ВЧНД № 160-2018

Решение по Наказателно дело 160/2018г.

                                    Р Е Ш Е Н И Е № 60                              

                           гр.Видин 11.07.2018 г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на четвърти юли двехиляди и осемнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

                                                Л. Л.

                                ЧЛЕНОВЕ :

                                                   Р. Д.

                                                  

при  участието на   секретар Арт.А. и  прокурора М.К. - след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И.   - въззивно частно наказателно дело №160 от  2018 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

       Производството по   делото   е   по чл.318 и сл. НПК във вр. с чл.23-25 от НК.

         Делото   е   образувано   по въззивна жалба   от П. Х.   Ц.   от с.Новоселци обл.Видин   ул.”* “ №77 с ЕГН:********** срещу   Определение   постановено в   съдебно заседание   на 30.05.2018 г. по ч.н.д.№574 от 2018 г. на Видински Районен Съд , с което му   е   определено   едно   общо   най-тежко   наказание по отношение     на   наказанията   наложени по   НОХ дело №207/2018г. на РС-Видин   и НОХ дело №535/2018г. по описа   на   РС-Видин ,за които   са   налице   основанията   на   чл.25 във вр. с чл.23 от НК,а   именно „Лишаване   от свобода „ за срок   от     6/шест/ месеца ,което   да изтърпи   при   първоначален „общ“ режим     и     с     което     определение   е постановено   наложеното     наказание   по   НОХ дело №158/2015г.   на РС-Видин   -„Лишаване от свобода „ за   срок от   6/шест/ месеца   да   изтърпи   отделно   при   условията на първоначален „общ“ режим ,тъй като   спрямо   него   не   са   налице условията на   чл.23-25   от   НК.

       С жалбата   се  иска     да   се   приспадне   наложеното наказание   „Пробация“   по  НОХ дело   №158/2015 г. на РС-Видин - от  изтърпяната   присъда .

       В   съдебното   заседание на 04.07.2018г. жалбоподателят се   е    явил  лично със   защитника   си  и   е   поискал   уважение  на   жалбата .

         Представителят   на Окръжна   Прокуратура гр.Видин   е   пледирал  в съдебното   заседание   на 04.07.2018 г.,че жалбата   е   неоснователна   и определението   следва да   бъде   потвърдено,като  правилно    и   законосъобразно .

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  - след като разгледа жалбата ,събраните   по делото доказателства ,взе в предвид   атакувания   съдебен акт   и становището на страните – прие   за установено   следното :

         Въззивната частна жалба е   подадена от надлежна страна /осъден / по ч.н.   дело   №574 от 2018г. на Видинският  Районен Съд,с право и интерес да обжалва, подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт /Определение/-в законоустановения   срок   и   е   процесуално  ДОПУСТИМА .

         Разгледана   по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА    - поради следното :

       За да определи   на     осъдения   П. Х.   Ц. *** с   ЕГН:**********   с   Определение -   постановено   в   съдебно заседание   на 30.05.2018 г. по ч.н.д.№574 от 2018 г.   Видински Районен Съд   -   едно   общо   най-тежко   наказание   по отношение     на   наказанията   наложени   му   по   НОХ дело №207/2018г. на РС-Видин   и   НОХ дело №535/2018г. по описа   на   РС-Видин ,за   които   са   налице   основанията   на   чл.25 във вр. с чл.23 от НК,а   именно „Лишаване   от свобода „ за срок   от     6/шест/ месеца ,което   да  изтърпи   при   първоначален „общ“ режим     и     с     което     определение   е     постановено   наложеното     наказание   по   НОХ дело №158/2015г.   на РС-Видин   -„Лишаване от свобода“ за   срок от   6/шест/ месеца   да   изтърпи   отделно - при   условията на   първоначален „общ“ режим ,тъй   като   спрямо   него   не   са   налице   условията   на     чл.23-25   от   НК - правилно   е   определил   тази   съвкупност ,не  е   нарушил закона   и законосъобразно   е     постановил   наказанието   по НОХ дело №158/2015г.   на РС-Видин   -„Лишаване от свобода“ за   срок от   6/шест/ месеца   да   изтърпи   отделно   при   условията  на  първоначален „общ“ режим ,тъй   като   са налице   условията  на    чл.68 ал.1 от   НК .

         Въззивната   инстанция   намира,че   не   са   налице   основания     да   бъде   приспадано   наказание „Пробация“ определено   по   НОХ   дело   №158 от   2015г. на   РС-Видин, тъй     като   по   това   дело   на основание чл.23 ал.1 от НК   е   определено   едно общо наказание     и   то   е „Лишаване   от свобода „ за  срок   от   6/шест/ месеца с  приложение   на   чл.66 ал.1   от НК   с     изпитателен срок    от   3 години ,като   в   този     изпитателен   срок  осъдения Ц. -  извършва   деянията   по  НОХ дело №207/2018г.   на   РС-Видин   и  НОХ дело №535/2018 г.  на   Видински РС.

         Така   постановеното определение не страда   от пороците   изложени  във въззивната   частна   жалба.

         Законосъобразно   и   обосновано е  определението   му,   поради   което   следва   да бъде   потвърдено .

          Правилно   на основание чл.25 ал.2 от НК   е   приспаднато времето ,през   което   осъдения   е   изтърпял наказанието “Лишаване   от   свобода “ по посочените   присъди, както   и   на основание чл.59  ал.1 и 2 от НК е приспаднато   времето ,през което той е   бил   задържан под стража  или   е   бил   с мярка   за  неотклонение “Домашен арест” - по   посочените  по горе  дела .

         Видинският   Окръжен Съд -   при това положение намира, че следва да   потвърди    определението на  Видински Районен Съд -като   законосъобразно     и   обосновано. Не са налице оплакванията изложени    във   възивната   частна жалба .Наказанието   „Пробация“   не   следва   да   бъде приспадано ,тъй   като   същото   не   е   самостоятелно определено ,а в   последствие по същото   дело   - на основание чл.23 ал.1 от НК   е   определено   посоченото по горе наказание   „Лишаване от свобода „   за  срок   от   6/шест/ месеца с   приложение  на  чл.66 ал.1 от НК с  тригодишен   изпитателен    срок   и   в   този срок   осъдения     извършва   двете   деяния  по     посочените   по горе   дела.

         С оглед  на  гореизложеното - СЪДЪТ

 

                    Р           Е           Ш           И     :

 

         ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ - взето с Протокол от съдебно заседание на 30.05.2018г. по ЧН дело №574 от 2018 г.  на   Видински Районен Съд - с   което    на П. Х.   Ц. ***   с   ЕГН:**********   е   определено едно     общо     най-тежко     наказание   по отношение     на   наказанията     наложени     му  по НОХ дело №207/2018г. на РС-Видин   и   НОХ дело №535/2018г. по описа   на   РС-Видин, за  които   са  налице   основанията  на чл.25 във вр. с чл.23 от НК,а   именно „Лишаване   от свобода „ за срок   от     6/шест/ месеца ,което   да  изтърпи   при  първоначален „общ“ режим     и     с     което     определение е    постановено   наложеното     наказание   по   НОХ дело №158/2015г.   на РС-Видин   -„Лишаване от свобода „ за   срок от   6/шест/ месеца   да  изтърпи отделно - при   условията на   първоначален „общ“ режим ,тъй   като   спрямо   него     не   са   налице   условията   на     чл.23-25   от   НК – като законосъобразно  и обосновано .

         РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТ .

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ :