ВЧГРД № 208-2018

Определение по Гражданско дело 208/2018г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №125

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на десети юли

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1. Г. Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На         прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     С.С. ч. гр . дело № 208 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по частна жалба на А….-С.. против Разпореждане от 18.04.2018г. по гр.д. №2229/17г. на ВРС за издаване на изпълнителен лист от 23.04.18г. въз основа на допуснато предварително изпълнение по решение от 16.04.18г. по същото дело.

Въззивният съд констатира следните нередовноти:

Към ч.жалба не е приложено обжалваното разпореждане,както и съдебното решение въз основа на което е издадено.Освен това липсват данни за връчване на поканата за доброволно изпълнение по чл.407,ал.1 ГПК с оглед проследяване на срока за обжалване от жалбоподателя.На приложеното съобщение за връчване на решението от 16.04.18г. не е приложена страницаат,на която е отразено кога е връчено на страната,поради което отново не може да се проследи срока за обжалване.

Жалбоподателят следва да уточни какво обжалва-Разпореждането за издаване на изпълнителен лист от 18.04.18г. или постановеното предварително изпълнение на решението,което е направено със самото решение от 16.04.18г.,при което редът за обжалване е различен.

В т.2 от петитума на ч. жалба се сочи трето лице-С.Т. А.,в чиято полза е издаден изп. лист,а в обстоятелствената част се твърди,че изп. лист е издаден в полза на Ц.Ц..В този смисъл жалбоподателят следва да уточни твърдените от него обстоятелства и искането си.

По подадената ч. жалба не е внесена дължимата д. такса от 15лв.

При това положение ВРС не е следвало да изпраща ч. жалба на ВОС,тъй като не е приключила процедурата по администрирането й ,а да я остави без движение до отстраняване на снередовностите.

Предвид изложеното ВОС счита,че следва да прекрати производството по делото и върне ч. жалба на ВРС за администриране съобразно дадените указания, за което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№208/2018г. на Видински окръжен съд .

ВРЪЩА частна жалба,подадена от А.-С.против Разпореждане от 18.04.2018г. по гр.д. №2229/17г. на ВРС за издаване на изпълнителен лист за администриране съобразно дадените указания.

Определението не подлежи на обжалване .

                                                

                                                          Председател:

 

                                                                 Членове:1.

 

                                                                              2.