ЧГРД № 195-2018

Разпореждане по Гражданско дело 195/2018г.

Р   А   З   П   О   Р   Е   Ж   Д   А   Н   Е  № 33

 

Гр.В** 28.06.2018 г.

 

 

ВОС в закрито заседание на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година   в състав  

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : Г** Й***

                                            ЧЛЕНОВЕ :1.

При секретаря                                  и в присъствието на прокурора

……………………………………………………………..като разгледа докладваното от съдия Й**                          гр.д. №195 по описа за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         Производството е по Част пета ,Дял първи,Глава тридесет и шеста на Гражданския процесуален кодекс.

         Постъпила е молба от "ОББ И***" ЕАД, вписано в Търговския регистър при АВ, със седалище и адрес на управление: гр. С**, р/н „М**", бул. "Ц***" № ***А, ЕИК: ****, представлявано от А** Х** Б** - Изпълнителен директор, чрез пълномощника К** Д** Б** за издаване на изпълнителен лист на основание чл. 404. т. 1 от ГПК във връзка с чл. 405. ал. 3 от ГПК.

         Към молбата са приложени :

  1. Решение на АС при БТПП по ВАД № 527/2012г. от 23.04.2018 г. - оригинал;
  2. Удостоверение № 2346, издадено на 31.05.2018 г. от АС при БТПП- оригинал;
  3. Удостоверение за актуално състояние на "ОББ И****" ЕАД;
  4. Квитанция за внесена държавна такса за издаване на изпълнителния лист в размер на 73.83 лв.
  5. Пълномощно с рег. № 1386/14.03.2018 г. на нотариус с рег. № 375 на НК - копие;

         Съдът намира молбата за основателна поради следното :       

         Актът ,въз основа на който се иска издаването на изпълнителен лист ,е от категорията на посочените в Чл.404 т.1 ГПК актове.Молбата е подадена до компетентния   съд съгласно Чл.405 ал.2 ГПК. Актът ,въз основа на който се иска издаването на изпълнителен лист ,е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение срещу длъжника.        

         С влязло в сила решение по ВАД № 527/2012 г., постановено на 23.04.2018 г., А**** съд при Б*** търговско - промишлена палата осъди Н.К.Т., ЕГН **********, адрес: ***, да заплати на "ОББ И****" ЕАД, дължимите се съгласно решението суми в общ размер на 18 873.06 евро (осемнадесет хиляди осемстотин седемдесет и три евро и шест евроцента), в левова равностойност на 36 912.50 лева (тридесет и шест хиляди деветстотин и дванадесет лева и петдесет стотинки), включващи

-        Сумата 9 964.25 евро (девет хиляди деветстотин шестдесет и четири евро и двадесет и пет евроцента) с ДДС, неплатени лизингови вноски от № 25 с падеж 30.06.2011 г. до № 29 с падеж 30.10.2011 г., дължими по Договор за финансов лизинг на транспортно средство с опция за прехвърляне на правото на собственост № 12972/А/29.05.2009 г.;

-        Сумата 1 999.62 евро (хиляда деветстотин деветдесет и девет евро и шестдесет и два евроцента), представляваща неустойка съгласно чл. 7.4.1. от Общите условия по Договор за финансов лизинг на транспортно средство с опция за прехвърляне на правото на собственост №12972/А/29.05.2009 г„ дължима за забава в плащането на лизингови вноски от№ 25 до№ 29, считано

от падежа на всяка лизингова вноска до датата на нейното плащане, съответно до достигане на максималния размер от 20% от просроченото вземане;

-Сумата 5 367.82 евро (пет хиляди триста шестдесет и седем евро и осемдесет и два евроцента),представляваща неустойки съгласно чл. 15.8 от Общите условия по Договор за финансов лизинг на транспортно средство с опция за прехвърляне на правото на собственост № 12972/А/29.05.2009 г., дължима при прекратяване на договора поради неизпълнение на лизингополучателя;

-        Сумата 3 014.65 лева (три хиляди и четиринадесет лева и шестдесет и пет стотинки),представляваща обезщетение за направените арбитражни разноски и разходи за адвокатска защита по арбитражното дело.

Решението на А** съд при Б*** търговско-промишлена палата е влязло в сила и подлежи на принудително изпълнение на основание чл. 51, ал. 1 от ЗМТА, във връзка с чл. 404,т.1 от ГПК.

Водим от горното и на основание чл. 404, т. 1 от ГПК във връзка с чл. 405, ал. 3 от ГПК Съдът

 

         Р   А   З   П   О   Р   Е   Д И   :    

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ в полза на "ОББ И***" ЕАД, вписано в ТР при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. С**, р/н „М**", бул. "Ц***" № ***А, ЕИК: ***, представлявано от А***Хр** Б** - Изпълнителен директор , срещу Н.К.Т., ЕГН **********, адрес: *** за присъдените суми с влязло в сила решение по ВАД № 527/2012 г. по описа на А*** съд при Б** търговско-промишлена палата, заедно със законната лихва ,както и направените прпед Окръжен съд-В** разноски за издаване на изпълнителен лист размер на 73.83 лева (седемдесет и три лева и осемдесет и три стотинки).

Разпореждането  подлежи на обжалване с частна жалба в двуседмичен срок пред САС съд,като срокът тече за молителя от връчване на разпореждането,а за ответника –от връчването на поканата за доброволно изпълнение .

         Обжалването на разпореждането,с което молбата се уважава,не спира изпълнението.

                                           

                                        СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :