ВГРД № 179-2018

Определение по Гражданско дело 179/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ ...118...........

гр. Видин29.06.2018

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В. В.

Членове:   1. А. П.

                 2.В. М.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В. М. частно гражданско дело №179 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.435 и сл. от Гражданския процесуален кодекс.

Делото е образувано по   жалба с вх.№04761/04.05.2018 г. от адвокат П.В. Т. - пълномощник на длъжника по изпълнително дело №20168980400360 Л.С.М.. Посочва, че на 02.05.2018г е получила съобщение от ЧСИ, че след проведен търг е продаден имота ипотекиран в полза на банката, аименно : САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор…, с предназначение: АПАРТАМЕНТ №… ДВУСТАЕН ТУХЛЕН, находящ се в град В., ул."В…..", №.., вх…, ет…, със застроена площ от 67.78 кв. метра, ведно с прилежащото към апартамента избено помещение №… с площ от 12.54 кв.м., таванско помещение №… с площ от 31.40 кв.м., стълбищна стая между петия етаж и таваните с площ от 2.90 кв.м, както и 5.506 % идеални части от общите части на сградата и 5.506 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото, за сумата 27 500 лв.

Подържат, че публичната продан е недействителна, тъй като се касае за измама от страна на поръчителите по кредита, които поели задължение да заплащат сумите по кредита.

Ответната по делото страна не е депозирала становище по жалбата.

ЧСИ депозира становище , че жалбата е недопустима , извн обсега на основанията, определени от закона.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, становището на ЧСИ и данните по изп дело, прие за установено следното :

Изпълнително дело №20168980400360 с длъжник Л.С.М., ЕГН **********, е преобразувано, стар №2136/2012 г. по описа на СИС при Районен съд-Видин, по молба на взискателя „Б…." ЕАД с ЕИК …, със седалище и адрес на управление: гр. С…., ул. „М…" №….

Образувано по изп лист, издаден на 13.07.2012 г. от Районен съд-Видин и заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК , издадена на 13.07.2012 г. по ч.гр.дело №1483/2012 г. по описа на същия съд. Вземането е обезпечено със законна ипотека в полза на „Б…." ЕАД с ЕИК ….

С молба с вх.№….. г. взискателят „Б…." ЕАД с ЕИК …е поискала насрочване на публична продан на ипотекирания имот. Такава е насрочена в периода 28.02.2018 г. - 28.03.2018 г.

С протокол от 29.03.2018 г. за купувач на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор …, с предназначение: АПАРТАМЕНТ №… ДВУСТАЕН ТУХЛЕН, находящ се в град В…, ул."В…", №…, вх…., ет…., със застроена площ от 67.78 кв. метра, ведно с прилежащото към апартамента избено помещение №… с площ от 12.54 кв.м., таванско помещение №…. с площ от 31.40 кв.м., стълбищна стая между петия етаж и таваните с площ от 2.90 кв.м, както и 5.506 % идеални части от общите части на сградата и 5.506 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото, е обявена „Б…" ЕАД. ЕИК …, със седалище и адрес на управление: гр. С…, ул. „М…" №… за сумата в размер на 27 500,00 лева.

На основание чл.495 във връзка с чл.460 от ГПК на 25.04.2018 г. е изготвено постановление за разпределение на събраната сума, предложена от обявения за купувач взискател „Б…." ЕАД, ЕИК . За изготвеното постановление за разпределение страните са уведомени, както следва: длъжника Л.С.М. - чрез уведомление, връчено на 02.05.2018 г. на адвокат пълномощник П… Т…, взискателя „Б….." ЕАД - чрез електронно съобщение на 26.04.2018 г. и присъединения взискател Община В…. - чрез уведомление, връчено на 26.04.2018 г.

При тази фактическа обстановка, ВОС прие за установено :

Жалбата е подадена в срока по чл.462, ал.2 от ГПК от надлежно легитимирано лице - длъжника по изпълнението, но се явява недопустима, тъй като действията на ЧСИ, които подлежат на обжалване, са лимитативно изброени в чл.435, ал.2 от ГПК.

Изпълнителният лист, въз основа на който е образувано делото, е издаден на основание Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК. издадена на 13.07.2012 г. по ч.гр.дело №1483/2012 г. по описа на същия съд. В жалбата си длъжника излага мотиви, които е следвало да обективира във възражение срещу издадената заповед за незабавно изпълнение, възможност, която му се предоставя съгласно чл.414 от ГПКи от която не се е възползвал.

         ВОС приема, че жалбата против действията на ЧСИ-Ст.Н… е процесуално недопустима.

Съгласно чл.435,ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

От анализа на текста се установява,че незаконосъобразните действия на поръчителите и твърдяната измама , не е от действията на съдебния изпълнител,които подлежат на обжалване,поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима,а производството по делото следва да бъде прекратено.

         Воден от горното Съдът

 

           О   П   Р   Е   Д   Е Л   И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалба с вх.№04761/04.05.2018 г. от адвокат П. В.Т. - пълномощник на длъжника по изпълнително дело №20168980400360 Л.С.М..срещу Действията на ЧСИ Ст.Н… -публичната продан е недействителна, тъй като се касае за измама от страна на поръчителите по кредита, които поели задължение да заплащат сумите по кредита.

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 179/ 2018г.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред САС в седмичен срок от връчването на препис от същото на страните.

 

             Председател:                                                        Членове: 1.

 

    

 

 

                                                                                                            2.