Отчет за работата с натрупване 06.2018
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА с натрупване -06.2018г.
Съдия Брой останали несвършени дела към началото на отчетния период Брой образувани дела през отчетния период Решени дела през Отчетния период % на срочност /3м/ на делата приключени през отчетния период Просрочени съдебни актове от открито съдебно заседание, обявени през отчетния период – бр.
А В С
Гр. дела А1 Нак. Дела А2 Общо Гр.дела В1 Нак.дела В2 Общо До 3 м. С1 Общо Над 3 м. С2 Общо Общо До 3 м. С1/С3 Над  3 м. С2/С3
А1+А2 I инст. II инст. Частни Фирмени I инст. II инст. Частни I Частни II В1+В2 Гр.дела Нак.дела С1 Гр.дела Нак.дела С2 С1+С2=C3
В. Василев       9 11 12 0 0 0 8 2 42 36 10 46 7 0 7 53 86.79% 13.21%  
Ан. Петкова       9 19 10 0 0 1 5 2 46 31 7 38 8 0 8 46 82.61% 17.39%  
В. Младенова       14 16 9 0 0 1 6 6 52 25 10 35 6 0 6 41 85.37% 14.63%  
Д. Маринова       13 15 10 0 1 0 2 0 41 36 2 38 4 0 4 42 90.48% 9.52%  
Св. Стоянова       10 16 8 0 0 0 6 1 41 40 7 47 5 0 5 52 90.38% 9.62%  
Г. Йончев       12 17 11 0 0 1 5 2 48 34 6 40 4 0 4 44 90.91% 9.09%  
Ил. Илиев       0 0 0 0 7 11 11 10 39 0 31 31 0 0 0 31 100.00% 0.00%  
Вл. Стоянов       0 0 0 0 1 7 1 2 11 0 8 8 0 0 0 8 100.00% 0.00%  
Л. Лозанов       0 0 0 0 3 10 11 10 34 0 31 31 0 1 1 32 96.88% 3.13%  
Р. Денова       0 0 0 0 3 10 11 12 36 0 31 31 0 4 4 35 88.57% 11.43%  
ОБЩО       67 94 60 0 15 41 66 47 390 202 143 345 34 5 39 384 89.84% 10.16% 0