ВЧГРД № 201-2018

Определение по Гражданско дело 201/2018г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №122

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на девети юли

През две хиляди и осемнадесета година     в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.

  1. Г. Й.

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От       съдията С.С.   ч. гр. дело № 201   по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Постъпила е частна жалба от „Ф…”-С. чрез адв. Р.Б…против Разпореждане от 13.06.18г по ч.гр.д. №1583/17г. на ВРС в частта,с която е отхвърлена молбата им за издаване на изпълнителен лист срещу длъжника за присъждане на законна лихва върху сумата 5500,51лв. за периода 19.06.2017г. до 01.08.2017г. и законната лихва върху сумата 8 884,71лв. за периода 19.06.2017г. до 22.12.2017г.

Жалбоподателят счита,че разпореждането е неправилно и необосновано.,тъй като е налице влязло в сила решение от 20.04.2018г. по гр.д. №22.03.2017г. на ВРС,с което тези суми са присъдени. Моли въззивната инстанция да отмени обжалваното разпореждане и постанови ново,с което да издаде в негова полза изп.лист за претендираните суми,както и разноските за настоящото производство.

От данните по делото Окръжният съд констатира следното:

По ч.гр.д. №1583/2017г. на ВРС „Ф…”-С… чрез адв. Р.Б…е подал Заявление за издаване на Заповед за изпълнение с правно основание чл.410 ГПК срещу О… В… за сумата от 14 385,22лв.-главница по 19бр. фактури, мораторна лихва в размер на 2 039,74лв. за периода 19.06.2017г. до окончателното изплащане,както и разноски по заповедното производство.ВРС е постановил Разпореждане и е издал Заповед за изпълнение на 22.06.2017г. за претендираните суми .След подадено възражение от длъжника заявителят е предявил иск по чл.422 ГПК.Образувано е гр.д. №2203/2017г. на ВРС,приключило с решение от 12.02.2018г.,с което е признато за установено по отношение на О… В… вземането на „Ф…”-С…в размер на 8 884,71лв.,мораторна лихва в размер на 1 916,30лв. и законната лихва от 19.06.2017г. до окончателното изплащане,а искът до пълния размер е отхвърлен.Решението на ВРС по гр.д. №2203/2017г. е приложено по ч.гр.д. №1583/2017г. и съдът е издал изпълнителен лист за присъдените суми.С доп. молба „Ф…”-С… са поискали да им бъдат присъдени и сумите,съставляващи законна лихва върху сумата 5500,51лв. за периода 19.06.2017г. до 01.08.2017г. и законната лихва върху сумата 8 884,71лв. за периода 19.06.2017г. до 22.12.2017г.,но ВРС е отхвърлил това искане с обжалваното разпореждане от 13.06.2018г. с мотив,че всички присъдени суми по иска по чл.422 ГПк са вече присъдени.

С ч. жалба до ВОС жалбоподателят „Ф…”-С… прилага Решение от 20.04.2018г. по гр.д. №2203/2017г. на ВРС,с което е допусната поправка на ОФГ и е допълнено решение №15 от 12.02.2018г. по гр.д. №2203/2017г. на ВРС както е признато за установено по отношение на О… В…вземането на „Ф…”-С.. за законна лихва върху сумата 5500,51лв. за периода 19.06.2017г. до 01.08.2017г. и законната лихва върху сумата 8 884,71лв. за периода 19.06.2017г. до 22.12.2017г.Няма данни дали това решение е влязло в сила.

При тези данни Окръжният съд намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

В Глава ХХХVІІ на ГПК-„Заповедно производсттво” и в частност чл.410 законодателят е дал възможност на кредитора да събере вземането си от длъжника без да води исков процес,а само въз основа на подадено от него заявление по образец от Министерство на правосъдието без да представя убедителни доказателства,удостоверяващи вземането.Съдът се произнася в разпоредително заседание,без допълнително събиране на доказателства или изслушване на страните.В този смисъл заявителят следва да заяви точно искането си в заявлението,тъй като няма възможност допълнително да се доуточнява искането или доказателствата.Целта на заповедното производство е бързина на правораздаване за безспорни вземания и заявителят следва да установи именно това.Същото се отнася и до установеното вземане по реда на чл.422 ГПК.

В конкретния случай заявителят е посочил вземане,оспорено от длъжника и след предявен установителен иск в заповедното производство са присъдени сумите,установени по реда на чл.422 ГПК.По ч.гр.д. №1583/2017г. на ВРС не е приложено Решение от 20.04.2018г. по гр.д. №2203/2017г. на ВРС,с което процесните суми са установени като дължими от Община В….По тези причини правилно РС-Видин е отказал издаването на изпълнителен лист за тези суми в заповедното производство.

Следва да се отбележи,че приложеното към жалбата копие на решение от 20.04.2018г. по гр.д. №2203/2017г. на ВРС има единствено заверка от адв. пълномощника на страната-„вярно с оригинала“,но липсва отбелязване,че същото е влязло в законна сила,поради което не би могло да послужи като доказателство,доколкото такива изобщо са допустими пред въззивната инстанция.

Ето защо ВОС намира,че обжалваното Разпореждане на ВРС следва да бъде потвърдено като правилно, за което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане от 13.06.18г по ч.гр.д. №1583/17г. на ВРС в частта,с която е отхвърлена молбата на „Ф….”-С… чрез адв. Р.Б. за издаване на изпълнителен лист срещу длъжника Община В… за присъждане на законна лихва върху сумата 5500,51лв. за периода 19.06.2017г. до 01.08.2017г. и законната лихва върху сумата 8 884,71лв. за периода 19.06.2017г. до 22.12.2017г.

Определението не подлежи на обжалване-чл.274,ал.4 ГПК.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                

 

                                                                                     2.