ВГРД № 184-2018

Решение по Гражданско дело 184/2018г.

Р   Е   Ш   Е Н И Е № 112

 

Гр.В**

 

                                                             26.06.2018

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС гражданско отделение в закрито заседание на ..................................................................две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                             Председател : Д* М**

                                                     Членове :1.С** С*

                                                                      2.Г** Й.

при секретаря   ...................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №184 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

                Производството е по реда на Глава 39 раздел І ГПК /Обжалване действията на съдебния изпълнител /.

Образувано е по жалба вх.№343/24.04.2018 г.на И.А.Й. ***, ж.к.Г* М**,бл.*,вх.*,ет.*, ап.*,чрез адв. пълном.Р** Д** ул.“6 с**“ № 5 ,гр.В** срещу постановление за възлагане на държавния съдебен изпълнител при Районен съд-Б** по изп.дело№ 31/2016 година от 03.04.2018 година .

Поддържа се ,че с атакуваното постановление за възлагане, изготвено след проведена публична продан по изп.дело № 20161310400031 по описа на ДСИ при БРС било възложено правото на собственост върху следните недвижими имоти: ½ ид.ч. от нива № 032103 от 17,332 дка в землището на село Б**, ЕКАТТЕ 03263, общ. Д** обл. В*, шеста категория при съседи имот № 000185, имот № 03204, № 000159 на цена 1947,10 лева.

На основание чл.435,ал.3 от ГПК се обжалва изготвеното постановление и се иска да бъде отменено по следните съображения:

Поддържа се ,че наддаването при публичната продан не било извършено надлежно.Действията по надлежното наддаване обхващали целият етап- извършване на опис, изготвяне на оценка и обявяване на публичната продан и т.н. Тези действия следвало да бъдат извършени законосъобразно и при спазване изискванията на ГПК .По делото имало насрочена публична продан на 29.03.2018 година на множество имоти, които не били изцяло и единствено собственост на В* Б* Й*. Същите имоти били придобити по време на брака на жалбоподателя с нея и било недопустимо да се извършват принудителни изпълнителни действия спрямо тях   без да бъде той уведомен за това ,   тъй като   тя не била   техен единствен и изключителен собственик. При извършване на действията по оценка на имотите и изнасянето им на публична продан ,насрочена за 29.03.2018 година , съдебният изпълнител не го бил уведомил, въпреки че имало данни, че с длъжника се намират в брак по време на придобиване на имотите и каква е собствеността на имотите. Жалбоподателят не  бил уведомяван за нито едно от действията на съдебния изпълнител. Такова задължение било изрично регламентирано в разпоредбата на чл.501,ал.1 от ГПК и чл.503,ал.1 от ГПК, където законът императивно задължавал съдебния изпълнител да изпраща съобщение до ипотекарния кредитор и съответно до съпруга недлъжник, когато обект на публичната продан е ипотекиран имот/ в първата хипотеза/ и вещ - съпружеска имуществена общност, във втората.

Поддържа се ,че при изнасянето в обявлението на публична продан на имотите съдебният изпълнител не бил посочил, че имотите са собственост само ½ идеална част на длъжника В*Б* Й* и на кого е собственост останалата ½ ид.ч.Всичко това било опорочило действията на съдебния изпълнител и били нарушени правата на съпруга да участва в проданта и да упражнява правата си по чл.505 и чл.502, чл.503 от ГПК.

Поддържа се ,че при извършване на описа и оценка съдебният изпълнител бил нарушил и разпоредбите относно несеквестируемостта -чл.444 от ГПК,която касаела земите на длъжника - земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев -за една година. Относно несеквестируемостта съдебният изпълнител следвало да следи служебно съгласно практиката на ВКС. Описвайки всички земеделски земи на земеделския производител той бил нарушил тази императивна разпоредба.

На следващо място имотите били предмет на особен залог в полза на банкова институция, но въпреки данни за това по делото отново не било посочено в обявлението за публична продан и не бил уведомен кредиторът.

Тъй като имотите ,предмет на постановлението за възлагане,били земеделски ,при определяне на цената им вещото лице не било взело впредвид реалните пазарни оценки на земеделски земи на територията на Общ. Д* и землищата на съставните ѝ села и било дало една силно занижена оценка, три пъти по- ниска от реалната пазарна оценка, която след като била намален с цената при първа и втора публична продан ставала нереално ниска. А ДСИ не бил уведомил съпруга -недлъжник за оценката или извършеният опис ,което било допълнително нарушение.

Твърди се ,че били нарушени разпоредбите на ГПК и била налице нередовност на разгласяването и неуведомяване на съсобственика на имотите за изнасяне на публична продан на описаните имоти , срещу които е насочено принудителното изпълнение, описа и оценката.

Преди публичната продан бил сезиран ДСИ за тези нарушения и било поискано спиране на проданта или отлагане, подаддена била жалба срещу неговите действия , но той продължил да извършва всички действия отново в ущърб на жалбоподателя.В постановлението за възлагане имотът бил описан като размер 17 332 дка ,което било сериозно нарушение . Иска се да се разгледа жалбата да се постанови отмяна на постановлението за възлагане по изп.дело № 20161310400031 публичната продан ,с което е възложено правото на собственост върху следният недвижими имот ½ ид.ч. от нива № 032103 от 17332 дка в землището на село Б**, ЕКАТТЕ 03263, общ. Д*, област В*, шеста категория при съседи имот № 000185, имот № 03204, № 000159 на цена 1947,10 лева.

Депозирана е и жалба вх.№344/24.04.2018 г.на И.А.Й. ***, ж.к.Г* М**,бл.*,вх.Д9ет.3* ап.*,чрез адв. -пълномощник Р**Д** ул.“6 септември“ № 5 ,гр.Видин срещу постановление за възлагане на държавния съдебен изпълнител при БРС от 03.04.2018 година   по изп.дело № 20161310400031 ,с което е възложен следния недвижим имоти: ½   ид.ч. от Имот № 026015 ,нива категория втора от 8,000 дка. в местността „Совата“ в землището на с. Дълго Поле, при граници и съседи №026014, №000011, №026017, №026016, №026012 собственост на длъжника В* Б* Й*с ЕГН **** на купувача К*А* *** с лична карта №*** издадена на 23.01.2002г. от МВР гр. В**, ЕГН **** на цена 2211,10 лв.Изразените в жалбата доводи за незаконосъобразност на постановлението за възлагане са идентични с тези по жалба вх.№343/24.04.2018 г.на И.А.Й..

Депозирана е и жалба вх.№345/24.04.2018   на И.А.Й. ***, ж.к.Г* М*,бл.*вх.*,ет.*, ап.*,чрез адв. пълном.Р* Д* ул.6 с*** № 5 ,гр.В**срещу постановление за възлагане на държавния съдебен изпълнител при Районен съд-Б** от 03.04.2018 година   по изп.дело № 20161310400031 ,с което е възложен следния недвижим имот: ½   ид.ч. от имот № 017027 от 12,000 дка, втора категория, в местността „Ливагето", при граници и съседи № 017013, № 017012, № 017011, № 017010, № 017009, № 017008, № 017007, № 017006, № 017005, № 017004, № 017003, № 017002, № 056001, № 017028, № 000083, № 017026, № 017016, № 017015, № 017014 в землището на село Дълго поле , собственост на длъжника В**Б**Й**с ЕГН *** на купувача К** А. *** с лична карта №** издадена на 23.01.2002г. от МВР гр. В*, ЕГН *** на цена 3311,10 лева. Изразените в жалбата доводи за незаконосъобразност на постановлението за възлагане са идентични с тези по жалба вх.№343/24.04.2018 г.на И.А.Й..

 

         След като взе предвид събраните по делото доказателства,Съдът прие за установено от фактическа страна следното :

         Изпълнително дело № 31/2016г. на държавния съдебен изпълнител при БРС е образувано на основание издаден изпълнителен лист по Гражданско дело №100/2016 от БРС в полза на взискателя / кредитора/ „Й**“ ЕООД ,ЕИК*** седалище и адрес на управление гр. Я**, ул. И**№* представлявано от З** М** З** управител чрез пълномощника адв. Т** Т**от АК С** срещу длъжника В* Б* Й*с ЕГН *** за сумата в размер на 26652,00 лв.и присъединените взискатели „Т* М*“ ООД, ЕИК*** със седалище и адрес на управление гр. С** по изп. дело №2016724040081 ,“К** ЕООД“ , ЕИК ** със седалище и адрес на управление гр. С** З** изп. дело №20177240400078, „А**Т**Т**“ ЕООД , ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С**, бул. „Х** Б**“ №57 и НАП В***Т** за обща сума в размер 228 475,03 лв. По молба на взискателя съдебният изпълнител извършил опис на недвижими имоти на длъжника на 04.01.2017г. и назначил оценител /вещо лице/ за оценка на имотите и изнесъл същите на публичната продан от 28.02.2018 до 28.03.2018г. на цена ,определена от вещото лице .За купувач на три имота,предмет на посочените по-горе жалби , бил обявен наддавачът К**А. А**с ЕГН ***, лична карта №** издадена на 23.01.2002г. от МВР гр. В**, живущ *** и чрез пълномощно адвокат Р**К**А. с ЕГН ****, лична карта *** издадена на 25.08.2010г. от МВР гр. В**, живущ *** ж.к Г**М** бл.24, вх.В, ет.5, ап. 56. Задатък за участие в търга бил внесен и включен в цената на имота,като разликата е внесена по сметката на държавен съдебен изпълнител.

         При така установената фактическа обстановка Съдът прие за установено от правна страна следното :

         Подадени са три жалби срещу три постановления за възлагане на недвижими имоти на държавния съдебен изпълнител при Б** районен съд .Подадените жалби са допустими ,тъй като главният длъжник може да обжалва постановлението за възлагане на недвижим имот /Чл.436 ал.3 ГПК/,а съпругът-недлъжник може да обжалва изпълнителните действия на същите основания като него /Чл.503 ал.3 ГПК/.Разгледани по същество ,жалбите се явяват неоснователни поради следното :

         Съгласно т.8. от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК, докладчик съдията Б**Б** при действието на отменения ГПК на обжалване подлежаха всички действия и откази на съдебния изпълнител, но съществувалата широка възможност за злоупотреба с правото на жалба от страна на длъжника беше на път да обезсмисли съществуването на изпълнителния процес (вж. Мотивите към Проекта за Граждански процесуален кодекс). С приетия нов ГПК законодателят ограничи възможността за обжалване на действията на съдебния изпълнител, като я сведе до лимитативно изброени актове, подлежащи на обжалване от лимитативно определен кръг лица и на лимитативно посочени в закона основания, което изключва всяко разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването на действията и отказите на съдебния изпълнител.   При действието на отменения ГПК, при обжалване на постановлението за възлагане, на проверка от съда подлежаха всички предхождащи изпълнителни действия от връчването на поканата за доброволно изпълнение през несеквестируемостта, оценката на имуществото, разгласяването и провеждането на проданта и обявяването на купувача до самото възлагане. При действието на новия ГПК постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.Изрично се посочва ,че връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена.

         С оглед на гореизложеното съдът не следва да извършва преценка относно редовността на призоваването на жалбоподателя защото ГПК не изисква уведомяването на длъжниците за всяко едно действие по изпълнението .По аргумент от Чл.142 ал.3 ГПК длъжниците следва да бъдат уведомени само за образуваното изпълнително дело ,както и за всички действия по изпълнението ,за които изрично се предвижда призоваването на страните . В края на всяка една от депозираните жалби се съдържа освен това твърдение ,че жалбоподателят е бил запознат в детайли относно предприетите от съдебния изпълнител принудителни действия ,поради което не може да се приеме ,че не е бил надлежно уведомен.

         Неоснователни са и развитите от жалбоподателя И.Й. доводи относно определянето на цената на недвижимия имот . Съгласно 9. от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК, докладчик съдията Б**Б** при действието на отменения ГПК публичната продан се извършваше с начална цена равна на оценката на имота. След обявяването на проданта за нестанала можеше да бъде проведена нова продан с начална цена 80% от първоначалната. Правна последица от неставането на новата продан беше освобождаването на имота от изпълнение и заличаване на възбраната (чл. 382, ал. 2 ГПК отм.). Освобождаването на имота от изпълнение не го правеше несеквестируем и взискателят можеше да насочи отново изпълнението върху него.   При действието на новия ГПК, определянето на началната цена за публична продан на недвижим имот, съгласно препращащата норма на чл. 485 ГПК става по реда на чл. 468 ГПК. По искане на страните с помощта на назначено от съдебния изпълнител вещо лице се определя стойността на имота. Когато за определяне на стойността на имота са необходими специални знания, съдебният изпълнител и служебно е задължен да назначи вещо лице. Началната цена, от която следва да започне проданта, е 80 на сто от опредената стойност на вещта - чл. 468, ал. 4 ГПК. Ако първата продан не се осъществи по някоя от причините, посочени в чл. 494, ал. 1 ГПК, взискателят може да поиска в едноседмичен срок от съобщението за това извършването на нова продан. Втората продан се извършва най-рано един месец след приключването на първата продан, по правилата при начална цена 80 на сто от началната цена на първата продан, т. е. при начална цена 60 на сто от определената стойност на вещта - чл. 494, ал. 2 изр. 2 ГПК. Ако и при втората продан имотът не бъде продаден, за взискателя възниква правото да поиска определяне на нова начална цена - чл. 494, ал. 2, изр. 3 ГПК. Това искане на практика представлява искане за извършване на нова продан. За новата трета по ред продан законодателят не определя за начална цена по-нисък процент от началната цена на първата или втората продан, нито по-нисък процент от стойността на вещта, както прави това за първите две продани, а изисква определяне на нова начална цена. Нови правила, или критерии за определянето й от съдебния изпълнител не са уредени, поради което следва да се приеме, че новата начална цена ще се определи отново по правилото на чл. 485 ГПК. Невъзможността имотът да се продаде на първата и втората продан явно сочи, че при определянето на неговата стойност (за нуждите на първата продан) не са съобразени средните пазарни цени за съответния район, характеристиката, вида и състоянието на конкретния имот или използваните начини (например пазарен, приходен и други) и методи на остойностяване (например метод на пазарните аналози, на приходите, метод за определяне на ликвидна цена и други) не са подходящи. Тези обстоятелства и изминалият период от време от първоначалното остойностяване на имота до искането за нова трета по ред продан налагат да се отчетат отново реалните условия на пазара на недвижими имоти в съответния район, състоянието и вида на имота, способността имотът да се продаде в сравнително кратки срокове, да се съобразят евентуално настъпилите инфлационни процеси и други пазарни фактори при определяне на стойността на имота по реда на чл. 485, ал. 2 ГПК и определяне на новата начална цена за третата продан по правилото на чл. 485, ал. 1 ГПК от съдебния изпълнител. Определянето на нова начална цена не означава намаляване до краен и нереален размер на цената, а предполага такава начална цена, която да позволи постъпването на наддавателни предложения така, че да се постигне реална пазарна цена, на която имуществото да бъде осребрено съобразно посоченото в т.9 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК.

С оглед на гореизложеното следва да се приеме ,че твърдението на жалбоподателя И.Й. относно неправилно определяне на твърде ниска цена на имота на имота и относно това , че не е направена оценката от вещо лице ,са неоснователни . Жалбоподателят не се е възползвал от правото си да оспори заключението на вещото лице и да посочи вещо лице за изготвяне на повторно заключение /Чл.485 ал.2 ГПК/.

Цената на продавания имот е определена в съответствие с чл.468 ГПК и на практика е тази, която е достигната на публичната продан. На съдебен контрол подлежи само обстоятелството ,че възлагането не е по най-високата предложена цена, но не и определянето на пазарната цена по чл.468 ГПК.В конкретния случай възлагането на имота е по най-високата предложена цена ,а и в жалбата не се съдържат доводи в обратна насока.Основанията за обжалване по мотив, че наддаването не е извършено надлежно се свеждат до проверка от съда дали са нарушени разпоредбите на на чл.489 и чл.490 ГПК относно подаването на наддавателните нарушения и лицата ,които нямат право да участват в публичната продан по аргумент от чл.435, ал.3 ГПК/ .Съдът не констатира нарушение на горните разпоредби ,а липсва и оплакване в тази насока.

Неоснователни са и развитите доводи относно това,че при извършване на описа и оценка съдебният изпълнител бил нарушил и разпоредбите относно несеквестируемостта -чл.444 т.5 от ГПК,която касаела несеквестируемите земи на длъжника - земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка .Видно от протокола за обявяване на публичната продан от 27.02.2018 г. ,на публична продан са изнесени общо 27 ниви .Възложените с трите постановления за възлагане ниви са ½ ид.ч.от ниви с обща площ от 40 ,531 дка ,като общата площ на останалите ниви значително надвишава минимума от 30 дка ,посочен в чл.444 т.5 от ГПК и по този начин не са нарушени посочените в закона правила относно несеквестируемостта.

Неоснователен е и доводът относно това ,че имотите били предмет на особен залог в полза на банкова институция, но това не било посочено в обявлението за публична продан и не бил уведомен кредиторът поради следното :съдържанието на протокола за обявяване на публична продан /Чл.487 ал.1 ГПК/не подлежи на съдебен контрол ,тъй като съдебният контрол се простира единствено върху това дали публичната продан е извършена надлежно и дали имотът е възложен на най-високата цена.Невписването в протокола на налични ограничени вещни права може да засегне единствено правата на евентуални купувачи ,но не и на длъжниците,поради което същите нямат правен интерес да защитават чужди права /Чл.26 ал.2 ГПК/.

Наличието на фактическа грешка при изписването на площта на имота,предмет на първата жалба ,не прави публичната продан ненадлежна ,а подлежи на корекция по предвидения в ГПК ред.

Водим от горното и на основание Чл.437 ал.4 ГПК Съдът

 

Р   Е   Ш   И    :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Й. ***, ж.к.Г** М**,бл.*,вх.*,ет.* ап.*,чрез адв. -пълномощник Р**Д** ул.“6 септември“ № * ,гр.В** срещу постановление за възлагане на държавния съдебен изпълнител при Районен съд-Б** от 03.04.2018 година по изп.дело № 20161310400031 ,с което е възложен следния недвижим имоти: ½   ид.ч. от нива № 032103 от 17,332 дка в землището на село Б**, ЕКАТТЕ 03263, общ. Д** обл. В*, шеста категория при съседи имот № 000185, имот № 03204, № 000159 ,собственост на длъжника В** Б**на купувача К**А. *** на цена 1947,10 лева.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Й. ***, ж.к.Г* М**,бл.*,вх.*ет.*, ап.94,чрез адв. -пълномощник Р**Д** ул.“6 септември“ № 5 ,гр.В** срещу постановление за възлагане на държавния съдебен изпълнител при БРСот 03.04.2018 година   по изп.дело № 20161310400031 ,с което е възложен следния недвижим имоти: ½   ид.ч. от Имот № 026015 ,нива категория втора от 8,000 дка. в местността „Совата“ в землището на с. Д**П**, при граници и съседи №026014, №000011, №026017, №026016, №026012 собственост на длъжника В**Б**Й** с ЕГН ***** на купувача К** А. *** с лична карта №*** издадена на 23.01.2002г. от МВР гр. В**, ЕГН ********** на цена 2211,10 лв.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Й. ***, ж.к.Гео Милев,бл.24,вх.Д,ет.3, ап.94,чрез адв. пълном.Р** Д** ул.6 с** № *,гр.В* срещу постановление за възлагане на държавния съдебен изпълнител при БРС от 03.04.2018 година   по изп.дело № 20161310400031 ,с което е възложен следния недвижим имот: ½   ид.ч. от имот № 017027 от 12,000 дка, втора категория, в местността „Ливагето", при граници и съседи № 017013, № 017012, № 017011, № 017010, № 017009, № 017008, № 017007, № 017006, № 017005, № 017004, № 017003, № 017002, № 056001, № 017028, № 000083, № 017026, № 017016, № 017015, № 017014 в землището на село Д** , собственост на длъжника В** Б**Й**с ЕГН **** на купувача К** А. *** с лична карта №116571060 издадена на 23.01.2002г. от МВР гр. В**, ЕГН **** на цена 3311,10 лева.

Решението е окончателно.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                      ЧЛЕНОВЕ :