ЧНД № 96-2017

 

                            

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 29

 

 

град Видин, 25.04.2017г.

 

 

 

В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Видинският окръжен съд наказателно отделение    в публичното заседание на двадесети април

през две хиляди и седемнадесета година в състав :

              

                                          Председател: Д. М.

                                                 Членове: Л. Л.                                                                                          

                                                                 Р. Д.                                                      

 

при секретаря    А.А.          и в присъствието на

прокурора Х. Г. като разгледа    докладваното от СЪДИЯТА Л.     ЧНД № 96 по описа за 2017г., и за да се произнесе съобрази следното:          

           Производството е по чл.44, ал.1-5 и чл.45 от Закона за Екстрадицията и Европейската Заповед за Арест /ЗЕЕЗА/, с оглед Европейска Заповед за Арест /ЕЗА/, издадена от Съдебните власти на Република Полша- Съдия в Окръжен съд във Варшава, VIII Наказателен Отдел, по дело VIII Кор 152/16, въз основа на Постановление на Районен Съд Варшава- Мокотова във Вършава от 28 октомври 2015г., номер на делото ХIV Кр 3165/15, за прилагане по отношение на заподозряно лице на мярка за неотклонение под формата на временен арест за период от 14 дни от датата на задържане.

         ЕЗА е издадена спрямо българския гражданин Е.М.А., роден на ***г., с ЕГН ********** и адрес: ***.

          Прокурорът от Окръжна прокуратура – Видин, в с.з. по делото заяви, че следва да бъде допуснато изпълнение на ЕЗА и да бъде постановено предаване на исканото лице на полските съдебни власти. Сочи, че ЕЗА отговаря на изискванията на чл.36 и 37 от ЗЕЕЗА и не са налице основания за отказ да се изпълни ЕЗА по чл.39 и 40 от ЗЕЕЗА.

          Адвокат Д. М., в качеството му на служебен защитник на исканото лице, в с.з. изрази становище, че предвид доброволното съгласие исканото лице Е.М.А., да бъде предадено на полските съдебни власти и с оглед наличието на законовите условия за това, следва да бъде постановено решение в тази насока, като бъде допуснато предаването поискано с ЕЗА.

         Исканото лице Е.М.А. в с.з. даде доброволно съгласие за изпълнение на ЕЗА и заяви, че разбира последиците от това, и иска бъде предаден на полските съдебни власти, което да бъде сторено във възможния най- кратък срок.

          С оглед становищата на страните, доказателствата по делото и Закона, Съдът съобрази следното:

         Исканото лице Е.М.А. е обявено за издирване с Шенгенски идентификатор № PL 4499104915489000001, с дата на създаване 20.03.2017г.

         На 28.03.2017г. в град Видин, е задържан за срок от 24 часа Е.М.А., роден на ***г***, с ЕГН ********** и адрес: *** /„Пейо Яворов“/ № 1 със заповед № 368зз- 4/28.03.2017г. от полицейски орган при ОД на МВР-Видин, във връзка с ЕЗА издадена от полските съдебни власти.

         С постановление № 1094/2017г. от 29.03.2017г. на Окръжна прокуратура – Видин по реда на чл.42, ал.2 от ЗЕЕЗА, Е.М.А. е задържан за срок от 72 часа, считано от 11.45 часа на 29.03.2017г.

         В срока по чл.42, ал.2 от ЗЕЕЗА полските власти са изпратили Европейска Заповед за Арест /ЕЗА/ спрямо българския гражданин Е.М.А., роден на ***г., издадена от Съдебните власти на Република Полша- Съдия в Окръжен съд във Варшава, VIII Наказателен Отдел, по дело VIII Кор 152/16, въз основа на Постановление на Районен Съд Варшава- Мокотова във Вършава от 28 октомври 2015г., номер на делото ХIV Кр 3165/15, за прилагане по отношение на заподозряно лице на мярка за неотклонение под формата на временен арест за период от 14 дни от датата на задържане, ведно с превод на български език.

         В производство по реда на чл.43, ал.2 от ЗЕЕЗА спрямо Е.М.А. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, с определение от 31.03.2017г. по ЧНД №90/2017г. на Окръжен съд – Видин.

         Видно от ЕЗА, тя е по отношение българския гражданин Е.М.А., роден на ***г., от Съдебните власти на Република Полша- Съдия в Окръжен съд във Варшава, VIII Наказателен Отдел, по дело VIII Кор 152/16, въз основа на Постановление на Районен Съд Варшава- Мокотова във Вършава от 28 октомври 2015г., номер на делото ХIV Кр 3165/15, за прилагане по отношение на заподозряно лице на мярка за неотклонение под формата на временен арест за период от 14 дни от датата на задържане.

         С ЕЗА се иска лицето Е.М.А. да бъде задържано и предадено с цел провеждане на наказателно производство.

         Посочено е, че за престъплението, за което исканото лице ще бъде привлечено към наказателна отговорност, е предвидено наказание „лишаване от свобода“ до 5 години, съобразно чл. 204, алинея 2 във вр. с чл.65, ал.1 от Наказателния Кодекс на Република Полша.

         Описано е престъплението във връзка с което е издадена заповедта, а именно: В периода от неопределена дата, не по-рано от 5 август 2011г. до края на месец септември 2011г. във Варшава и в Познан е придобил материални облаги в резултат на проституирането на Наталия Пиетшак на държавен път номер 50 около град Регут на територията на Отвоцка област и на пътя в участък между населено място Милосна и Курник на територията на Познанска област, вземайки от нея парични средства за всеки работен ден в неопределен размер, при което е извършил това престъпление създавайки си постоянен извор на доход – престъпление срещу сексуалната свобода и обчийността – сутеньорство чрез създаване на постоянен извор на доход – чл. 204, алинея 2 във вр. с чл.65, ал.1 от Наказателния Кодекс на Република Полша.

         Посочено е, че Е.М.А. е заподозрян в извършване на горното престъпление по чл. 204, алинея 2 във вр. с чл.65, ал.1 от Наказателния Кодекс на Република Полша. Поради това, че А. се е укривал от разследващите органи, Районен Съд Варшава- Мокотова във Вършава от 28 октомври 2015г., номер на делото ХIV Кр 3165/15, е наложил спрямо заподозряно лице на мярка за неотклонение под формата на временен арест за период от 14 дни от датата на задържане. С прокурорско постановление от 18.11.2015г. е наредено издирването на заподозряното лице, което издирване на територията на Република Полша е останало без резултат, но са получени оперативни данни, че А. пребивава на територията на Република България, което е наложило издаването на ЕЗА.

         Визирано е, че давността по изпълнение на присъда изтича на 30.09.2031г.

         В настоящото производство Окръжен съд – Видин, с оглед правомощията си по чл.44, ал.4 от ЗЕЕЗА изиска от издаващата Държава предварителна гаранция, каквато следва да бъде представена при хипотезата та чл.41, ал.3 от ЗЕЕЗА и чл.5, ал.3 от Рамково Решение на Съвета на Европейския Съюз от 13 юни 2002 година, относно европейската заповед за задържане и процедурите по предаване на лица между държавите-членки (2002/584/ПВР), че след като лицето бъде изслушано на територията на издаващата държава, в случай на влязла в сила осъдителна присъда срещу него, то ще бъде върнато в Република България на неин граничен контролно-пропускателен пункт за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода или взета мярка, изискваща задържане.

         От издаващата държава Република Полща, респ. от органа на издаващата държава издал ЕЗА, по делото постъпиха ведно с придружително писмо уверения от 13.04.2017г., че: съобразно чл.5, ал.3 от Рамково Решение на Съвета от 13.06.2002г., Е.М.А., роден на ***г., след приключване на воденото срещу него наказателно производство ще бъде предаден на Република България с цел излежаване на евентуална присъда лишаване от свобода издадена в Република Полша. Компетентния съд за разглеждане на делото незабавно след влизането на присъдата в сила, ще издаде постановление за предаване на преследвания по Република България с цел изпълнение на наказанието или друго средство изразяващо се в лишаване от свобода.     

         Видно от справката за съдимост на исканото лице, не са налице наказания, които А. търпи или следва да търпи в Република България.

         Видно от справката от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на РБ, срещу исканото лице А. към момента няма наказателни производства в Р България.

         В настоящото производство, съгласно разпоредбата на чл. 45, ал.3 от ЗЕЕЗА, подлежи на установяване налице ли са условията за предаване на лицето по чл. 36 и чл. 41 от ЗЕЕЗА и съществуват ли някои от основанията за отказ, визирани в текстовете на чл. 39 от същия закон.

         Съдът намира, че ЕЗА е издадена в съответствие с разпоредбите на чл. 36 и чл. 37, ал.1, т.1- 7 ЗЕЕЗА. Европейската заповед за арест от формална страна е в съответствие с Рамковото решение за ЕЗА и съдържа всички реквизити, предвидени за него в акта на Общността и в разпоредбите на чл. 36 и чл. 37 от българския ЗЕЕЗА. Получената европейска заповед за арест е издадена от компетентен орган, предадена е по официален ред и легитимността й не е правно опровергана. Заповедта е получена в България, структурно звено „СИРЕНЕ“ в Дирекция Международно Оперативно Сътрудничество чрез Шенгенска Информационна Система /чл. 38а, ал. 1, т. 1 от ЗЕЕЗА/, което също е гаранция за нейната редовност. Тя съдържа необходимите данни, за индивидуализиране на поисканото за предаване лице- собствено и фамилно име, пол, националност, дата и място на раждане. Всички тези данни са позволили на българските полицейски органи да идентифицират и осигурят явяването пред Съда на исканото от полските власти лице.

         С оглед горното, Съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 36 от ЗЕЕЗА и липсват основанията за отказ по чл. 39 от ЗЕЕЗА. ЕЗА е издадена за задържане и предаване на лицето Е.М.А., заподозрян в извършване на престъпление, с цел провеждане на наказателно производство спрямо исканото лице. Така както е описано престъплението в ЕЗА, то представлява престъпление и по българския Наказателен кодекс, респ. чл.155, ал.3 във вр. с ал. 1 от НК на Република България. Съдът намира, че е изпълнено изискването за двойна наказуемост. Деянието съставлява престъпление и в двете държави, тъй като независимо от разликите в съставите, техните основни признаци съвпадат. Налице са условията на чл.36, ал.2 от ЗЕЕЗА, а също и на чл.36, ал.1 от ЗЕЕЗА, тъй като максималния срок на предвиденото наказание за престъплението, съгласно правото на издаващата държава, е „лишаване от свобода“ 5 години, т.е. не е по- малко от 1 година.

         Не са налице задължителните основания за отказ от предаване на лицето по смисъла на чл. 39 ЗЕЕЗА - престъплението не е амнистирано в РБ и не попада под нейната наказателна юрисдикция; исканото лице не е осъдено за същото престъпление от български съд или съд на трета държава-членка; не е изтърпяло и не търпи наказание за това деяние и исканото лице не е малолетно по българското законодателство.

         Макар в случая, съобразно чл.45 , ал.3 от ЗЕЕЗА, Съдът да не е задължен да обсъди факултативните основания за отказ по чл. 40 от ЗЕЕЗА, е видно, че хипотезите на тази разпоредба не са налице.

         ЕЗА, по форма и съдържание, отговаря на изискванията на чл.37, ал.1 и ал.3 от ЗЕЕЗА.

         Видно е, че са налице положителните предпоставки за изпълнение на ЕЗА по отношение на Е.М.А. , с оглед чл.36, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗЕЕЗА.

        Не са налице основания за отказ да се изпълни ЕЗА, с оглед чл.39 от ЗЕЕЗА.

         Настоящия случай няма отношение към хипотезите на чл. 41, ал. 2 от ЗЕЕЗА.

         Налице са необходимите гаранции по смисъла на ал.3 на чл.41 от ЗЕЕЗА и чл.5, ал.3 от Рамково Решение на Съвета на Европейския Съюз от 13 юни 2002 година, относно европейската заповед за задържане и процедурите по предаване на лица между държавите-членки (2002/584/ПВР).

         Предвид доброволното съгласие на исканото лице за предаването му на полските съдебни власти, което А. изрази в с.з. при условията на чл.45, ал.1 във вр. с чл.19 , ал.1 и 2 от ЗЕЕЗА, както и предвид на това, че към днешната дата 25.04.2017г., т.е. в срока по чл.45, ал.2 от ЗЕЕЗА, съгласието не е оттеглено, Съдът следва да постанови решението си, съобразно чл.45, ал.3 от ЗЕЕЗА.     

          Предвид горното, настоящата ЕЗА следва да бъде изпълнена, като бъде извършено предаване на исканото лице Е.М.А. на Съдебните власти в Република Полша.

         С оглед процедурата по изпълнение на ЕЗА и разпоредбата на чл.44,ал.7 ЗЕЕЗА, следва да продължи задържането на исканото лице до фактическото му предаване на съответните компетентни власти. Поради това, по отношение на А. следва да се вземе мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода от приключване на съдебната процедура по ЕЗА до фактическото предаване на исканото лице на издаващата ЕЗА държава.

         Предвид горното, Съдът

 

         Р   Е   Ш   И:

 

         ДОПУСКА ПРЕДАВАНЕ на исканото лице Е.М.А. с ЕГН **********, българин, български гражданин, роден на ***г***, местоживеене ***, НА СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, с оглед Европейска Заповед за Арест, издадена от Съдебните власти на Република Полша- Съдия в Окръжен съд във Варшава, VIII Наказателен Отдел, по дело VIII Кор 152/16, въз основа на Постановление на Районен Съд Варшава- Мокотова във Вършава от 28 октомври 2015г., номер на делото ХIV Кр 3165/15, за прилагане по отношение на заподозряно лице на мярка за неотклонение под формата на временен арест за период от 14 дни от датата на задържане, като с ЕЗА се иска лицето Е.М.А. да бъде задържано и предадено с цел провеждане на наказателно производство за престъпление по чл. 204, алинея 2 във вр. с чл.65, ал.1 от Наказателния Кодекс на Република Полша.

          ВЗЕМА спрямо Е.М.А. мярка за неотклонение „задържане под стража“, до фактическото му предаване на полските власти.

         Решението е окончателно.

         Заверен препис от решението да се изпрати незабавно на Върховна Касационна Прокуратура и на Министерство на Правосъдието.

         Да се уведоми незабавно за постановеното решение издаващия орган – Съдия в Окръжен съд във Варшава, Република Полша, VIII Наказателен Отдел, по дело VIII Кор 152/16.

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: