ВГРД № 44-2018

Решение по Гражданско дело 44/2018г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 114

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В.В.

Членове:   1. А. П.

  1. В.М.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П… в.гр.дело № 44 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по чл.437, във вр. с чл.435 и чл.438 ГПК.

            Образувано е по жалба на Е.М.К. ЕГН : ********** ***, срещу Постановление от 18.12.2017 г., с което е отказано прекратяване на изп.д.№ 20171320402145. по описа на ДСИ при ВРС .

Твърди се с жалбата, че с посоченото постановление ДСИ отказва да прекрати изпълнителното дело против Е.М.К. ЕГН : ********** в качеството му на ФЛ. Посочва, че с Решение № 23/29.08.2016г е обявена неплатежоспособността му в качеството на ЕТ“Е.-Е.К. „.подържа, че ФЛ и ЕТ Е.К. е един и същ правен субект, като със заличаването на ЕТ от търговския регистър с решение № 126/08.11.2017г по т.д. № 26/2016г непредявените в производството по несъстоятелност вземания се погасяват съгласно чл.739 ал.1 ТЗ. С прекратяване на производството по несъстоятелност е настъпил погасителния ефект по отношение на непредявеното в производството по несъстоятелност вземане на взискателя. Посочва, че материалното правоотношение по което е било образувано изп дело е погасено и ДСИ не разполага с правомощия да реализира действия по принудително изпълнение спрямо длъжника. С оглед горното моли съда да постанови решение, с което отмени постановлението на ДСИ при ВРС, с което е отказано да бъде прекратено изпълнителното производство. Като особено искане , жалбоподателят моли съдът да спре изпълнението по изп.д.145 по описа на ДСИ при ВРС€ за 2017 г.

Постъпило е писмено възражение от взискателя „Б…„ЕАД ЕИК … от гр.С., в което се подържа, че постановения отказ е постановен при съобразяване със закона и трайната съдебна практика. Посочват, че банката разполага с изп лист както срещу заличения търговец, така и отделно срещу Е.М.К., в качеството му на ФЛ, поело солидарна отговорност за задълженията по кредита. Заличаването на ЕТ води до отпадане единствено на търговското качество на правния субект, но имуществото, с което отговаря ЕТ И ФЛ е едно и също посочват, че дори Е.М.К. да не фигурираше отделно като длъжник в изп лист, именно поради липса на разлика в правосубектносттана ФЛ и тази на ЕТ, заличаването на последния от Трегистър не води до липса на правен субект, поради което след прекратяване дейността на ФЛ като търговец, отговорността за задълженията продължава да се носи от лицето.

ДСИ е депозирал мотиви по повод жалбата от Е.М.К. ЕГН : ********** ***, длъжник по изп.д.№ 20171320402145, в които излага , че жалбата е неоснователна , а по отношение на искането за спиране , посочва , че делото е спряно с постановление от 07.09.2017 г.

От данните по делото във връзка с направените оплаквания по ч.жалба съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Изпълнително дело № 2145/ 2017г. по описа на СИ при ВРС с взискател „Б…." ЕАД, ЕИК …., съд. адрес *** и длъжник Е.М.К., ЕГН **********,*** е спряно на осн. чл. 432, т. 7 от ГПК във връзка с чл. 638, ал. 1 от ТЗ, поради откриване на производството по несъстоятелност срещу фирмата на длъжника ЕТ „Е….-Е.К.", ЕИК….

По делото е постъпила молба от длъжника Е.М.К., с която се иска изпълнителното производство по изпълнително дело № 2145/ 2017г. да бъде прекратено, тъй като с решение № 126/ 08.11.2017г. по търговско дело № 26/ 2016г. по описа на ВОС /приложено към молбата/, вписано в Търговския регистър на 10.11.2017г., е заличен ЕТ „Е….- Е.К.", ЕИК ….

Молбата е оставена без уважение по следните съображения, изложени в постановлението:

Регистрираният едноличен търговец не е правен субект, различен от физическото лице, а регистрацията и нейното заличаване са от значение за придобиване, съответно изгубване на търговската правоспособност на лицето. Физическото лице и търговското му предприятие са едно и също лице и не следва да бъдат разделяни като различни субекти. Съгласно разпоредбата на чл. 56 от ТЗ, едноличният търговец е физическо лице. Регистрацията по реда на ТЗ е с оглед участието му като страна по търговски правоотношения, но тя няма за правна последица възникването на нов правен субект. Едноличния търговец е търговското качество на физическото лице, с което му се дава възможност да участва в търговския оборот. Едноличният търговец е носител едновременно на търговски и на граждански права и задължения. С едно и също имущество той отговаря по задълженията, възникнали в резултат на упражняване на търговската си дейност и по всякакви други имуществени отношения. Както физическото лице отговаря с цялото си имущество за задълженията на едноличния търговец, така и за задълженията на физическото лице отговаря и предприятието му. Като се има предвид, че ЕТ не са ЮЛ, нито различни правни субекти от физическото лице, за задълженията, възникнали от дейността на физическото лице, действащи като ЕТ, отговорността се носи от съответното физическо лице и обратно.

Със заличаването на едноличния търговец от Търговския регистър, той губи качеството си на търговец, но физическото лице продължава да съществува и съответно да отговаря пред кредиторите с цялото си имущество, още повече, че в настоящия случай изпълнителното производство е образувано срещу самото физическо лице, а не срещу търговското му предприятие.

При тези данни ВОС достигна до следните изводи:

Жалбата е подадена в срока по чл.436,ал.1 ГПК от длъжника по изпълнителното дело.

Жалбата е допустима предвид изчерпателно изброените действия на СИ,които могат да бъдат обжалвани от дължика-чл.435,ал.2,т.6 ГПК. .

По същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

Съображенията за това са следните: Изпълнителното дело е образувано на 31.07.2017 по изп.л   на „Б…..„ЕАД ЕИК … от гр.С… срещу длъжник –Е.М.К. , т.е жалбоподателят е осъден в лично качество.

За задълженията, възникнали от дейността на физическото лице, отговорността се носи от съответното физическо лице. В случая няма никаква връзка между прекратяването и заличаването на ЕТ и това , че физическото лице е осъдено в заповедно производство за задължения към банка.

Със заличаването на едноличния търговец от Търговския регистър, той губи качеството си на търговец, но физическото лице продължава да съществува и съответно да отговаря пред кредиторите с цялото си имущество, още повече, че в настоящия случай изпълнителното производство е образувано срещу самото физическо лице, а не срещу търговското му предприятие.

Предвид изложените обстоятелства, отказа на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство е правилен и законосъобразен, поради което жалбата следва да се остави без уважение в тази част.

 

Изпълнителното производство е било спряно поради откриване на производството по несъстоятелност срещу фирмата на длъжника ЕТ „Е….-Е.К.", ЕИК…. и докато е траяло, със заличаването на ЕТ от търговския регистър ДСИ е възобновил производството по изпълнението. В жалбата , в която се иска спиране на съдебното изпълнение не се сочат кокретни основания за това.

Поради неоснователността на жалбата, неоснователно се явява и искането за спиране на изпълнението на основание чл.438 ГПК.

 

Предвид изложеното съдът

 

Р   Е   Ш     И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на на Е.М.К. ЕГН : ********** ***, срещу Постановление с изх.№37/09.01.2018 г., с което е отказано прекратяване на изп.д.№ 20171320402145. по описа на ДСИ при ВРС .

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на изп.д.№ 20171320402145. по описа на ДСИ при ВРС .

            Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ :