната помощ в размер на 36 435 евро да бъде отпусната по банков път на два етапа, авансово плащане в размер на 80 % от общата сума в размер на 29 148 евро и окончателно плащане в размер на 7 287 евро, след представяне на заключителен отчет за изпълнението на проекта.

На 22.02.2007г. *****-Видин заявила искане към МРРБ за превод на авансовото плащане по проекта в размер на 29 148 евро, като за целта била съставена фактура № 0000000014/ 23.02.07г. в лева при съответния курс на еврото за деня. На 13.03.2007г. по разплащателна банкова сметка ***-клон Видин с титуляр *****-Видин постъпила посочената сума. След постъпването сумата била обменена в лева и прехвърлена в сметка на****-Видин № ********* при банка „*****" АД Видин от която сметка били извършвани плащанията на разходите за осъществяването на дейностите по проекта.

Проектът бил със строго определен бюджет, относим към съответните дейности, които щели да бъдат извършени, като изпълнението на дейностите се определяло и от ръководството за изпълнение на финансираните проекти по програма „ФАР". Изпълнителят / *****-Видин / била задължена да извършва разходите по дейностите съобразно договора, ръководството и съответния бюджет, като за всеки разход следвало да се прилагат съответните първични счетоводни документи и доказателства.

След реализирането на проекта бил изготвен заключителен финансов отчет и с фактура № 000000204/ 25.02.2008 г, издадена от *****-Видин, било поискано окончателно плащане в размер на 4119.15 евро.

На заключителния финансов отчет била извършена проверка от страна на МРРБ, вследствие на която по различни бюджетни, пера: „ командировъчни -българска група в Румъния", „Уеб сайт" „ Разходи за одит" , надвишения на отделни пера, не били признати разходи в размер на 2 370.81 евро. Размера на одобрения по финалния отчет разход бил 2 095.44 евро, изчислен съгласно чл.17 от Общите условия на договора. Съгласно схемата за финансиране, процентния остатък от балансовото плащане в размер на 2 091.21 евро бил преведен по разплащателната сметка на *****-Видин с банково бордеро от 30.05.2008 г, с което проекта окончателно бил разплатен.

            На 30.11.2006г. МРРБ в качеството си на възложител и ****-Видин в качеството си на бенефициент сключили грантов договор BG 2004 / 016 — 785.01.02.010 - „****************** " - финансиран по финансов меморандум за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия / проекта съответства на Съвместния Програмен документ „ Добросъседство 2004-2006 „България - Сърбия и Черна гора/. Срока на изпълнение на проекта бил 11 месеца, като същия стартирал на 01.12.2006 г. и приключил на 31.10.2007 г.

            Целта на проекта била създаване и развитие на устойчива мрежа за сътрудничество и партньорство в областта на църковно историческото наследство между граничните държави и специфична цел „създаване на трансгранични сътрудничества и засилване на действащите трансгранични контакти". Общата сума за финансиране на проекта била 42 660 евро, като съгласно чл.3.2. от договора ИА-ФАР-МРРБ се задължавал да финансира 37 660 евро или 88.28 % от общите разходи, а *****-Видин следвало да съфинансира 11.72 % от общата сума. Безвъзмездната помощ в размер на 37 660 евро била отпуската по банков път на два етапа.

На 09.02.2007г. ****-Видин издала фактура № 0000000012 за 80% авансово плащане по договора на стойност 58 925,25 лева съответстващо на 30 128 евро по курса на деня, като на същата дата било заявено искане към МРРБ-София за превод на авансовото плащане в горепосочения размер.******-Видин открила банкова сметка ***-клон Видин по която постъпила сумата, след което левовата и равностойност била прехвърлена в сметка № ****** при банка - *********** АД - клон Видин от където били извършвани плащанията по дейностите на проекта.

Подобно на първия проект и този бил с фиксиран бюджет по видове дейности, като *****-Видин била задължена да извършва разходи по дейностите съобразно договора, анексите, ръководството и бюджета, да прилага изискващите се разходно-оправдателни счетоводни документи. Ръководител и на двата проекта бил поде. А.

След приключване на дейностите по двата проекта, изпълнителят- ****-Видин е изготвила финални финансови отчети, същите били изпратени за проверка от финансов експерт на Съвместния технически секретариат гр.П. - оперативен орган на програмата. Проверката приключила с лист за проверка на финален финансов отчет и становище изпратено на началник отдел „ФУ" на ИА „Програма ФАР" за двата проекта, че всички разходи трябвало да се считат за недопустими и авансово преведените суми на бенефициента следва да се възстановят. С оглед констатираното, възложителят по договорите МРРБ сезирал Агенция за държавна финансова инспекция.

На основание заповеди с № ФК-10-1048/10.09.2008г., № ФК- 10-1100 /25.09.08г. , ФК-10-41/09.01.09Г. , № ФК-10-148 / 04.02.09 г. и № ФК-10-227 / 24.02.09г. главен финансов инспектор - свидетелката В.Д. извършила финансова инспекция на ****-Видин за периода 01.11 06г. - 31.10.07г. Основни задачи на инспекцията били проверка на законосъобразното усвояване на безвъзмездната помощ получена по програма ФАР по двата проекта.

            Финансовата инспекция установила, че ****-Видин с изпълнителен директор- поде. по делото О.А., като бенефициент е изпълнявала дейности по два договора, които съдържат аналогични дейности, отчитани и по двата проекта в т.ч.: Създаване на база данни за житието на св.П., организиране на научни конференции, организиране на съвместни изложби в България. Официално отбелязване на деня на Света П.. Публикации, дипляни, интернет сайт, календари, брошури, СД, както и публични и медийни изяви. Било установено още, че са налице известни разминавания между извършените дейности и условията залегнали в договорите за тяхното извършване и художествено оформление, напр. установено било недостатъчно количество на изготвените винилови платна, карти на черкви , фотоси в стъклени рамки и др., били назначени за консултанти и координатори лица с български произход, макар, че следвало за тези длъжности да бъдат назначени чуждестранни такива, установено било и наличието на дублирани пътувания с л.а. във вр. с организацията на проектите. Във вр. с тези несъответствия, ***-Видин върнала част от отпуснатите средства по сметка на МРРБ. Както сочи свид. П.П., водела счетоводството на *****Видин, през 2009г. на два транша по сметката на МРРБ били преведени следните суми ~ на 04.06.2009г- -18 491.20лв. и на 05.06.2009г. - 10 82.8.90лв.

За периода 2008г.-2009г. свидетелят В. П. Д., работеща към този период на длъжност главен инспектор в АДФИ Видин е извършила финансова инспекция на „**** – Видин“ с изпълнителен директор подсъдимия О.М. А.. Инспекцията е била с обхват за периода от 01.11.2006г. – 31.10.2007г. и задача да се извърши проверка на законосъобразността по усвояването на безвъзмездната помощ, получена по програма ФАР по проекти и сключени два договора – договор BG2004/016-783.01.03.01.03., сключен по проект “********** “ и договор BG2004/016-785.01.02.01.010., сключен по проект „********************“. Съгласно договорите ИА „ФАР“ – МРРБ е финансирала 87.09% от общата стойност на същите, а останалите 12.91% са финансирани за сметка на „*****“ – Видин. Като доказателство за извършени дейности по проектите с разходнооправдателни документи за усвоени суми от общата стойност на съответните проекти изпълнителният директор на „*****“ – Видин подсъдимият А. е приложил в отчетността първични и вторични счетоводни документи, част от които не са били приети и разходите не са били признати от АДФИ. По договор BG2004/016-783.01.03.01.03., сключен по проект “********“ на обща стойност 41 835 евро по т. 1.3 от бюджета за командировки на местни експерти в гр. К. е установено, че и по другия проект съгласно приложените документи групите местни лица с едни и същи МПС са били едновременно на две различни места на една и съща дата в Сърбия и Румъния, което е невъзможно, съответно на 24.10.2007г. в К. и Н.. Поради това разходът е признат само за единия проект, а не е признат за сумата от 684.50 лв., с което неоснователно са усвоени средства за над 1360 лв. По т. 1.3.3. от бюджета, касаеща семинари и участия в конференции е представена фактура за нощувка, издадена от „*****“ ЕООД за 14.10.2007г., като в РКО като обстоятелство за разход са посочени „кафе - паузи“. Съгласно доклада на АДФИ като доказателство е следвало да има документ, а именно поименна сметка за всяко лице, което е нощувало, но такъв документ не е представен на контролния орган и поради това не е признат разход в размер на 916.67 лв. Не са налице доказателства,        видно от свидетелските показания на свидетеля Т., не са установени данни за конкретни лица, ангажирани по проектите, да са нощували в хотел „****“ за сочената от подсъдимия А. конкретна дата 14.10.2007г. По т. 2.1.1. от бюджета отчетената командировка в К. Румъния, се дублира за дата 24.10.207г. с такава в Сърбия по другия проект, поради което е признат направения разход само за Сърбия, а по втория проект не е призната сумата от 1369 лв. От показанията на свидетелите Д., И., Ф., Ц., К., М., М. и Х., се доказва, че и по двата проекта не е имало пътувания в чужбина. Приложените РКО, пътни листове, заповеди за командировъчни, фактури от ЕТ „******“, са приети от контролния орган за документи с невярно съдържание и е прието в доклада на АДФИ, че сумите за командировъчни и услуги в размер на 4 380 лв.са неправомерно усвоени. По т. 5.2.3. – Карти с рисувани църкви инспекцията е установила, че към разходните документи не е приложен образец на карта, съгласно изискванията в ръководството на проекта, като разходът в размер на 7 823.32 лв. не е признат от инспекцията. По т. 6.1. – Изложба проверката от АДФИ не са намерени винилови платна, за които са изразходвани 6 845 лв., като по ръководството на проекта е трябвало да има образец към документите по проекта и цялото налично количество, за което е съставен и констативен протокол. По т. 6.2. – Изложба „****“ не са намерени нито образец, нито цялото количество, като не е признат от АДФИ разход от 3 911 лв. По проект BG2004/016-785.01.02.01.010., сключен по проект „***********“ констатациите в доклада на АДФИ са идентични, като по т. 1.1. – неправомерно изразходвани заплати за местен персонал /сключен договор със свидетеля М. К./, на когото е платено неоснователно два месеца по-рано от сключването на гражданския договор с него, като не са признати разходи, представляващи възнаграждения за два месеца в размер на 977 лв. В показанията си свидетелят К. сочи, че е получил възнаграждение само за шест месеца по 250 евро или общо 1500 евро, а съгласно отчетните документи по другия проект BG2004/016-783.01.03.01.03. “***********“ са му изплатени възнаграждения за единадесет месеца в размер общо на 2 750 евро, т.е. с 1 250 евро повече. По т. 1.2. са констатирани неправомерно изразходвани суми за заплати на местен персонал, вместо за чуждестранен такъв в размер на 3 344 лв. По т. 2.1.1. – „Конференция в Сърбия“ не е признат превоз от фирма ЕТ „*****“, тъй като не са били представени фактури за горивото от фирмата – превозвач, като пътният лист е с една и съща дата, час и МПС с тези за превоза до гр. К.в Румъния. Не са били представени копия от паспортите с положени печати на входно-изходен граничен контрол /ГКПП/ съгласно изискванията на ръководството. По т. 2.2.1. е констатирано дублиране по двата проекта на пътни листове, МПС и лица, които са участвали в мероприятието, поради което разходът от 833 лв. не е признат. По т. 3.2. – „Компютърно оборудване“ е констатирана липса на диктофон на стойност 195. 58 лв. като подсъдимият А. е заявил, че диктофонът е изгубен. По т. 5.6.-„Финансови услуги“ е констатирано надвишение на бюджетния праг. По т. 6.2. – Изложба проверката от АДФИ не са намерени винилови платна, за които са изразходвани 6 845 лв., като по ръководството на проекта е трябвало да има образец към документите по проекта и цялото налично количество, за което е съставен и констативен протокол. По т. 6.2. – Изложба „*****“ не са намерени нито образец, нито цялото количество, като не е признат от АДФИ разход от 3 911 лв. В показанията си свидетелят Д. потвърждава изцяло изнесените факти в доклада. Подсъдимият А.твърди, че е направил възражения пред финансиращия орган за част сумите, но същите не са били уважени и той е възстановил сума в размер от 14 970.73 лв. Свидетелите Д., И., Ф. и Ц. твърдят, че не са пътували в чужбина и не са участвали в конференции и семинари във връзка с двата проекта. Свидетелят К. твърди, че е бил координатор на проект, получил е възнаграждение за шест месеца по 250 евро или общо 1500 евро. АДФИ е констатирала разлика на тази сочена от К. сума с отразената в приложените счетоводни документи за изплатеното на К. по-голямо възнаграждение. Свидетелят К.твърди, че е дал съгласието си за ползването на МПС „****“ ***** за пътуванията по проекта, като К. е управлявал това МПС. Автомобилът е бил зареждан в началото на пътуването в гр. Видин на бензиностанция „****“ в присъствието на подсъдимия А., като А.е плащал горивото и е получавал съответния документ. К.твърди, че не е имал други ангажименти и дейности по двата проекта. Свидетелят Х. твърди, че е бил собственик на ла. „*******“ с ДК№ *****, който е посочен в пътните листа и отчетни документи по проектите като МПС, с което е извършвано пътуване във връзка с командировка в чужбина в изпълнение на дейности по двата проекта. Х.твърди, че не е предоставял този автомобил за пътувания в чужбина и не е правил на същия застраховка „Зелена карта“ за пътувания в чужбина. Видно от приложеното и прието писмено доказателство – писма изх. № 09-00-17/15.06.2009 г. на ген. Секретар на „Гаранционен фонд“ гр. София се сочи, че МПС с ДК№ ****** и МПС с ДК№ ******* нямат полици за застраховка „Зелена карта“ за пътуване в чужбина към октомври 2007 г., като двете МПС са отразени в отчетни документи по проектите, че са извършвали превоз до Сърбия и Румъния. Свидетелят М.и твърди, че е бил арт – консултант по посочените проекти и твърди, че е пътувал със свидетеля М. до църкви и манастири с личния си автомобил около 30 пъти, заплащал е горивото с лични пари и е представял касови бонове във Видин на касиерката по проекта. Свидетелят М. е бил религиозен консултант по двата проекта твърди, че е извършвал дейности по проектите и че е получавал възнаграждения за това. Бил извършвал пътувания по задания по проектите с личния си автомобил за периода март – май и е бил придружаван от свидетеля М.. Твърди, че не са му издавани командировъчни, зареждал е с лични пари на различни бензиностанции и не е участвал в мероприятия в чужбина. Видно от заключението по извършената съдебно – графическа експертиза № Г – 17 / 4 – 10 от 04.04.2011 г. двадесетте и осем спорни подписа, положени в реквизитите „изпълнител“ – 2 бр. подписи и в реквизита „декларатор“ – 1бр. подпис в представените за изследване граждански договори с № 28/01.10.2007 г., № 25 / 01.09.2007 г., № 17 / 01.07.2007 г., № 14 / 01.06.2007 г., № 11 8 02.05.2007 г., № 8 / 01.04.2007 г. и № 2 / 04.12.2006 г., както и в приложените към всеки договор сметки за изплатени суми в реквизита „получил сумата“ – не са изпълнени от М.Е.К.. Седемте спорни подписа, положени в реквизита „получил сумата в представените за изследване РКО с № 51 / 25.10.2007г., № 41 / 28.09.2007 г., № 28 / 30.07.2007 г., № 24 / 29.06.2007 г., № 21 / 30.05.2007 г., № 14 /27.04.2007 г. и № 5 / 26.03.2007 г. не са изпълнени от М.Е.К.. Тридесет и двата спорни подписа, положени в реквизитите „изпълнител“ – 2 бр. подписи и в реквизита „декларатор“ – 1 бр. подпис в представените за изследване граждански договори с № 28 / 01.10.2007 г. , № 25 / 01.09.2007 г., № 20 / 01.08.2007 г., № 16 / 01.07.2007 г., № 13 / 01.10.2007 г., № 11 / 01.05.2007 г., № 7 / 01.04.2007 г. и № 2 / 01.12.2006 г. и в приложените към всеки договор сметки за изплатени суми в реквизита „получил сумата“ не са изпълнени от В.Т.Д.. Осемте спорни подписа, положени в реквизита „получил сумата“ в представените за изследване РКО с № 45 / 25.10.2007г., № 33 / 28.09.2007 г., № 28 / 30.08.2007 г. и № 7 / 26.03.2007г. не са изпълнени от В.Т.Д.. Педдесет и деветте спорни подписа, положени в реквизитите „Възложител“, във всички граждански договори, в реквизита „Ръководител на проекта“, във всички констативни протоколи, разпечатани в долния край обратната страна на договорите, в реквизита „Ръководител“, във всички сметки за изплатени суми, приложени към договорите и в реквизита „Ръководител“, във всяка една служебна бележка, разпечатана на обратната страна, в сметките за изплатени суме, приложени към всеки договор без тази към граждански договор № 28 / 01.10.2007 г., издаден на името на В.Т.Д., където липсва такава бележка, са изпълнени от подсъдимия О.М. А.

 

       Мотивите на първоинстанционният съд са подробни. Първостепенният съд е изяснил фактическата обстановка и постепенно и внимателно е извършил подробен анализ на събраните доказателства. Кредитирал е свидетелските показания, които имат значение за основния въпрос извършил ли е подсъдимия инкриминираното деяние. Достатъчно място е отделено и на предмета на престъплението. По този начин от писмените и гласни доказателства съдът е направил обосновани изводи, за да стигне до заключението, че подсъдимия О. М. А. е извършил престъплението за което е обвинен. Настоящата инстанция не стигна до други фактически констатации и прие, че не е необходимо да преповтаря тези от първата.

Доводите за допуснати нарушения на закона и процесуални такива не се подкрепят от данните по делото и са неоснователни.

            Въззивният съд намира за несъстоятелно и възражението , че предвид липсата на средства по сметките на двата проекта през инкриминирания период не е могло да бъде осъществено деянието. Съгласно заключението на в.л. по назначената съдебносчетоводна експертиза : по първия проект на дата 01.03.2007 г. е получен аванс от ФАР-МРРБ в размер на 30 128 евро , като вещото лице е дало в табличен вид движението по сметката, като към 31.10.2007 г. средствата от аванса са били изразходвани. Аналогично по втория проект на 13.03.2007 г. е получен аванс от ФАР-МРРБ в размер на 29 148 евро , като вещото лице е дало в табличен вид движението по сметката. Към 30.11.2007 г. средствата от аванса са били изразходвани. Не би могло да се приеме, че липсва субективният елемент, тъй като умисълът е обективиран в действията на подсъдимия. Прекият умисъл включва съзнанието, че дееца няма други права върху повереното му в качеството на длъжностното лице чуждо имущество освен да го пази и управлява, но въпреки това се разпорежда с него в свой или в чужд интерес. Умисълът за присвояване означава умисъл за окончателно разпореждане с предмета на престъплението към момента на изпълнителното деяние, както е в настоящия случай.

            Наказанието на подсъдимия е определено от съда при спазване разпоредбите на закона и в съотвествие с целите по чл.36 НК. Преценени са смегчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства в съотвествие с чл.54 НК и определеното наказание е с приложение на чл.55,ал.1 НК .

     Видно от приложената справка за съдимост, подс. А. не е осъждан, което следва пръвоинстанционния съд е приел за смекчаващо отговорността обстоятелство. Като други смекчаващи обстоятелства съдът е преценил и доброто процесуално поведение на подсъдимия А. Съдът не е преценил възстановяването на нанесената имуществена вреда като смекчаващо обстоятелство, тъй като деянието е с правна квалификация по чл. 205 от НК , в който текст е взето предвид това обстоятелство. Обществената опасност да деянието е висока, тъй като се засяга конституционно гарантираното право на собственост. Наказанието ВРС е наложил под най- ниското предвидено в закона наказание при превес на многобройни смекчаващи обстоятелства, които ведно с дългия период от време, през който делото е продължилоопределят налагането на наказание под предвидения минимум лишаване от свобода. Това най-адекватно би довело до поправяне и превъзпитание на подсъдимия и по този начин би се въздействало предупредително върху останалите членове на обществото.

Подсъдимият не е осъждан на „лишаване от свобода” , поради което са налице условията за приложението на чл.66,ал.1 НК и правилно изпълнението на наложеното му наказание е отложено за срок от три години. Правилно е определено и кумулативно предвиденото лишаване от права за срок от две години.

Предвид на установеното по-горе Видински окръжен съд намира, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна и следва да бъде потвърдена.                              

           Водим от горното и на основание чл.338 във вр. с чл.334, т.6 от НПК, Видинският окръжен съд

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА ПРИСЪДА №224, постановена на 26.05.2015г.по н.о.х.д.№307 по описа за 2015 година на Районен съд - Видин

Решението Е ОКОНЧАТЕЛНО   

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                     2.