ВНЧХД № 109-2017

                              П Р И С Ъ Д А

                                             №……64………    

                                 гр.Видин, 16.05.2017 год.

                           В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ……район………………

На шестнадесети май

две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание,

в следния състав:

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

                           ЧЛЕНОВЕ:   1.С.С.

                                                   2 Г. Й.

на секретаря   А.А.

в присъствието на прокурора       разгледа докладвано от съдията И.И. въззивно наказателно частен характер дело № 109 по описа за   2017   год.

       Въз основа на данните по делото и Закона

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

         

ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО присъда № 145/13.03.2017г. постановена по НОХД № 935/2016г. на ВРС вместо което ПОСТАНОВЯВА

ПРИЗНАВА подсъдимият К.Й.К. роден на ***г***, българин, български гражданин, разведен, със средно образование, не осъждан, пенсионер, ЕГН:********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 12.09.2015г. в с.Г., обл.Видин причинил на В. *** лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на лицето, с кръвонасядане на клепачите на ляво око, подконюнтивиални кръвоизливи, кръвонасядане на лява буза с което и причинил болка и страдани без разстройство на здравето, за което като престъпление по чл.130, ал.2 от НК на основание чл.78а, ал.1, б.”а”,предл.1-во от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000/хиляда/ лева ,като ГО ОПРОВДАВА по обвинението по чл.130, ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимият К.Й.К. със снета по-горе самоличност за ВИНОВЕН В ТОВА , че на 12.09.2015г в с.Г., обл.Видин  извършил клевета  по отношение на В. В. К. от същото село във формата на преписване на извършено престъпление от страна на В. В.К. ,изразяващо се в кражба от неговите лозя, като е казал на В. К. и С.К. ,че са му обрали гроздето ,за  което като престъпление по чл.148 ал.2 предл.I-во от НК по   чл.148, ал.1 т.1 от НК във вр.с чл.147, ал.1,пр.2-ро НК на основание чл.78а, ал.1, б.”а”,предл. 1-во от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000/хиляда/ лева и го  оправдава по обвинението с  тъжбата в  продължавано престъпление по чл.26, ал.1 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимият К.Й.К. със снета по-горе самоличност да заплати на В. *** с ЕГН: ********** сумата от 500/петстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинените неимуществени вреди, изразяващи се в болка и страдания от причинената й телесна повреда по чл.130, ал.2 от НК ведно със законната лихва върху тази сума до окончателното й изплащане,считано от 12.09.2015г., като ОТХВЪРЛЯ гражданския иск в останалата му част до пълния размер 1500/хиляда и петстотин/ лева като неоснователен.

ОСЪЖДА подсъдимият К.Й.К. да заплати Д.Т. по сметка на Видински Окръжен Съд в размер на 50/петдесет/ лв.,определена по така уважения гр.иск посочен по-горе.

ОСЪЖДА подсъдимият К.Й.К. да заплати на В. В.К. с посочен по-горе адрес сумата от 300/триста/ лева за причинените й неимуществени вреди в резултат на деянието по чл.148, ал.2, пр.1-во от НК във вр.с чл.148, ал.1,т.1 от НК във вр.с чл.147, ал.1, пр.2-ро от НК изразяващо се в накърняване на доброто име и репутация на тъжителката, психически стрес и притеснение в резултат на деянието, ведно със законната лихва, считано от 12.09.2015г. до окончателното изплащане на сумата, като в останалата част на иска до пълния му размер 1500лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен.

ОСЪЖДА подсъдимият К.Й.К. да заплати Д.Т. в размер на 50 лв. върху така уважената част на гражданския иск по сметка на видински окръжен Съд.

ОСЪЖДА подсъдимият К.Й.К. да заплати на В. В.К. с посочен по-горе адрес разноските по делото в размер на 510 лв. и 80 ст. Представляващи разноски за адвокатско възнаграждение направени за повереник, Д.Т. и такси за призоваване на свидетели.

          Присъдата НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: