ВЧГРД № 203-2018

Определение по Гражданско дело 203/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 145

гр. Видин, 20.07.2018

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:В. В.

Членове:   1. А. П.

                  2.В. М.

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В. М. въззивно ЧГр. дело № 203 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Делото е образувано по частна жалба от А.Б.Г. ***,еп.. ЕГН: **********, представляван от адв.П. Б. от АК-Перник против определение № 3 от 27.03.2018г. по Гр.Д. № 140/2017г. на РС-Кула, с което се отказва възстановяване срока за подаване за въззивна жалба.

Посочва че действително ч.жалба е подадена на 13.11.2017г. по пощата, като твърди, че срока е спазен защото съобщението за връчване на решението на РС е връчено на 30.10.2017г., а не както е отбелязано в разписката на 27.10.2017г. Датата 27.10.2017г. е датата на постъпване на съобщението в кметството на с.Р., а не дата на връчване на това съобщение на адв.П. Б. Поддържат че в конкретния случай е налице техническа грешка, довела до формално пропускане на срока с един ден , в резултат на което жалбоподателят губи процесуални права, поради което следва да бъде отменено определението на първоинстанционния съд- Кула, като се възстанови срока за подаване на въъззивната жалба и ВОС разпореди администрирането й.

         Постъпил е отговор на частната жалба от ответната страна В.М.Х. с ЕГН: **********, в която поддържа че е неоснователна, определението е правилно и законосъобразно. Посочва че следва да се приеме като дата за връчване на изготвеното решение 27.10.2017г., както правилно е посочил първоинстанционния съд, тъй като датата на връчване се попълва от връчителя , в присъствието на лицето на което се връчва съобщението, като в случая това е адвокат на когото са известни правните последици от неспазване на процесуалния срок. Правилата за връчване на призовки и съобщения са уредени в ГПК и са императивни. Не са налице и особени и непредвидими обстоятелства , които страната не е могла да преодолее поради което следва да бъде потвърдено определението на РС-Кула.

         Видински окръжен съд като взе предвид постъпилата частна жалба, становището на ответната по делото страна и съобразявайки данните по делото касаещо производството по чл.64 и-чл.66 от ГПК прие за установено следното:

         С определение № 3/27.03.2018г. по Гр.Д. № 140/2017г. по описа на КРС, последния е оставил без уважение молбата на А.Г. чрез адв.П. Б. за възстановяване на срок за подаване на въззивна жалба против решение № 48/13.10.2017г. на РС-Кула по Гр.Д. № 140/2017г. По делото е установено, че на 16.10.2017г. в деловодството на РС-Кула е изготвено съобщение за връчване на препис от решението по делото до адв.П. Б., проц.представител на Г. и съобщението е изпратено от съда на 17.10.2017г. по пощата до кметството на с.Р..

На 27.10.2017г. съобщението е връчено на адв.П. Б. от Ц. Р. – служител на кметство с.Р.. На 30.10.2017г. кметът на с.Р. e върнал до съда оформеното съобщение за връчване на препис от решението, като върху пощенския плик е отбелязана дата с изх.номер от кметството 30.10.2017г. В представеното съобщение до съда е отбелязана датата на връчване 27.10.2017г.

На 14.11.2017г. в съда е постъпила въззивна жалба от А.Г. против решението по делото, с пощенско клеймо 13.11.2017г. С разпореждане от 20.11.2017г. РКС е приел че въззивната жалба е подадена след срока, тъй като двуседмичния срок за подаването е изтекъл на 10.11.2017г. и е върнал жалбата.

         ВОС приема че постановеното определение е правилно и законосъобразно съобразено с предпоставките по чл.64-66 от ГПК. КРС правилно е преценил доказателствената стойност на приложеното удостоверение от страна на кмета на с.Р. и не е съобразил същото като обстоятелство водещо до особени, и непредвидени предпоставки за възстановяване на срок по чл.64, ал.2 от ГПК. Кметът на с.Р. не е фактическия връчител и автор на разписката за връчване като официален документ и не може да удостоверява факти възприети от автора на този документ, който е друго лице – Ц.Р..

         Основанието за възстановяване на срок съобразно чл.64, ал.2 от ГПК е наличието на „особени, непредвидени обстоятелства“ които страната не е могла да преодолее. Правилата за връчване на призовки и съобщения са уредени в ГПК, те са императивни и не допускат поправка или корекция в датата на получаване на съобщенията. Удостоверяването на датата се извършва в самото съобщение, което се подписва от връчителя и от адресата и не може да бъде променяно с последващи удостоверения, изходящи от трети лица – в случая кмета на с.Р..

Разпоредбата на чл. 64, ал. 2 ГПК урежда възможността за възстановяване на пропуснатия от страната установен от закона или определен от съда срок - при доказване, че пропускането на срока се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които страната не е могла да преодолее. Особено непредвидено обстоятелство по смисъла на  този текст е налице в случаите, при които страната или нейният процесуален представител са възпрепятствани по обективни, неочаквани и независещи от тях причини /болест, злополука, природно бедствие/ да извършат съответното процесуално действие. Препятствието трябва да бъде внезапно, изненадващо и непреодолимо, да не е краткотрайно и да бъде единствената причина за пропускане на срока - /опр. № 11/05.01.2012г. на ВКС по ч. гр. д. № 719/2011 г. на ІV г. о., опр. № 9/12.01.2011 г. на ВКС по ч. р. д. № 518/2010 г. на ІІ г. о./  Дали тези обстоятелства са налице следва да се преценява въз основа на фактите и обстоятелствата, установени по конкретното дело, по което е направено искане за възстановяване на пропуснат срок. Във всички случаи обаче препятствието трябва да е продължило през времетраенето на срока или през по-голямата част от него и да не е било непреодолимо.

Пропускът на пълномощника да извърши определено процесуално действие в предвидения срок или да уведоми страната за необходимостта да се извърши такова действие винаги е субективен и не може да бъде отстранен чрез възстановяване на срока по реда на чл. 64, ал. 2 ГПК. 

 

С оглед на горното съдът приема, че обжалваното определение на КРС е правилно и обосновано и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното СЪДЪТ

                                   О П Р Е Д Е Л И:

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 3 от 27.03.2018г. по Гр.Д. № 140/2017г. на РС-Кула.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните пред Софийски Апелативен Съд.

        

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                    2.