ВНОХД № 107-2018

Присъда по Наказателно дело 107/2018г.

                              П Р И С Ъ Д А

                                             №43

                                 гр.Видин, 17.05.2018 год.

                           В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ……район………………

На седемнадесет май

две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание,

в следния състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Л.

                                ЧЛЕНОВЕ: В. М.

                                                      Р. Д.

на секретаря Н. К.

в присъствието на прокурора М.К. разгледа докладвано от съдията Л.Л. ВНОХД № 107 по описа за   2018г.

       Въз основа на данните по делото и Закона

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

         

         ОТМЕНЯ присъда № 168/27.03.2018г. по НОХД № 132/2018г., по описа на Районен СъдВидин, В ЧАСТТА с която: подсъдимия Г.О.Б. с ЕГН ********** е признат за ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2017 год. в обитавано от него жилище - апартамент № 8, находящ се в гр. Видин, ж-к "Г. Б." № *, вх.*, ет.* отглеждал растения от рода на конопа - 7 /седем/ бр.зелени стръкове с различна височина - от 0.40м. до 0.70м., засадени в различни по размер и цвят саксии, които по външни белези и химичен състав представляватконоп", с тегло 5.62 гр. и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2%, на стойност 33.72лв. /тридесет и три лв. и 72ст./ в нарушение на установените правила съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл.29, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 - Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354в, ал.5, във вр. с ал.1 от НК, за което и на основание чл.354в, ал.5, във вр. с ал.1, във вр.с чл.55, ал.1, т.2, б."б" и чл.36 от НК, подсъдимия Б. е осъден и му е наложено наказание „ПРОБАЦИЯ“, като съвкупност от следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от две години;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години;

         На основание чл.55, ал.3 от НК не е наложено предвиденото кумулативно по-леко наказаниеглоба“;

         Подсъдимия Г.О.Б. е оправдан по повдигнатото обвинение по чл.354в, ал.1 от НК;

         На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК е приспаднато времето, през което спрямо подсъдимия е била взета мярка за неотклонениезадържане под стражаили друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързано с престъплението,

 

ВМЕСТО КОЕТО, ПОСТАНОВИ

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.О.Б., роден на ***г. в гр.Видин, местоживеене ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2017 год. в обитавано от него жилище - апартамент № 8, находящ се в гр. Видин, ж-к „Г. Б.“ № *, вх.*, ет.* отглеждал растения от рода на конопа - 7 /седем/ бр.зелени стръкове с различна височина - от 0.40м. до 0.70м., засадени в различни по размер и цвят саксии, които по външни белези и химичен състав представляватконоп", с тегло 5.62 гр. и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2%, на стойност 33.72лв. /тридесет и три лв. и 72ст./ в нарушение на установените правила съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл.29, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 - Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, за което и на онование чл.354в, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Г.О.Б., като му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, при първоначален „общ“ режим, съобразно чл. 57, ал. 1, т.3 от ЗИНЗС.

На основание чл.68, ал.1 от НК, подсъдимия Г.О.Б., със снета по – горе самоличност, следва да изтърпи и наложеното му с присъда № 438/30.08.2017г. /влязла в сила на 15.09.2017г./ по НОХД № 1191/2017г. на Районен съд - Видин наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, при първоначален „общ“ режим, съобразно чл. 57, ал. 1, т.3 от ЗИНЗС.

На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ЗАЧИТА времето през което подсъдимия Г.О.Б., със снета по – горе самоличност е бил задържан по мярка за неотклонение „задържане под стража“ или на друго основание по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, включително и за времето от 04.04.2018г. до настоящия момент, през което време подсъдимия Б. ***, с оглед предишна МНО „задържане под стража“, отменена с определение на ВРС от 27.03.2018г. по НОХД № 132/2018г. на ВРС, влязло в сила на 04.04.2018г., като ПРИСПАДА това време от срока на наложеното наказание „лишаване от свобода“.

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 168/27.03.2018г. по НОХД № 132/2018г., по описа на Районен СъдВидин, в останала й част.

         Присъдата може да се обжалва и /или/ протестира в петнадесет дневен срок от днес пред Върховния Касационен Съд.

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

                                                                                         2.