Т.Д. № 20-2018

Определение по Търговско дело 20/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  92

гр. В** 02.07.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ВОС, търговско отделение, в закрито заседание

на втори юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

    

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** търговско дело №20 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.670,ал.3 във връзка с чл.679 от ТЗ.

         Делото е образувано по молба на „ОББ“АД,гр.С** с ЕИК *** за отмяна по реда на чл.670,ал.3 във връзка с чл.679 от ТЗ на решение на събрание на кредиторите на „В** О**“ЕООД,гр.В** с ЕИК *** проведено на 15.05.18г. по т.д.№1/18г. на ВОС.В молбата се подържа,че банката-молител е кредитор на „В** О**“ЕООД,гр.В** като е направена пространна ретроспекция на произхода на качеството „кредитор“ на банката и са изложени правни доводи за незаконосъобразността на взетите решения.Иска се решенията взети на посоченото общо събрание да бъдат отменени.

         Синдикът на дружеството е представил становище ,в което оспорва искането за отмяна.Подържа се,че молбата на банката е недопустима,поради което се иска да бъде оставена без разглеждане-съгласно чл.679 от ТЗ искането за отмяна на решение на събранието на кредиторите може да се оспорва от длъжника или на кредитор.Подържа се,че „О**“АД,гр.С** не е кредитор и не е доказала това си качество.Банката не била включена нито в списъците по чл.668 от ТЗ,нито в този по чл.685 от ТЗ.

         Съдът е насрочил разглеждането на молбата в открито съдебно заседание на 26.06.18г.На основание чл.679,ал.3 от ТЗ кредиторите са призовани чрез публикация в Д.в. бр.48/08.06.18г.В съдебно заседание представители на кредитори на дружеството не са се явили.

         Съдът като взе предвид искането на „О**“АД,гр.С** за оспорване на взетите решения на първото събрание на кредиторите счита,че същото е неосноветелно,поради което следва да бъде оставено без уважение.Съгласно чл.670,ал.3 от ТЗ решенията на първото събрание на кредиторите могат да бъдат отменяни по реда на чл. 679.Съгласно чл.679,ал.1 от ТЗ по искане на длъжника или на кредитор съдът по несъстоятелността може да отмени решение на събранието на кредиторите, ако то е незаконосъобразно или при съществено ощетяване на част от кредиторите.Съгласно чл.669,ал.2 от ТЗ в В първото събрание на кредиторите участват кредиторите, включени в списъка по чл. 668, т. 1 и в извлеченията от търговските книги на длъжника, които временният синдик представя на първото събрание.От анализа на цитираните разпоредби може да се направи извод,че процесуално лигитимиран да оспорва взетите на първото събрание на кредиторите решения има право кредитор, включен в списъка по чл. 668, т. 1 и в извлеченията от търговските книги на длъжника, които временният синдик представя на първото събрание.Други лица не са активно лигитимирани да оспорват взетите решения.В настоящия случай „О**“АД,гр.С** не е посочена като кредитор в изготвения от синдика списък ,както и не е посочена като кредитор в изготвения доклад.Към тази ранна фаза на производството по несъстоятелност качеството кредитор следва да бъде преценявано по легалното определение на чл. 616 ТЗ. За да се легитимира обаче, претендиращия това качество следва да бъде посочен в списъка на синдика, който удостоверява въз основа на предоставения достъп до деловодството на предприятието, наличието на данни за неудовлетворени вземания. Допълнително евентуални пропуски на синдика може да бъдат отстранявани от самите заинтересовани лица, които депозират пред съда документация, изходяща от длъжника и съдържаща данни за вземанията им. Съгласно чл. 668, ал.1 от ТЗ в правомощията на временния синдик са тези по изготвяне на списък на кредиторите по данни от търговските книги на длъжника, в който посочва и размера на вземанията и да състави заверено извлечение от търговските книги. След изпълнение на това задължение, извлеченията от търговските книги се представят на първото събрание на кредиторите. Целта е да се определи кръга легитимирани да изберат синдик на дружеството длъжник, лица, а особено в хипотезите на повече от едно предложение за синдик, и да се извърши правилна оценка на процентното съотношение при гласуването, като процентите се определят от размера на вземанията на кредиторите, които също се извличат на този етап от производството по несъстоятелност, от търговските книги.В случая към доклада на временния синдик е представен списък на счетоводните кредиторите по данни от търговските книги. На първо място синдикът няма право при упражняване на правомощията си по чл. 668 от ТЗ да внася изменения в записвания, предоставени от длъжника. При констатирани несъответствия между счетоводни записвания и действително положение синдикът само може да отрази това в доклада си, т.е. да информира съда по несъстоятелността и кредиторите относно начина на организиране счетоводството от страна на длъжника. Освен това съдът счита, че нито в първото събрание на кредиторите, нито в производството по чл. 679 от ТЗ може да се оспорва редовността на воденото счетоводство и доказателственото значение на търговската документация на длъжника. Последното като последица би имало ефект на преразглеждане размера на вземането на отделен кредитор, включен в търговските книги на длъжника, което е предмет на фазата по предявяване на вземанията и съответната процедура по възражения срещу списъците. Не на последно място, в самия доклад на временния синдик отсъстват констатации в посока нередовност на воденото счетоводство.

         Релевираните в молбата ,по която е образувано настоящето дело искания могат да бъдат заявени във фазата на предявяване на вземанията или на евентуалните възражения против списъците.

         С оглед на горното молбата следва да бъде оставена без уважение.

 

            Водим от горното Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение молбата на „О**“АД,гр.С** с ЕИК ** за отмяна по реда на чл.670,ал.3 във връзка с чл.679 от ТЗ на решение на събрание на кредиторите на „В** О**“ЕООД,гр.В** с ЕИК *** проведено на 15.05.18г. по т.д.№1/18г. на ВОС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: