ЧГРД № 226-2018

Определение по Гражданско дело 226/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е- 136

 

 

Видинският окръжен съд, гражданско отделение

В закрито заседание     на     шестнадесети юли,

две      хиляди      и        осемнадесета    година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                               

                                 ЧЛЕНОВЕ:

при секретаря …. и с участието на прокурора    

изслуша докладваното от  съдията М.  

в.гр. Дело № 226 по описа за 2018 година

и   за   да   се произнесе, взе   предвид   следното:

 

Производството по делото е образувано по молбата на С.С.М. за определяне на срок при бавност,с правно основание чл.255 и сл. от ГПК.

Поддържа се в молбата,че Видинския районен съд не е извършил необходимите процесуални действия по частна жалба,подадена през м.август 2017г.по гр.дело №1502/2017г. по описа на ВРС.Поддържа се,че съдът с действията си прегражда усилията на страната да търси защита на правата си по делото.

Окръжният съд,след като се запозна с молбата,приема следното:

По гр.дело №1502/2017г.ВРС се е произнесъл с определение на 21.07.2017г. с което е прекратил производството по делото поради неизпълнение на указанията до ищеца за отстраняване на нередовности по исковата молба.Против определението на съда е подадена частна жалба от М. на 03.08.2017г.по която съдът е дал указания с разпореждане от 21.08.2017г. за внасяне на ДТ по жалбата в размер на 15.лв. в едноседмичен срок от съобщението.Съобщението е връчено на 29.08.2018г.,а на 08.09.2018г. страната е подала заявление с приложена разписка за платена ДТ.На 11.09.2017г. съдията-докладчик е поставил резолюция на частната жалба „на ВОС“,но делото не е изпратено за разглеждане на ВОС.

От така установените обстоятелства е видно,че канцеларията на ВРС не е изпълнила разпореждането на съдията-докладчик,поради което е било допуснато необосновано забавяне на разглеждане на ч.жалба от по-горната инстанция.

Ще следва да се даде срок на канцеларията при ВРС да изпрати ч.жалба на по-горния съд-ВОС в едноседмичен срок от връщане на делото в РС-В.,за което съдът

 

 

               О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

Определя едноседмичен срок за администриране на частна жалба,подадена от С.С. М. по гр.дело № 1502/2017г. по описа на ВРС и изпращането й за разглеждане пред Видински окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: