ЧНД № 97-2017

                      Р Е Ш Е Н И Е   №60

  

гр. Видин 26.05. 2017 г.

 

                  В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, първи състав            

в публично заседание на девети май, през две хиляди и седемнадесета

година, в състав:

         Председател: И.И.

 

               Членове: Л.Л.

 

             Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             при секретаря     Н.К.   и в присъствието на прокурора В.В.,   като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д.ч.н.д. № 97   по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по въззивен протест от Районна прокуратура – Видин, против протоколно определение от 23.03.3017г., постановено по н.о.х.д.№224/2017г. на Районен съд – Видин, с което съдът е допуснал групиране на наказанията на осъдения С.П.Т. с ЕГН **********,***, по отношение на две дела – н.о.х.д.№1560/2016г и н.о.х.д.№224/2017г. и двете по описа на ВРС, като е определил едно общо най-тежко наказание – „лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, което осъденият да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип.

    С горецитираното определение обаче, съдът е отказал да приложи разпоредбата на чл.24 от НК, като увеличи така определението общо най-тежко наказание с два месеца „лишаване от свобода“, което според протестиращият е следвало да бъде направено с оглед многократните осъждания на осъдения Т., както и с оглед факта, че голяма част от осъжданията са при условията на опасен рецидив, което пък сочи на това, че има утвърдени престъпни навици и висока обществена опасност на неговата личност.

    С протеста се сочи, че атакуваното определение е незаконосъобразно и се иска то да бъде изменено, като така определеното общо най-тежко наказание бъде увеличено с два месеца.

     По делото е постъпило становище на подсъдимия по повод частния протест, в което същия сочи, че прилагането на чл.24 НК по съществото си ще бъде една трета за него присъда.

     В съдебно заседание пред въззивния съд представителят на Окръжна прокуратура – Видин поддържа частния протест с оглед завишената обществена опасност на подсъдимия.

    Защитата на подсъдимия поддържа, че атакуваното определение на първостепенния съд е правилно и обосновано

     Съдът, след като се запозна с всички приложени по делото писмени доказателства приложени по делото, както и тези във връзка с всички осъждания на жалбоподателя и определеното най-тежко наказание, констатира, че атакуваното определение е правилно и законосъобразно, а подадения частен протест – неоснователен, поради следните съображения:

Действително подсъдимият има многобройни осъждания, но първостепенният съд правилно е преценил, че за конкретния случай на групиране на наказанията, както и за постигане на целите на наказанието не е необходимо прилагането на чл.24 от НК. Съдът правилно е преценил фактите, че и по двете дела подсъдимият е признал вината си, сключил е споразумение с прокуратурата, съдействал е за разкриване на обективната истина, както и е допринесъл за процесуална икономия при развитие на наказателния процес. Тоест при конкретния случай, евентуалното увеличаване на общото наказание би довело до усещането за допълнително наказание за всички описани по-горе обстоятелства.

     Предвид на установеното по-горе, Видинският окръжен съд намира, че атакуваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

    Водим от горното и на основание чл.345 НПК, Съдът

 

                                  Р   Е   Ш     И :

 

    ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 23.03.3017г., постановено по н.о.х.д.№224/2017г. на Районен съд – Видин.

 

      РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.        

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                             ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                                      2.