ВЧГРД № 200-2018

Определение по Гражданско дело 200/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 128

гр. В* 09.07.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание

на девети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В**В**

Членове:   1.Ан** П**

     2.В** М**

 

с участието на секретаря ........... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно частно гражданско дело №200 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 407 от ГПК.

Делото е образувано по въззивна частна жалба от „Ф**-Н“ЕООД с ЕИК ** против разпореждане от 13.06.18г. по ч.гр.д.№1578/2017г. на ВРС,с което съдът е отказал издаването на изпълнителен лист за законната лихва върху сумата 2385,27лв. за периода от 19.06.17г. до 01.08.17г. и законната лихва върху сумата 12 190,32лв. за периода от 19.06.17г. до 22.12.17г.Подържа се,че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно,поради това,че с решение от 20.04.18г. по гр.д.№2194/17г. на ВРС съдът е признал за установена дължимостта на посочените суми.Иска се обжалваното разпореждане да бъде отменено и бъде разпоредено издаването на изпълнителен лист.

Съдът като взе предвид представените по ч.гр.д.№1578/2017г. на ВРС документи,обжалваното разпореждане и като направи служебна справка по движението на гр.д.№2194/17г. на ВРС счита,че жалбата е неоснователна,поради което обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.За да постанови обжалваното разпореждане ВРС е приел,че с разпореждане от 04.06.18г. заповедния съд е разпоредил в полза на настоящия жалбоподател да се издаде изпълнителен лист въз основа на заповедта за изпълнение и въз основа на съдебното решение за сумите,за които е установено,че се дължат.ВРС е приел,че видно от съдържанието на издадения изпълнителен лист той съвпада изцяло с диспозитива на съдебното решение,с което е установено вземането на кредитора,поради което кредиторовия интерес е изцяло удовлетворен.

ВОС счита,че становището на ВРС в мотивите на обжалваното разпореждане са законобразни и следва да бъдат споделени изцяло.По ч.гр.д.№1578/2017г. на ВРС на 22.06.17г. е постановена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по силата, на която Общ.-В** следва да заплати на жалбоподателя сумата 14 575,59 лв. представляваща неизплатено задължение по 26 бр. фактури,1 979,14лв. мораторна лихва върху главницата считано от падежа на всяка фактура до 18.06.17г. и ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението-19.06.17г. до изплащане на вземането.Разпоредено е и заплащането на разноски.Поради подаването на възражение от страна на длъжника на 04.08.17г. жалбоподателя е предявил пред ВРС исковата молба, по която е образувано   гр.д.№2194/17г. на ВРС.С петитумът на исковата молба,който се намира най-долу на страница трета се иска да бъде постановено решение ,с което бъде признато за установено,че ответника-Общ.-В** дължи сумата 14 575,59 лв. представляваща неизплатено задължение по 26 бр. фактури,1 979,14лв. мораторна лихва върху главницата считано от падежа на всяка фактура до 18.06.17г. и ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението-19.06.17г. до изплащане на вземането.С постановеното по делото решение №16/12.02.18г. ВРС е уважил иска като е признал дължимостта на 12 190,32лв.-главница и 1 469,39лв. обезщетение за забавено плащане.С допълнително решение от 20.04.18г. съдът е признал за установено,че Общ. В** дължи на жалбоподателя законната лихва върху сумата 2385,27лв. за периода от 19.06.17г. до датата на плащане на част от главницата на 01.08.17г. и върху частта от сумата 12 190,32лв. /по грешка е посочено 120 190,32лв./ за периода от 19.06.17г. до 22.12.17г.И двете решения се влезли в сила като необжалвани.На 05.06.18г. ВРС е издал изпълнителен лист за сумите ,за които с решението по гр.д.№2194/17г. на ВРС е признато,че се дължат на жалбоподателя.

При така посочената хронология на постановените актове съдът счита,че обжалваното разпореждане е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.В настоящия случай диспозитива на решението съвпада в частта,с която е уважен иска изцяло с петитума на исковата молба.По гр.д.№2194/17г. на ВРС не е направено или допускано изменение на иска ,по което съдът да не се е произнесал и което да е било необходимо да се постанови допълнителното решение от 20.04.18г.,с което съдът е признал за установено,че Общ. В** дължи на жалбоподателя законната лихва върху сумата 2385,27лв. за периода от 19.06.17г. до датата на плащане на част от главницата на 01.08.17г. и върху частта от сумата 12 190,32лв. /по грешка е посочено 120 190,32лв./ за периода от 19.06.17г. до 22.12.17г.По делото не е имало искане за постановяване на решение в този смисъл,по което съдът да дължи произнасяне.Поради това и буди недоумение причината,поради която съдът е постановил допълнителното решение от 20.04.18г.Мотивите на съда за постановяване на посоченото допълнително решение не могат да бъдат анализирани,поради липсата на мотиви в същото.

С оглед на горното обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, ВОС :

 

 

 

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е Л   И   :

Потвърждава разпореждане от 13.06.18г. по ч.гр.д.№1578/2017г. на ВРС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.