ВГРД № 204-2018

Определение по Гражданско дело 204/2018г.

РЕШЕНИЕ

№144

гр. В. 23.07.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд В., гражданско отделение, в закрито заседание

на двадесет и трети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В. В.

Членове:   1.А. П.

                2.В. М.

                

 

с участието на секретаря ..................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В. въззивно гражданско дело №204 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.435 и следващите от ГПК.

          Делото е образувано по жалба от Д.Л. *** против действието на съдебния изпълнител по изп.д.№1136/18г. на ВРС изразяващо се в разпореждане от 30.04.18г. ,с което е уважено искането на взискателя за заплащане на 248лв. разноски по делото.Подържа се в жалбата,че посочените разноски не е следвало да бъдат начислявани,поради това,че жалбоподателката с поведението си не е дала повод за завеждане на делото. Подържа се,че жалбоподателката е изпълнявала стриктно задължението си да предава децата на взискателя по делото в дните определени за лични контакти с тях.Подържа се,че децата отказвали да подържат лични контакти с бащата-взискателя по делото.Иска се обжалваното разпореждане да бъде отменено като бъдат присъдени и направените от жалбоподателката разноски.

         Ответника по жалбата-взискател по изпълнителното дело подържа,че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.Подържа се,че с ограничителната заповед,която е издадена в полза на жалбоподателката,последната цели да затрудни контактите между бащата и децата.

         В представените от съдебния изпълнител мотиви същият подържа,че жалбата е неоснователна.В чл.79 от ГПК са посочени случайте,в които не се начисляват разноски по изпълнителното дело,като настоящия случай не попада в законните изключения.

По допустимостта на жалбата

Жалбата е подадена против подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, в срок и от легитимирано да обжалва лице, поради което е допустима. Съгласно чл.435, ал.1 ГПК, взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение.

По съществото на жалбата

           Съдът, като взе предвид подадената жалба, счита, че същата е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.          Изпълнително дело .№1136/18г. на ВРС е образувано по молба от В.М.П. *** против жалбоподателката с предмет осъществяване на контакти през почивните дни с родените от брака деца.Молбата за образуване на изпълнителното дело е от 25.04.18г.С обжалваното разпореждане от 30.04.18г. съдебният изпълнител е начислил на длъжника по делото напревените от взискателя разноски в размер на 200лв.-а адвокатско възнаграждение и 24лв. за държавна такса.По делото е налице молба от ответника по жалбата до съдебния изпълнител ,в която се иска да бъде ускорено забавеното с близо месец връчване на призовка за доброволно изпълнение на длъжника по делото.Призовка за доброволно изпълнение е връчена на длъжника на 04.06.18г.По гр.д.№3522/17г. на ВРС в полза на длъжника по делото е издадена ограничителна заповед против В. Петков.Съгласно заповедта последния няма право да доближава жалбоподателката,както и нейното жилище на по-малко от 100м.Представените по делото социални доклади съдът не обсъжда,тъй като същите не са назначени от съда по надлежния ред.В случая не може да не направи впечатление завишената активност на АСП-Д. „СП“-В. изразено в становището ,което не е изведено по надлежния ред ,но е подписано на 28.06.18г.

         Видинският окръжен съд счита,че жалбата е неоснователна,поради което следва да бъде оставена без уважение.Съгласно чл.79 ,ал.1 от ГПК разноските по изпълнението са за сметка на длъжника,освен в изрично предвидените в текста изключения.В случая наведените от жалбоподателката аргументи не касаят предвидената в текста изключения.На следващо място доводите в жалбата очевидно следват аналогията на чл.78,ал.2 от ГПК,която обаче не намира приложение в изпълнителното производство,поради наличието на изрична разпоредба за разноските касаеща същото.Следва да се има предвид,че приемането и предаването на децата в случая очевидно е затруднено с оглед наличието на посочената по-горе ограничителна заповед.

         С оглед на горното жалбата следва да бъде оставена без уважение.

          Водим от горното и на основание чл.437 ГПК, съдът

Р Е Ш И:

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Д.Л. *** против действието на съдебния изпълнител по изп.д.№1136/18г. на ВРС изразяващо се в разпореждане от 30.04.18г.

          На основание чл.437, ал.4 ГПК, решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                              2.