ЧНД № 93-2017

                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №64

                         гр.Видин 04.04.2017г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   - наказателно   отделение в   закрито   заседание проведено   на   четвърти април двехиляди и седемнадесета година в състав :

                  

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.П.

 

                                                               И.И.

                                         ЧЛЕНОВЕ:

                                                              В.М.

 

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И.въз. ч.н.дело №93  от  2017 година - и   за   да се   произнесе , взе в  предвид   следното :

        Производството по делото е по чл.243 ал.6 от НПК.

         Делото   е   образувано   по   въззевен   частен   протест   на прокурор   от   Районна   Прокуратура   гр.Видин   срещу   Определение №197   от   02.03.2017 г. постановено   по   ЧН дело №249 от   2017 г. на   Видински   Районен   Съд   , с   което е   отменено   Постановление   от   17.01.2017 г. на   Районна   Прокуратура   гр.Видин     за   прекратяване     на   наказателното   производство   по   досъдебно   производство №292/2016 г. по описа   на   ОД на   МВР гр.Видин   по пр.пр. №803/2016 г. на   РП-Видин   и   делото   е върнато   на   Районна   Прокуратура гр.Видин     за     продължаване     на     разследването .

       Твърди се ,че   определението   е   неправилно   ,тъй     като   е     постановено   в     нарушение     на   закона ,а   съдът     е посочил ,че   липсва     анализ     на   така събраните     доказателства .Посочено е ,че   доказателствата   събрани     с   пожаротехническата   експертиза     са   напълно   достатъчни,въпреки   че   експертизата     се   оспорва   от   Б.П.М..Твърди   се,че   не   е   необходимо   да   се   прави   анализ   на     доказателствата   по     делото,след   като   експертизата   е   категорична,че   се   касае до късо съединение   в   ел.   инсталацията   и   електрическите уреди.            Иска   са   да  бъде   отменено атакуваното   Определение   на Видински   Районен   Съд ,като   неправилно   и   постановено   в       нарушение   на   закона .

       Постъпило   е     възражение   от   Б.П.М.   от     с.Г.М.   обл.В. ,с   което   се оспорва   изцяло     въззивния   частен   протест.Твърди се,че   протестта   е     неправилен   и   необоснован.Излага   се,че   въпросната     експертиза     е     била   скрита   от   него ,а   разследващия     орган     не   го   е   допуснал   до   преписката, относно     това   да   се     запознае   със   същата .Във   възражението   се   твърди ,че   не     е   разпитан   в   качеството     на     свидетел     Ц.Т.,който   е извършител     на     пожара     и     не   е   направена   очна   ставка     с     лицата   П.Л.   и   Л.И. , както   и     разпечатка   на   телефона   на   П.Л..

       Твърди се,че   не  е     отговорено   на     нито   едно   от исканията   му,поради което   се   иска   потвърждаване   на   Определението   на     Видински   Районен   Съд.

       Видински   Окръжен   Съд  - след   като разгледа   въззивният   частен   протест ,възражението ,взе в предвид атакуваният съдебен акт,Постановлението на РПрокуратура гр.Видин и материалите по ДП №ЗМ 292/2016г. на РУ на МВР -Видин,  прие за установено следното :

         Въззивният частен   протест  е подаден  от   лице  с право и интерес да   протестира ,подлежащ на обжалване и   протест  съдебен акт - Определение на Видински РС за отмяна  на Постановление за прекратяване на наказателно производство ,в законоустановения   срок и  е   процесуално ДОПУСТИМ .

         Разгледан   по  същество е НЕОСНОВАТЕЛЕН - поради следното :

         За да се  произнесе с Определение №197  от 02.03. 2017 г. по ЧН дело №249 от 2017 г. - Видинският   Районен Съд   и отмени    Постановлението на   Районна Прокуратура гр.Видин от 17.01.2017 г. - с   което е   прекратено   наказателното   производство   по   ДП №292 от 2016 г. на РУ на МВР -Видин /неправилно   записано на ОД на МВР /- правилно  е възприел   данните   по   делото,   излагайки   изцяло  законосъобразен    и   обоснован съдебен   акт.

       Досъдебното   производство   под   №ЗМ 292/2016 г. по описа на   РУ   на МВР -Видин   е   образувано   срещу   неизвестен извършител   за   извършено   престъпление   по чл.330 ал.1   от   НК.Разпитвани     са   свидетели ,извършена   е   съдебно-стоковедска     и     пожаротехническа   експертиза .

     Видинският   РС   правилно     е     анализирал   действията по     разследването   и     законосъобразно   и   обосновано   е направил     преценката     си   ,за   Постановлението   на   РПрокуратура   гр.Видин   ,в     което   единствено   фигурират данните     от   пожаротехническата   експертиза .

       Изложените     мотиви     на   Видински   Районен   Съд   се   споделят   изцяло   от     Видински   ОС ,като   същият     не   следва   да   ги     преповтаря ,след   като   ги     споделя .

       Въззивният   съд   не   е   в прерогативите   си да  възлага   на Районна Прокуратура   да   внесе или   не внесе   обвинителен   акт ,тъй   като   единствено   прокуратурата   решава   да   внесе   или   не   обвинителен акт , срещу определено лице и за   какво   престъпление,но   след като постановлението е   необосновано  и  е незаконосъобразно   и като такова е отменено   от Видински  РС, второстепенният   съд    , също     може   да     изрази   становище -   какви   други   следствени   действия   да  се  извършат за   събиране     на      доказателства .

       При   това   положение   въззивният   частен   протест    се явява   неоснователен   ,поради  което определението на Видинският РС следва   да бъде   потвърдено . Не са налице релевираните   с   протестта  оплаквания за незаконосъобразност     и   неправилност   на атакувания съдебен    акт.Въззивният   съд - извършвайки   проверка   на атакувания   съдебен   акт   намира ,че   правилно   е   преценено   ,че   липсва   какъвто   и     да   било   анализ   на   събраните   гласни     доказателства   ,респективно   свидетелските   показания . Обосновано   Видински РС   е посочил ,че   не   е   записано   в   постановлението   на  кои   от   разпитаните   свидетели   се   дава   вяра   и   на   кои   не   се   дава   и   защо.Обосновано   е   изложено   и   това ,че   не   са   изследвани   в     нужната   дълбочина     и   с   всички   способи     на     НПК - данните   в   свидетелските  показания   на     жалбоподателя. Основателно   е   записано,че     не   са   проведени   процесуално-следствени     действия ,   установяващи   налице   ли   са   взломни действия   и  проникване   в   къщата   от   трети лица   преди   възникване   на   пожара. Основателно   е   записано   и   това, че   не   е   изследван   електромера     на   къщата,за който   се   твърди , че   е   имал   предпазен   маханизъм   при   възникване   на   късо     съединение   и   същия   при такъв случай   се   задейства. Правилно   е записано   от   Видински   РС   в   определението ,че   разпитите   на свидетелите   са   извършени   формално ,без нужната дълбочина     и    целенасоченост .С оглед   на   това   първоинстанционният   съд     е     достигнал     до единствения   законоъсобразен     извод   и     той   е   ,че   не   са изчерпани     всички     процесуални   способи   за разкриването   на     обективната     истина. Правилно   се   изтъква   в   определението ,че   за   да   прекрати   наказателното   производство   Районна   Прокуратура   е   взела     в   предвид   - единствено   данните   от     пожаротехническата експертиза ,която   се   оспорва изцяло от     жалбоподателя.

         ВИДИНСКИ   ОКРЪЖЕН СЪД - намира ,при   това   положение ,че   направените   изводи   от   Видински   РС   са     изцяло     законосъобразни   и     обосновани.Воденото разследване   е     повърхностно   и   не   е   с   цел   разкриване   на   обективната     истина .С   експертизата   се   проверяват   и   събират   доказателства   и   е   недопустимо   само   въз основа   на данните   от   експертизата , да   се   прекрати   едно   наказателно   производство ,както   е     направила   Видински     Районна   Прокуратура . С     определението   си   Видински   РС   правилно   е   посочил   слабостите   на   разследването, които се   споделят    от     настоящия  състав   на   Видински   ОС.Следва   да   се  вземат   в предвид   от   разследващия орган и     възраженията   на   Б.П. М. и се   извърши очна   ставка   между   П.Л.   и Л.И.  за     посочените   във   възражението  обстоятелства     свързани  с    престъплението.Да   се   извърши проверка   по оплакванията     изложени   в     жалбата   на   Б.П.М. , във   връзка   с   разкриване   на извършителя     на     престъпното   деяние,като   се използват   всички     способи   по   НПК .

       С   оглед на гореизложеното  и на   основание чл.243 ал.7 от НПК - СЪДЪТ

                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

      ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №197 от 02.03.2017г. постановено по ЧН дело №249 от 2017г. на Видинският РС, с което е отменено Постановление на Районна Прокуратура гр.Видин от 17.01.2017г.,с което    е   прекратено  наказателното   производство по   ДП №292/2016 г. по   описа   на   РУ на МВР -Видин –по пр.пр.№803 /2016 г. на   РП-Видин.

       ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е   ОКОНЧАТЕЛНО .

                    

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          ЧЛЕНОВЕ :