НОХД № 267-2017

Присъда по Наказателно дело 267/2017г.

                                 П Р И С Ъ Д А

 

                                                     № 48

                                     гр.Видин, 26 юни 2018 год.

 

                             В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД       на двадесет и шести юни две хиляди и осемнадесета година, в открито съдебно заседание, в следния състав:

 

                                

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Д.

                                  

                           СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1. Л.Н.

 

 1. Р.К.

                                                            

 

           на секретаря  Н.К.

           в присъствието на прокурора П.В.

         разгледа докладвано от съдията   Р.Д.

           НОХД   267    по   описа за   2017    година.

           Въз основа на данните по делото и Закона

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Д., роден на *** ***, ЕГН: **********, с адрес: ***, българско гражданство, българин, начално образование, неженен, осъждан, безработен за НЕВИНЕН в това, че на 05.11.12г. до 28.08.2013г. в с.А., обл. Видин, в жилище, находящо се на ул.„******" № ****, противозаконно държал един брой оръдие, за което знае, че е предназначено за търсене на археологически обекти - 1 бр. металдетектор /металотърсач/, разголобен на три части с бяла "пита" и жълт на цвят кабел, които не са регистрирани по реда на чл. 152, ал. 2 от Закона за културното наследство (Чл. 152. (2) Собствениците на средствата по ал. 1, т. 6 са длъжни да ги регистрират в Министерството на културата в 14-дневен срок от придобиването им) и чл. 31 от Наредба № Н-00-0001/14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, издадена от Министерство на културата (Чл. 31. (1) Заявление за вписване в регистъра могат да подават физически и юридически лица, собственици на специални технически средства), поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл. 277а, ал. 7, алт.2 пр.З от НК.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА вещественото доказателство 1/един/ брой металдетектор /металотърсач/, разглобен на три части с бяла "пита" и жълт на цвят кабел.

На Д.Д.Д. да се върнат след влизане на присъдата в сила, както следва:

 • 1 бр.мобилен апарат, марка LG, c ИМЕЙ:*************, със сериен № ****** със СИМ карта B-connekt , на ***** и стандартна батерия за същия.
 • 1бр. мобилен апарат, марка LG, c ИМЕЙ: ********* със СИМ карта на ********* и стандартна батерия за същия.

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.В., роден на *** ***, ЕГН: **********, с адрес: ***, българско гражданство, българин, средно образование, женен, неосъждан, безработен за НЕВИНЕН в това, че от 05.11.2012г. до 28.08.2013г. в гр. В., ж.к."*****" бл. ****, вx.“***", ет.***, апартамент № ****придобил културни ценности, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред - по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за културното наследство, както следва: 1 бр. автентична бронзова отливка, апликация, ремъчна от ранен османски период/XVI -XVII в./ с единична стойност 10,00 лв. /десет лева/, която не е идентифицирана и регистрирана по реда на чл. 97, ал. 1, във вр. с чл. 96, ал. 3, във вр. ал. 2, във вр. с ал. 1 от Закона за културното наследство и чл. 4 от Наредба № Н-3 от 03.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл. 278а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

                   ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА на основание чл.278а, ал.6 от НК : 1 бр. автентична бронзова отливка, апликация, ремъчна от ранен османски период/XVI -XVII в./ c единична стойност 10,00 лв./десет/ лева.

          Отнетото веществено доказателство, след влизане в сила на присъдата, да бъде предадено на Националния исторически музей – София.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.С.А., роден на *** ***, с ЕГН: **********, адрес: ***, българско гражданство, българин, начално образование, неженен, неосъждан, безработен, за НЕВИНЕН в това, че от 05.11.2012г. до 29.08.2013г. в с. А., обл. .В държал в жилищно помещение, находящо се на ул."*****" № **** повече от три археологически обекти, общо 110/сто и десет/ броя монети и предмети, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред - по реда на чл. 97, ал. 3 от Закона за културното наследство (чл. 97, ал. 3 - Физически и юридически лица, притежаващи вещи или колекции от вещи, които могат да се определят като културни ценности, могат да поискат тяхната идентификация от съответния по тематичен обхват държавен или регионален музей), §5, ал. 1 и §6, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за културното наследство (§ 5. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на закона лицата, които са установили фактическа власт върху движими археологически обекти или движими археологически паметници на културата до влизането в сила на този закон, са длъжни да поискат тяхната идентификация и регистрация като движими културни ценности от Националния исторически музей или от съответния регионален музей по реда на чл. 97, ал. 5.; § 6. (1) Лицата, които до влизането в сила на закона са установили фактическа власт върху движими археологически обекти- монети и монетовидни предмети, са длъжни в едногодишен срок от влизането му в сила да поискат тяхната идентификация и регистрация); чл. 10, ал. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 2, б. „б" от Наредба № Н-3/ 03.12.2009 год. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности, издадена от Министерство на културата (Чл. 10. (1) Всяко физическо или юридическо лице може да поиска от съответния по тематичен обхват музей идентификация на притежавана от него движима вещ по чл. 4, ал. 1, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 5; Чл. 22. (1) Вписването в регистъра се извършва служебно въз основа на разпореждане на: 2. директора на музея, извършил идентификацията- извън случаите по т. 1, за: б) колекция, която е собственост на физическо или юридическо лице), както следва :

         - 1 бр. автентична бронзова фибула, тип "луковична" с дължина 6,3 см. начало на IV в. с единична стойност- 20,00 лв./двадесет лева/;

                    - 1 бр. автентичен бронзов пръстен - ключ, масивна халка с полуовално сечение и размери: 3 х 2 х 1,1 см. от III-IV в. с единична стойност- 15,00 лв./петнадесет лева/;

                   - 1 бр. автентичен бронзов елемент от заключалка на сандъче, с дължина 7 см. и ширина 1,5 см. от II-IV в. с единична стойност- 5,00 лв./пет лева/;

               - 1 бр. автентична бронзова отливка, токичка, ремъчна с размери: 2,5 х 2,2 см. от III-IV в. с единична стойност- 10,00 лв./десет лева/;

               - 1 бр. автентичен бронзов предпазител от нож, с дължина 4,6 см. от III-IV в., с единична стойност 10,00 лв./десет лева/;

               - 1 бр. автентична бронзова масивна отливка - предпазител от нож, с правоъгълен силует и дължина 4,7 см. от III-IV в., с единична стойност 5,00 лв./пет лева/;

                  - 1 бр. автентичен бронзов декоративен пирон, с дължина 3,6 см., диаметър 1,5/1,6 см. от III -IV в., с единична стойност 5,00 лв./пет лева/;

           - 1 бр. автентичен бронзов декоративен пирон, с дължина 5,3 см., диаметър 1,4 см. от III -IV в., с единична стойност 5,00 лв./пет лева/;

                   - 1 бр. автентично оловно вотивно огледалце, с размери 5,3 х 5,9 см. от III-IV в., с единична стойност- 20,00 лв./двадесет лева/;

                   - 60 бр. автентични бронзови фрагменти с различни големини от късния римски период /II-IV в./ с единична стойност от 2,00 лв./два лева/ или с обща стойност 120,00 лв./сто и двадесет лева/;

                   - 26 бр. автентични бронзови фрагменти с разнообразни форми от късната античност/III-IV в./ с единична стойност от 1,00 лв./един лев/ или на обща стойност 26,00 лв./двадесет и шест лева/;

                 - 1 бр. автентична бронзова апликация, разполовена с липсващи фрагменти и диаметър 11,6 см., от III-IV в. с единична стойност- 50,00 лв./петдесет лева/;

                  - 24 бр. автентични оловни -слитъци, стопилки, "китки" от по- големи и по-малки лети изделия, с единична стойност 2,00 лв./два лева/ или на обща стойност от 48,00 лв./четиридесет и осем лева/ явяващи се археологически материали и представляващи движими културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство от 2009 годна или на обща стойност - 334,00 лв. /триста тридесет и четири лева/, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление чл. 278, ал. 6, пр. 2, алт. 1 от НК.

 

                  - За това, че от 05.11.12г. до 29.08.2013 г. в с. А., обл. В., придобил културни ценности по смисъла на чл. 7. ал. 1 от Закона за културното наследство както следва:

               - 1 бр. автентична сребърна римска монета, денар на император Север Александър с единична стойност- 10,00 лв./десет лева/;

               - 1 бр. автентична бронзова римска монета, неопределяема /III-IV в./ с единична стойност- 2,00 лв./два лева/;

                 - 1 бр. автентична медна римска монета, антониниани на император Галиен /253-268 г./ с единична стойност- 8,00 лв./осем лева/;

                 - 4 бр. автентични медни римски монети - антониниани на император Клавдий II Готски /268-270 г./ с единична стойност от - 5,00 лв./пет лева/ или на обща стойност 20,00 лв./двадесет лева/,

                - 1 бр. автентична медна римска монета, антониниани на император Нумериан /283-284 г./ с единична стойност 30,00 лв./тридесет лева/,

               -   1 бр. автентична медна римска монета на император Констанс/337- 350 г./ с единична стойност- 5,00 лв./пет лева/ или всичко на обща стойност 60,00 лв./шестдесет лева/, които не са идентифицирани и регистрирани по реда на чл. 97, ал. 1, във вр. с чл. 96, ал. 3, във вр. ал. 2, във вр. с ал. 1 от Закона за културното наследство и чл. 4 от Наредба № Н-3 от 03.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление чл. 278а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

 

                    На основание чл.278, ал.7 и чл.278а, ал.6 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА:

                 -1 бр. автентична бронзова фибула, тип "луковична" c дължина 6,3 см. начало на IV в. c единична стойност- 20,00 лв./двадесет лева/;

 • -1 бр. автентичен бронзов пръстен - ключ, масивна халка c полуовално сечение и размери: 3 х 2 х 1,1 см. от III-IV в. c единична стойност- 15,00 лв./петнадесет лева/;

                 -1 бр. автентичен бронзов елемент от заключалка на сандъче, c дължина 7 см. и ширина 1,5 см. от II-IV в. c единична стойност- 5,00 лв./пет лева/;

                 -1 бр. автентична бронзова отливка, токичка, ремъчна c размери: 2,5 х 2,2 см. от III-IV в. c единична стойност- 10,00 лв./десет лева/;

                 - 1 бр. автентичен бронзов предпазител от нож, c дължина 4,6 см. от III-IV в., c единична стойност 10,00 лв./десет лева/;

- 1 бр. автентична бронзова масивна отливка - предпазител от нож, c правоъгълен силует и дължина 4,7 см. от III-IV в., c единична стойност 5,00 лв./пет лева/;

- 1 бр. автентичен бронзов декоративен пирон, c дължина 3,6 см.,

диаметър 1,5/1,6 см. от III -IV в., c единична стойност 5,00 лв./пет лева/;

               -1 бр. автентичен бронзов декоративен пирон, c дължина 5,3 см., диаметър 1,4 см. от III -IV в., c единична стойност 5,00 лв./пет лева/;

 • 1 бр. автентично оловно вотивно огледалце, c размери 5,3/ 5,9 см. от III-IV в., c единична стойност- 20,00 лв./двадесет лева/;
 • 60 бр. автентични бронзови фрагменти c различни големини от късния римски период /II-IV в./ c единична стойност от 2,00 лв./два лева/ или c обща стойност 120,00 лв./сто и двадесет лева/;
 • 26 бр. автентични бронзови фрагменти c разнообразни форми от късната античност III-IV в./ c единична стойност от 1,00 лв./един лев/ или на обща стойност 26,00 лв./двадесет и шест лева/;
 • 1 бр. автентична бронзова апликация, разполовена c липсващи фрагменти и диаметър 11,6 см., от III-IV в. c единична стойност- 50,00 лв./петдесет лева/;

   -   24 бр. автентични оловни -слитъци, стопилки, "китки" от по големи и по малки лети изделия, c единична стойност 2,00 лв./два лева/ или на обща стойност от 48,00 лв./четиридесет и осем лева/

 • 1 бр. автентична сребърна римска монета, денар на император Север Александър c единична стойност- 10,00 лв./десет лева/;
 • 1 бр. автентична бронзова римска монета, неопределяема /III-IV в./ c единична стойност- 2,00 лв./два лева/;
 • 1 бр. автентична медна римска монета, антониниани на император Галиен/253-268 г./ c единична стойност- 8,00 лв./осем лева/;
 • 4 бр. автентични медни римски монети - антониниани на император Клавдий II Готски /268-270 г./ c единична стойност от - 5,00 лв./пет лева/ или на обща стойност 20,00 лв./двадесет лева/,
 • 1 бр. автентична медна римска монета, антониниани на император Нумериан /283-284 г./ c единична стойност 30,00 лв./тридесет лева/,

             -1 бр. автентична медна римска монета на император Констанс/337- 350 г./ c единична стойност- 5,00 лв./пет лева/.

             Отнетите веществени доказателства, след влизане в сила на присъдата, да бъдат предадени на Националния исторически музей – София.

 

   ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.Д., роден на *** ***, ЕГН: **********, адрес: ***, българско гражданство, българин, земеделски производител, женен, неосъждан, за НЕВИНЕН в това, че от 05.11.12г. до 29.08.2013г. в с. А., обл. В., държал в жилищно помещение, находящо се на ул."****" № **** повече от три археологически обекта , общо 7 /седем/ броя монети и предмети, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред - по реда на чл. 97, ал. 3 от Закона за културното наследство (чл. 97, ал. 3 - Физически и юридически лица, притежаващи вещи или колекции от вещи, които могат да се определят като културни ценности, могат да поискат тяхната идентификация от съответния по тематичен обхват държавен или регионален музей), §5, ал. 1 и §6, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за културното наследство (§ 5. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на закона лицата, които са установили фактическа власт върху движими археологически обекти или движими археологически паметници на културата до влизането в сила на този закон, са длъжни да поискат тяхната идентификация и регистрация като движими културни ценности от Националния исторически музей или от съответния регионален музей по реда на чл. 97, ал. 5.; § 6. (1) Лицата, които до влизането в сила на закона са установили фактическа власт върху движими археологически обекти- монети и монетовидни предмети, са длъжни в едногодишен срок от влизането му в сила да поискат тяхната идентификация и регистрация); чл. 10, ал. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 2, б. „б" от Наредба № Н-3/ 03.12.2009 год. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности, издадена от Министерство на културата (Чл. 10. (1) Всяко физическо или юридическо лице може да поиска от съответния по тематичен обхват музей идентификация на притежавана от него движима вещ по чл. 4, ал. 1, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 5; Чл. 22. (1) Вписването в регистъра се извършва служебно въз основа на разпореждане на: 2. директора на музея, извършил идентификацията- извън случаите по т. 1, за: б) колекция, която е собственост на физическо или юридическо лице), както следва :

                    - 1 бр. автентична бронзова апликация, ремъчна с датировка II - IV в. с единична стойност- 5,00 лв./пет лева/;

 • - 1 бр. автентична бронзова фибула, фрагмент с датировка II - III в. с единична стойност- 5,00 лв./пет лева/;

                     - 1 бр. автентичен бронзов амулет, фрагмент с датировка II - III в. с единична стойност- 5,00 лв./пет лева/;

                   - 1 бр. керамично съдче с камбановидно тяло, съвременна изработка с единична стойност- 5,00 лв./пет лева/;

                     - 1 бр. керамична каничка сферично тяло, съвременна изработка с единична стойност- 5,00 лв./пет лева/;

                   - 1 бр. автентична бронзова гривна /III -IV в./ с единична стойност 10,00 лв./десет лева/;

                   - 1 бр. автентична бронзова токичка-отливка късноантична/III -IV в./ с единична стойност 20,00 лв./двадесет лева/ явяващи се археологически материали и представляващи движими културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство от 2009 годна или на обща стойност -55,00 лв. /петдесет и пет лева/, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление чл. 278, ал. 6, алт.2 , пред. 1 от НК.

 

- За това, че от 05.11.12г. до 29.08.2013 г. в с. А., обл. В., придобил културни ценности по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за културното наследство както следва:

           - 1 бр. автентична медна римска монета на император Аркадий с единична стойност- 5,00 лв./пет лева/;

           - 1 бр. автентична сребърна римска монета - денар на император Елагабал с единична стойност- 20,00 лв./двадесет лева/ и

             - 1 бр. автентична оловна римска пломба /III -IV в./ с единична стойност 50,00 лв./петдесет лева/ или всичко на обща стойност ( 75,00) лв./седемдесет и пет лева/, които не са идентифицирани и регистрирани по реда на чл. 97, ал. 1, във вр. с чл. 96, ал. 3, във вр. ал. 2, във вр. с ал. 1 от Закона за културното наследство и чл. 4 от Наредба № Н-3 от 03.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление чл. 278а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.  

                  На основание чл.278, ал.7 и чл.278а, ал.6 от НК    ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА , както следва

                      -1 бр. автентична бронзова апликация, ремъчна c датировка II - IV в. c единична стойност- 5,00 лв./пет лева/;

 • 1 бр. автентична бронзова фибула, фрагмент c датировка II - III в. c единична стойност- 5,00 лв./пет лева/;
 • 1 бр. автентичен бронзов амулет, фрагмент c датировка II - III в. c единична стойност- 5,00 лв./пет лева/;
 • 1 бр. керамично съдче c камбановидно тяло, съвременна изработка c единична стойност- 5,00 лв./пет лева/;
 • 1 бр. керамична каничка сферично тяло, съвременна изработка c единична стойност- 5,00 лв./пет лева/;
 • 1 бр. автентична бронзова гривна III -IV в./ c единична стойност 10,00 лв./десет лева/;
 • 1 бр. автентична бронзова токичка-отливка късноантична/III -IV в./ c единична стойност 20,00 лв./двадесет лева/
 • 1 бр. автентична бронзова токичка-отливка късноантична/III -IV в./ c единична стойност 20,00 лв./двадесет лева/.
 • 1 бр. автентична медна римска монета на император Аркадий c единична стойност- 5,00 лв./пет лева/;

 

 • 1 бр. автентична сребърна римска монета - денар на император Елагабал c единична стойност- 20,00 лв./двадесет лева/ и

                 - 1 бр. автентична оловна римска пломба /III -IV в./ c единична стойност 50,00 лв./петдесет лева/.

             Отнетите веществени доказателства след влизане в сила на присъдата да бъдат предадени на Националния исторически музей – София.

 

На Д.А.Д. да се върнат след влизане в сила на присъдата както следва:

-Един брой , сив полиетиленов чувал, запечатан със с лепка ВД на РУ - Видин съдържащ - 8 бр.каталози, 2 бр.списания, и 2 бр. брошури, запечатан на 29.08.2013г. по протокол за претърсване и изземване от адрес ***/2013година на ГДНП-МВР.

-Един брой прозрачен плик полиетиленов плик, облепен и запечатан със с лепки c надпис ВД по ДП № 143/1 Зг. на ГДНП от РУ - Видин, Обект № 5 запечатан на 29.08.2013г. по протокол за претърсване и изземване от адрес ***, съдържащ 1 бр. преносим компютър - лаптоп, марка HP Compaq, модел **** със сериен № ****.

-1 бр.мобилен апарат, марка Blek Berry, модел 8310V c ИМЕЙ ***** и ИМЕЙ:**** със 2 бр. СИМ карти на Вивател c № *** и Глобул c № **** и 1 бр. стандартна батерия за същия.

 

 

           Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийски Апелативен съд в 15 дневен срок от днес.

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                   СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.