ВНОХД № 149-2018

Решение по Наказателно дело 149/2018г.

                                                Р Е Ш Е Н И Е №59

                                   гр.Видин 11.07.2018г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД - наказателно   отделение в открито   съдебно заседание - проведено на четвърти юли    двехиляди и осемнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.И.

 

                                                 Л.Л.              

                                ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р.Д.

 

при  участието на   секретар   А.А.   и прокурора М.К., след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И.   - въззивно наказателно ОХ дело №149  от   2018 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

         Производството по   делото   е   по чл.318 и сл. от НПК.

         Делото   е   образувано по   въззивен   протест    от  прокурор   от   Районна   Прокуратура   гр.Видин  срещу   Присъда   №235 от   09.05.2018 г. постановена   по   НОХ дело №412 от 2018 г. на   Видинският    Районен   Съд   ,с която   подсъдимият   С.   Н.   Б. ***   с   ЕГН:**********   е признат   за   невинен   и   оправдан   по   повдигнато   му   обвинение   по   чл.354 а ал.5 от НК   във   вр. с чл.354 а ал.3 т.1 от НК ,в   това   че     на   09.02.2018г.  в   гр.Видин   на ул.“****“   в района   на  къщата   с   „*****“    без надлежно   разрешително , държал     високорисково   наркотично     вещество   ,а     именно   суха     зелена   растителна   маса   ,представляваща   коноп   с  нето   тегло   от 0.11 гр. със   съдържание   на   активно   действащ   компонент   тетрахидроканабинол   12 %   на стойност 0.66   лева ,като случаят  е    маловажен .

         С протестта   се   инвокират   оплаквания  за   незаконосъобразност   на   присъдата   на   Видински   Районен   Съд ,както   и   това     че     същата   е   и     необоснована .

         Твърди   се,че   неправилно   Видински РС   е   приел,че   е   налице   чл.9   ал.2   от   НК,тъй   като   количеството   и   стойността   на   предмета   на   престъплението   не   са   единствените   обстоятелства ,които   следва   да   бъдат   преценявани.Сочи   се,че   се   касае   за   високо   рискови   вещества ,опасни   за   живота   и   здравето ,чиято   употреба   е   забранена   ,независимо   от     количеството   им.В   тази връзка   се излага,че   затова   законодателят   е     уредил   в чл.354 а   ал.5 от   НК – маловажния   случай   за   това   престъпление.Излага  се,че   приемайки   чл.9 ал.2   от   НК излиза   ,че   деянието     се     декриминализира.

       Иска   се   отмяна   на   атакуваната   присъда   и   постановяване     на     нова     присъда   , с     която   подсъдимия  бъде   признат   за   виновен     за извършеното,   като   престъпление   по   чл.354 а ал.5 от   НК   и   му   бъде определено     справедливо     наказание .

         Представителят на Окръжна Прокуратура гр.Видин е заявил в съдебното   заседание   на   04.07.2018г., че подържа   протестта   на     основанието   посочено   в   него.

         Подсъдимият   се  е  явил  лично   и   със   защитника   си   в     съдебното  заседание на  04.07.2018г.  и   е оспорил     протестта ,пледирайки   за   потвърждаване   на   атакуваната   присъда - като   законосъобразна   и   правилна.

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  - след като  разгледа въззивния протест ,събраните   по делото доказателства, атакувания   съдебен   акт  и   взе в предвид  становището на  страните – прие за   установено   следното :

         Въззивният   протест  е  подаден  от надлежна страна/прокурор   в   Районна   Прокуратура   гр.Видин /  по НОХ дело   №412 от 2018г. на Видински  РС,с право   и   интерес да   обжалва , подлежащ на въззивно   обжалване  съдебен   акт /Оправдателна    Присъда / - в законоустановения   срок  и  е   процесуално ДОПУСТИМ.

         Разгледан   по същество   е  НЕОСНОВАТЕЛЕН –поради следното :

         За   да   се   произнесе   с   Присъда №235   от   09.05.2018г.   по   НОХ дело №412 от 2018г.   Видинският Районен Съд     и     признае   подсъдимия   С.   Н.   Б. ***   с   ЕГН:********** за   невинен   и   го   оправдае     по     обвинението   по   чл.354 а ал.5 от НК   във   вр. с чл.354 а ал.3 т.1 от НК ,в   това   че     на  09.02.2018г.   в   гр.Видин   на ул.“***“   в   района   на   къщата   с   „*****“   без   надлежно   разрешително , държал     високорисково   наркотично     вещество   ,а     именно   суха     зелена   растителна   маса   ,представляваща   коноп   с   нето   тегло   от 0.11 гр. със   съдържание   на   активно   действащ   компонент   тетрахидроканабинол   12 %   на стойност 0.66   лева ,като случаят   е   маловажен - правилно   е   установил   фактическата   обстановка  и   правилно   е     приложил   закона .

         Съдебният му акт не страда от пороците  изложени   във     възивния   протест .

         По   делото   е   безспорно   установено ,че   на   09.02.2018г.   в   гр.Видин   на ул.“***“   в   района   на   къщата   с   „*****“   подсъдимия   без   надлежно   разрешително , държал     високорисково   наркотично     вещество   ,а     именно   суха     зелена   растителна   маса,   представляваща   коноп   с   нето   тегло  от 0.11 гр. със   съдържание   на   активно   действащ   компонент   тетрахидроканабинол   12 %   на   стойност   0.66 лева .На   тази   дата към 16.30   часа   свидетелите по   делото И.   и   Т. -служители   на   РУ-Видин ,заедно   с   колегата  им   св.О. -   установили , че   подсъдимия   се   намира   в   лек   автомобил „****“ модел „***“ с   рег.№**** на   посоченото   по горе   място в   гр.Видин.Б. *** ,където   при   извършения   му   личен обиск ,в десния джоб   на   якето   му   е   намерен   и   иззет   един   брой   плик   „Спейбек“ ,съдържащ   суха   зелена   растителна   листна   маса     с   нето   тегло 0.11 грама,   представляваща     коноп   със   съдържание   на   актевен   компонент     тетрахидроканабинол   12%,като   при изследването   е   изразходвано   цялото количество   наркотично   вещество.От     доказателствата   събрани   и проверени   със     съдебно-оценъчната   експертиза ,като   способ   за   проверка   и   събиране   на   доказателства - по   делото   е     установено ,че   стойността   на   0.11 грама   високорисково   наркотично   вещество   „коноп“ с концентрация     на     активен     компонент   тетрахидроканабинол   12% е   шесдесет  и   шест   стотинки.

         Видинският   Районен   Съд   - приемайки   тази   фактическа   обстановка ,правилно     е   приел ,че   конопът   е     наркотично   вещество   и     е    включен   в     списък 1 „Растения   и     вещества   с     висока   степен     на     риск   за   общественото   здраве ,поради   вредният   ефект   от   злоупотребата   с     тях   ,забранени   за   приложение   в   хуманната   и     ветеринарната   медицина   „ от   Наредба   за   РКРВН   приета   по   чл.3 ал.2 и ал.3 от ЗКНВП ,но   от   така   установено   съдът е   приел ,че   деянието   на подсъдимия не е  престъпно ,макар   и   формално да   осъществява   признаците   на   предвиденото   в   закона   престъпление   по   чл.354 а   ал.5 от НК   във   вр.   с   чл.354 а   ал.3 т.1   от   НК,като     неговата   обществена опасност   е   явно незначителна.Първоинстанционният съд   е     приел ,че   е   изправен     пред   хипотезата   на   чл.9 ал.2 от   НК,тъй   като   не   са   налице   застрашаване   или   увреждане   по   смисъла   на   чл.10 от   НК     на     личността ,правата     на     гражданите, собствеността ,установения   правов   ред   или   други интереси.

         Видинският   Районен Съд   е   обсъдил   в   съвкупност   намереното   наркотично   вещество в   подсъдимия, количеството   му ,стойността   му ,чистото   съдебно минало   на     подсъдимия/неосъждан/,признаване   на   вина   от негова   страна ,съдействие   за   разкриване   на   обективната   истина,добро   процесуално   поведение       и     младата   му     възраст   и   правилно   е заключил ,че   се   касае   до     приложение на   чл.9 ал.2   от НК,признавайки     подсъдимия за   невинен   и   оправдавайки   го   по   повдигнатото му   обвинение   с     обвинителния   акт.

       ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   намира ,че   присъдата   на   Видински   Районен Съд   следва   да   бъде   потвърдена ,като   законосъобразна     и    обоснована ,тъй   като   не   са   налице   релевираните   с   въззивния   протест оплаквания.

         Съгласно   текста   на   чл.9 ал.2 от   НК,не   е   престъпно деянието ,което   макар   и     формално   да   осъществява   признаците   на     предвидено   в     закона   престъпление, поради     своята     малозначителност   не   е   общественоопасно или   неговата   обществена   опасност   е   явно   незначителна.Теорията   и     практиката     са   категорични, предвид     анализа   на    тази     норма ,че   приемането   на   едно     деяние     за малозначително ,иначе   казано-непрестъпно, е   възможно   да     стане     по   линия   на   два   варианта-Липса   на   обществена   опасност , поради малозначителност     на     същото     или     наличие   на   обществена     опасност   на деянието ,но   с     характеристиката     като     явна     нейна     незначителност .Във   всеки   случай     следва   да   се     изследва   деянието  и обществената   опасност   на     същото     и     на   ДЕЕЦА ,за     да   се     направи     извода   за   малозначителност   ,който   пък от   своя     страна   изключва     обществената     опасност   и   противоправност     на     деянието .

       По   мнение   на     настоящия     състав   ,в   съобразие   с   конкретиката   на     процесния   казус   ,е   налична   втората   хипотеза   на   разпоредбата   на   чл.9 ал.2   от   НК .Касае     се     за   един     млад   човек   на   19/деветнадесет/   години ,с   чисто     съдебно     минало /неосъждан/ ,който   е   предал   доброволно   на   представителите   на   реда ,   носеното   у   него     наркотично     вещество   - „коноп“   ,представляващо суха   ,зелена   ,растителна   маса   ,с него тегло 0.11   грама на   стойност   66/шейсет и   шест/ стотинки .По     делото   липсват   данни   подсъдимия   да   участва   в   схема за разпространяване   на   наркотични   вещества.Той   е   признал   вината си,за   това     че     държи   тези   наркотични   веществна,оказал   е   съдействие   на   разследващите   органи, осъзнал   е     извършеното     от     него   и  има   критично отношение   към     извършеното     деяние.Подсъдимият   е   студент   ******   специалност   „Връзки     с     обществеността „,като   е ангажиран     в     учебен     процес ,даващ     му   възможност   да     работи     върху     себе     си   ,за    изграждането   си     като личност .

       Самата   фактическа обстановка   за   установяване   на   притежанието   на наркотичното     вещество - с   неговото активно   съдействие ,го охарактеризират   като  лице ,което   няма   опит   при     извършване     на     противоправни   прояви .

       ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   - вземайки   в   предвид   тези   обстоятелства ,както   и   явната незначителност   на   обществената   опасност   на   деянието, личността     на     дееца ,като   се   има   в   предвид ,че   това   е   инцидент   в   живота   на   подсъдимия - може     да   заключи,че основателни   са   съображенията   на   Видински Районен Съд - за   да   приеме ,че   се   касае     за   приложение   на   нормата   на   чл.9   ал.2 алт.2   от   НК.

       Въпросът   за наличието   на   маловажен   случай   се решава   във   всеки   конкретен   случай   и   за   всички   престъпления,но   това     е     възможно ,след   като   се извърши   цялостна   преценка     на     всички     обстоятелства   при  спазване  на  изискванията   по чл.107   ал.3 от НПК.

       Според Р №283 от   13.06.2011г.   на   ВКС   по н.д. №1513/2011 г. на ІІ н.о НК – „Нормата   на   чл.9 ал.2   от НК е   приложима   за   всички   престъпления   по Наказателния   Кодекс,независимо дали   предметът   им , има или   няма   парична  равностойност.“

       Въззивната   инстанция , вземайки в   предвид   оплакванията   в   протестта   ,с   оглед   на   гореизложеното намира   същия  за     неоснователен,поради   което   не   следва   да   го   уважи.След   като   инкриминираното   на   подсъдимия деяние   е   с   явна     незначителност   на   обществена опасност   ,то   вмененото   му   престъпно   поведение   не   е престъпление,поради   което   присъдата   на   Видински Районен   Съд - следва   да   бъде     потвърдена ,като   законосъобразна     и     обоснована .

       При   това положение - ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   намира   въззивния протест   за     неоснователен .Не   са налице   направените   с   него   оплаквания за незаконосъобразност   и   необоснованост.

       ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - извърши проверка изцяло   на   присъдата на основание    чл.314 ал.1 от НК ,като я   намира     за законосъобразна и обоснована и при   постановяването   и   не  са допуснати   съществени нарушения   на   процесуалните правила.

         С оглед на гореизложеното и на основание чл. 338 от НПК във вр. с чл.334 т.6 от НПК-  ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД

                             Р           Е           Ш           И     :

 

         ПОТВЪРЖДАВА   ПРИСЪДА №235 от 09.05.2018 г. по НОХ дело №412 от 2018г.  на   Видински    Районен Съд.

         РЕШЕНИЕТО НЕ   ПОДЛЕЖИ   НА   ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТ.

 

                                                                           1.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ:

                                                                          2.