ВГРД № 209-2018

Определение по Гражданско дело 209/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №124

 

 

Видинският окръжен съд, гражданско отделение

В закрито заседание     на     девети юли,

две      хиляди      и        седемнадесета    година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                               С. С.

                                 ЧЛЕНОВЕ:Г.Й.

 

при секретаря …. и с участието на прокурора    

изслуша докладваното от  съдията М.  

в.гр. Дело № 209 по описа за 2018 година

и   за   да   се произнесе, взе   предвид   следното:

 

Съдът констатира,че производството по делото е образувано по въззивната жалба на Агенция „С…“,гр.С.,против допълнително решение по гр.дело № 2229/2017г. по описа на ВРС.Против основното решение по същото дело е подадена също въззивна жалба,по която е образувано в.гр.д.№207/2018г. по описа на ВОС,поради което производството по настоящето дело ще следва да се прекрати и същото се присъедини към в.гр.д.№ 207/18 по описа на ВОС,което е насрочено за разглеждане за 31.07.2018г. от 9.30 ч.

По изложените съображения Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИСЪЕДИНЯВА В.ГР.Д.№209/2018г. по описа на ВОС към в.гр.д.№207/2018г. по описа на ВОС за произнасяне с едно решение по въззивните жалби против основното и допълнително решение по гр.дело № 2229/2017г. по описа на ВРС.

Прекратява производството по в.гр.д.№209/2018г. по описа на ВОС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ:1.               2.