ВЧГРД № 197-2018

Определение по Гражданско дело 197/2018г.

                                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 142

                

 

                     ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД...............гражданско отделение

в разпоредително заседание на 20 юли,                                                

две хиляди и осемнадесета ........................година в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. В.

                                                               ЧЛЕНОВЕ: А. П.

                                                                                  В. М.

при секретаря .................................................................................. и с участието

на...................................прокурор……………................. изслуша докладваното

от..............................СЪДИЯТА П. ЧГрД.№ 197 по описа

за 2018 година.на ВОС.

 

Производството е по чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на В.Е.М.  против определение по ч.г.д.№ 757/ 2018г. на ВРС, с което е прекратено производството по делото като недопустимо. В жалбата твърди, че като наследник на своите родители В. И. М., ЕГН: ********** и Е. М. М., ЕГН: **********,***, е в правото си да упражни правото си на запазена част по смисъла на чл. 30 от Закона за наследството. С разпореждането, извършено от В. И. М. и Е. М. М., а именно дарение с нотариален акт № 126, т. LLLXXXVIII, дело № 51336/10.10.2007 г. е накърнена запазената част от наследството. В рамките на общия пет годишен давностен срок закона позволява да се потърси от призования да наследява запазената си част. Излага доводи , че всеки наследник по закон следва да приема по опис в тримесечния срок на чл. 30, ал. 2 от ЗН, за да се гарантира, че ако евентуално има разпореждане от страна на наследотателя с дарение или с завет няма да може да предяви правото си на запазена част успешно пред съда, а в случая, след смъртта на родителите му няма разпореждане с имущество от наследството. Моли да бъде отменено Определение на Видинския районен съд по частно гражданско дело № 757/2018 г., и да бъде разпоредено вписването на приемането по опис на наследството в особените книги и издаването на съдебно удостоверение.

Въззивният състав , съобразно доказателствата  приложени към  делото, приема за установено следното :

Районният съд е сезиран с молба  от В.Е.М. , в която посочва, че е единствен наследник на своите родители В. И. М., ЕГН: ********** и Е. М. М., ЕГН: **********,***. С оглед правата му на наследник със запазена част от наследството , заявява , че приема наследстовот по опис и моли съда да впише този отказ в особените за това книги.

С определение от 16.05.2018г.  районният съд е прекратил производството като недопустимо, след като е констатирал, че тримесечния  срок за приемане на наследството по чл.61 от Закона за наследството, е изтекъл към датата на депозиране на молбата -29.03.2018г.

Определението е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, поради следното:

Приемане на наследството по опис се извършва по заявено искане пред районния съд в тримесечен срок, откакто наследникът е узнал, че наследството е открито. Разпоредбата на чл. 61 , ал.1 предл.2-ро ЗН допуска продължаване на срока с още три месеца .

Молителят се легитимира като наследник по закон на  своите родители В. И. М., ЕГН: ********** , починала на 10.06.2012 г. и Е. М. М., ЕГН: **********, починал на 07.12.2013 г. в с. Г., Област Видин . Молбата по чл.61 от ЗН е депозирана на  29.03.2018г. , след изтичане на повече от шест месеца от датата на откриване на наследството.

В случая, наследството е открито със смъртта на наследодателте и към датата на която е била депозирана молбата по чл.61 от ЗН  тримесечния срок е изтекъл, както и срока, с  който  може да бъде продължен. При продължаване на установения от закон срок намират приложения правилата на ГПК- чл.63, ал. 1 , и по отношение на това искането да бъде направено преди изтичане на срока.

Законът за наследството императивно урежда, че наследство може да се приеме по опис, като заявление за това следва да се подаде до съответния районен съд в тримесечен срок от узнаване от страна на наследника на факта на откриване на наследството. Конкретният жалбоподател не твърди да е узнал по- късно за смъртта на родителите си. Следователно в случая няма място за разсъждения от кога  тече спрямо В.М. предвидения от законодателя срок по чл. 61, ал.1 от ЗН.  Действително Законът за наследството в чл.61, ал.1, изр.второ предвижда възможност за продължаване от районният съд на срока  за приемане на наследство по опис. Но искането за продължаване на изтекъл вече срок не може да бъде уважено- опр. 161/09.04.2010г. по ч.гр.д.№14/2010г. І ГО. Не е възможно да се продължи срок, изтекъл на 10.09.2012 г. ,съответно на 07.03.2014г., по молба подадена повече от четири , съответно шест години след изтичането на този срок.

Молбата е недопустима, а постановеното при този правен извод определение – законосъобразно, поради което  съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 16.05.2018г.  постановено от ВРС по ч.гр.д.№ 757по описа за 2018 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване пред ърховен касационен съд в едноседмичен срок от  връчването му на страните.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: