ЧНД № 105-2017

РЕШЕНИЕ № 30

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

   Видин 26.04.2017г.

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и шести април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: Л.Л.                    

                                                                                                 Р.Д.

 

при участието на прокурора      Вергил Дуцов

и секретаря            А.А.                                като изслуша    докладваното           от съдията Л.Л.                ч.н.д. № 105 по описа за 2017г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

           Образувано е по искане на оторизирани власти от Република Словения, за признаване и изпълнение на решение за налагане на финансова санкция, респективно решение №16-172128000102 за налагане на финансова санкция, от 16.05.2016г., влязло в сила на 25.05.2016г., постановено от Автомагистрална компания в Република Словения /DARS d.d./, с което на Ж.В.М. с адрес ***, , е наложена финансова санкция в размер на 300 евро.        

         В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

           В съдебното заседание засегнатото лице Ж.В.М., нередовно призован /по сведение на негови близки, лицето работи в чужбина, като са налице данни, че е напуснало Република България на 24.09.2016 и до 25.04.2017г. няма регистрирано влизане в страната/, не се е явило и не е взело становище.

           Служебния защитник на засегнатото лице- адвокат В. В.от Адвокатска колегия- Видин, в с.з. заяви, че са налице законовите предпоставка за признаване на чуждото решение.

           Съдът, след като се запозна с представеното Решение за налагане на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимното признаване на финансови санкции, което Решение е с №16-172128000102 от 16.05.2016г., влязло в сила на 25.05.2016г., постановено от Автомагистрална компания в Република Словения /DARS d.d./ и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

           Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение №16-172128000102 от 16.05.2016г., влязло в сила на 25.05.2016г., постановено от Автомагистрална компания в Република Словения /DARS d.d./. Решението за налагане на финансова санкция е на държавачлен на Европейския съюзРепублика Словения и се отнася за деяние, което представлява нарушение на правила за движение по пътищата, по словенския закон- § 5 на чл.49 от Закона за пътните такси на Република Словения. Конкретното нарушение е описано като следва: На 16.05.2016г. на място за почивка ******** e установено, че Ж.В.М. е извършил нарушение на § 5 на чл.49 от Закона за пътните такси, като управлявайки четириколесно превозно средство с рег. № *********е използвал платен път А1 без валидна винетка за съответната категория превозно средство, поставена по съответен начин. Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, двойна наказуемост не се изисква за деянията посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1 – 32, както и за деяния съставляващи едно или повече от следните престъпления или административни нарушения според законодателството на издаващата държава: „поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на моторни превозни средства, както и разпоредбите относно опасни товари ". Независимо от това, в случая е налице двойна наказуемост, т.е. подобно нарушение е регламентирано по чл.179, ал.3 във вр. с чл.100, ал.2 от Закона за Движение по Пътищата на Република България.

           Видно от справката по реда на Наредба № 14/18.11.2009г., постоянен и настоящ адрес на засегнатото лице Ж.В.М. ***. Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд – Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

           Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното Удостоверение е пълно и визира конкретиката на решение №16-172128000102 от 16.05.2016г., влязло в сила на 25.05.2016г., постановено от Автомагистрална компания в Република Словения /DARS d.d./. Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а) по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б) са били извършени извън територията на издаващата държава и
българското   законодателство   не   позволява   предприемане   на наказателно производство по отношение на такива деяния.

           Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 300 евро. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение, производството е било писмено, като засегнатото лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване. Наложената финансова санкция /или част от нея/ не е платена.

           Представеното удостоверение е пълно и визира конкретиката на решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

           Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /ЕUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 16.05.2016г. Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 300 евро в български лева е 586,74 лева.

           Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

           Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

 

РЕШИ:

 

           ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на решение №16-172128000102 за налагане на финансова санкция, от 16.05.2016г., влязло в сила на 25.05.2016г., постановено от Автомагистрална компания в Република Словения /DARS d.d./, с което на Ж.В.М. с адрес ***, роден на ***г. с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 300 евро, като равностойността в български лева е 586,74 лева.

           Решението може да се обжалва или протестира пред САС в 7 дневен срок от узнаването му.

           ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

           Да се уведоми санкциониранното лице.

           СЛЕД влизането му в сила препис от него да се изпрати на Националната агенция на приходите, съобразно чл. 36 вр. чл. 22 от ЗПИИРКОРНФС.

         СЛЕД влизане в сила, на основание чл. 38, ал. 1 и 2 ЗПИИРКОРНФС незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, а също де се изпрати копие от решението и на Министерството на правосъдието на Република България.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: