ВГРД № 150-2018

Решение по Гражданско дело 150/2018г.

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №48

                      

                                            Гр . Видин 26.06.2018г.

 

                                 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

   Видински окръжен съд   ГРАЖДАНСКА           КОЛЕГИЯ  

В ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ НА двадесети юни

ПРЕЗ две хиляди и осемнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.                            

                                                     ЧЛЕНОВЕ:1.С. С.

  1. Г.Й.

                                  

ПРИ СЕКРЕТАРЯ   В.К.                                  И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                                             КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

           Съдия   С. С.    в. ГР.Д. №   150              ПО ОПИСА

ЗА   2018 ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Делото е образувано по въззивна жалба на В.И.И. чрез адв. Р.Д. против Решение №202 от 05.04.18г. по гр.д. №3182/17 на ВРС.Счита,че ВРС необосновано и неправилно е отхвърлил иска за присъждане на издръжка и моли ВОС да отмени обжалваното решение и уважи иска.Моли да им бъде издадено съд. удостоверение ,въз основа на което да се снабди от ТД на НАП В… с информация относно наличие на тр. договор и декларирани доходи за ответника.

В законния двуседмичен срок по чл.263 ГПК ответникът И.Н.И. чрез адв. Л. Б…. е подал писмен отговор,с който оспорва въззивната жалба и моли съда да потвърди обжалваното решение .Противопоставя се на искането за събиране на доказателства като ги счита за преклудирани.

От данните по делото във връзка с оплакванията по жалбата съдът приема за установено следното:

С обжалваното решение ВРС е отхвърлил иска с правно основание чл. 144 от СК, предявен от В.И.И. против баща му И.Н.И. за заплащане на месечна издръжка в размер на 200лв. Установено е по делото ,че ищецът е навършила пълнолетие и е студент в НВУ „В.Л.“-В…,факултет „А…..и КИС“ гр.Ш…., първи курс редовно обучение . Майката е поела издръжката на ищеца ,но няма данни с какви доходи разполага. Относно доходите на бащата е установено,че е с прекратено тр. отношение от 20.102017г. и понастоящем получава обезщетение от „Бюро по т…“.Изтеглил е кредит в размер на 7 000лв. като погасителната вноска е в размер на 114,65лв. месечно и плаща наем на жилище в размер на 89,79лв. месечно. Няма данни дали той дължи издръжка на други лица. Няма никакви данни и дали ищецът разполага с някакво имущество,от което да се издържа.Твърденията на ищеца за притежаван имот в с.Б…,обл.Л… и МПС марка Ф…. Г…товаро пътнически бус не са подкрепени от доказателства.

Пред втората инстанция са представени нови доказателства от ТД Н…-В….,касаещи периода след постановяване на първоинстанционното решение относно тр. догорови на .И.Н.И. и осигурителния му доход,от които се установява,че последният му тр. договор е прекратен на 20.10.2017г. и от тогава не са внасяне осигурителни вноски.

При тази фактическа обстановка съдът достигна до следните изводи:

Разпоредбата на чл.144 от СК гласи че родителите дължат издръжка на своите навършили пълнолетие деца, ако те не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си, когато учат редовно в средно учебно заведение до навършване на 20 години и до навършване на 25 години при обучение във ВУЗ доколкото не съставлява особено затруднение за родителите.

При този законов текст е дадена възможност да се прецени дължимостта на издръжката за навършилото пълнолетие дете, в зависимост от това дали представлява трудност за родителя. ВРС е счел, че ищецът не е доказал възможността на задълженото лице да я дава,поради което е отхвърлил исковата претенция.

ВОС споделя това мнение, тъй като от събраните по делото доказателства може да се направи извод за липсата на възможностите на ответника да осигурява издръжка на детето си докато се обучава във ВУЗ.

Относно наличието на нужда за ищеца-жалбоподател пред ВОС- може да се приеме наличие на необходимост от присъждане на издръжка предвид обстоятелството,че той е редовно обучение – студент в І-ви курс в НВУ „В.Л…“-В…. ,факултет „А…“ гр.Ш… към момента на подаване на ИМ и няма данни да получава доходи, било по трудов договор, било от наем на недвижими имоти. Другият родител – майката е с неустановени доходи по делото,а само се твърди,че е с минимално тр. възнаграждение, поради което възможността за подпомагане на ищеца е сведена до минимум и в случая крайно недостатъчна.

Предвид обстоятелството,че при навършване на пълнолетие дължимата от родителя издръжка не е безусловна и задължителна ,а е поставена в зависимост от нуждите на учащия пълнолетен и възможността на родителя,то в тежест на ищеца е да установи тези обстоятелства. В хода на производството и от представените доказателства исковата претенция е останала недоказана в своето основание,тъй като е установено,че ответникът получава обезщетение от „Бюро по труда“ като същевременно има разходи за заплащане на наем на жилище и погасяване на банков кредит.Видно е,че доходите му са недостатъчни дори за неговото съществуване и не е налице възможността да заплаща издръжка на навършилото си пълнолетие дете без това да му причини особени затруднение.

Предвид изложеното, въззивният съд счита че следва да потвърди решението на ВРС .Жалбоподателят следва да заплати на ответника по жалба направените от него разноски пред въззивната инстанция в размер на 200лв.-адв. възнаграждение.

По изложените съображения съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 202 от 05.04.18г. по гр.д.№3182 по описа за 2017г. на Видински районен съд.

ОСЪЖДА В.И.И.,ЕГН ********** *** да заплати на И.Н.И.,ЕГН ********** от гр.С…,р-н Н…,бл….,вх…,ет…,ап…. сума в размер на 200лв.-направени от него разноски пред въззивната инстанция.

Решението не подлежи на касационно обжалване-чл.280,ал.3,т.2,предл.1 ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                      2.