ВЧГРД № 157-2018

Определение по Гражданско дело 157/2018г.

 

 

                                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                

 

                     ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД...............гражданско отделение

в разпоредително заседание на 03 юли,                                                

две хиляди и осемнадесета ........................година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. В.

                                         ЧЛЕНОВЕ: А. П.

                                                             В. М.                      

 

при секретаря .................................................................................. и с участието

на...................................прокурор……………................. изслуша докладваното

от..............................СЪДИЯТА П. Гр. Д.№ 157 по описа

за 2018 година.на ВОС.

 

                           Делото е образувано по ЧАСТНА ЖАЛБА ОТ Н.П.М. *** против определение на КРС , постановено по гр.д. № 244 по описа за 2017 г. на КРС.

            Преди изпращане на делото на въззивната инстанция, частният жалбоподател/ответник в първоинстанционното производство/ е подал молба , с която заявява, че оттегля жалбата си предвид на това, че ищецът е оттеглил исковата си молба и производството по делото е прекратено.

            Съдът след като се запозна с молбата и данните по делото, намира същата за основателна. Ищецът е в правото си да оттегли подадената жалба във всяко положение на делото изцяло или отчасти. Предвид изложеното производството по делото следва да се прекрати на основание чл.264 ГПК.

            Разноски не са претендирани от ответниците , поради което не следва да се присъждат.

                       Поради изложеното ВОС

 

                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 157 по описа за 2018г. на ВОС по частната въззивна жалба от Н.П.М. *** против Определение № 2 от 19.03.2018 г. на РС Кула ,постановено по гр.д. № 244/2017 г.

Определението може да се обжалва пред САС в едноседмичен срок от съощението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ :