Т.Д. № 16-2018

Решение по Търговско дело 16/2018г.

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №29

                      

                                            Гр. Видин 26.06.2018г.

 

                                 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Видински окръжен съд  ГРАЖДАНСКА           КОЛЕГИЯ   В ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ НА двадесети юни

ПРЕЗ две хиляди и осемнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.                        

                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                           2.

 

ПРИ СЕКРЕТАРЯ         Ил.К.                               И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                           КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

     съдията С.С.                          ГР.Д. № 16    ПО ОПИСА

ЗА   2018   ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Предявен е иск от „И.”ООД-гр. В… ,представлявано от управителя Н. И. Д. срещу „П….“ЕООД-С..,със съдебен адрес в с.К… общ.В.,представлявано от управителя И. П. Й…. с правно основание чл.87,ал.3 от ЗЗД .

Иска от съда да развали договор за покупко продажба между страните,сключен с НА №41,т.I,рег.№715,д.№30 от 01.02.2017г. на нотариус Б. Т. поради неплащане на продажната цена от купувача.Разноски за настоящото производство не са претендирани.

В законния едномесечен срок по чл.131 ГПК ответникът „П….“ЕООД е подал отговор на ИМ,с който признава иска.Няма доказателствени искания.

От данните по делото съдът приема за установено следното от фактическа страна:

С НА №41,т.I,рег.№715,д.№30 от 01.02.2017г. на нотариус Б. Тодоров „И….

”ООД-гр. В. ,представлявано от управителя Н. И. Д. продава на „П.“ЕООД –С. ,представлявано от управителя И. П. Й. подробно описан в НА недвижим имот с административен адрес в гр.В….,ул.“Ц…“№…,ет..с предназначение „за търговска дейност“,със застроена площ от 287,50кв.м.Договорена е продажна цена от 190 000лв.,които ще бъдат платени от купувача пна продавача по банков път със заемни средства от „Ю….“АД.

Ищецът по делото твърди,че ответникът като купувач не е платил договорената продажна цена,което не се оспорва от ответника.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните изводи:

Съдът намира иска за допустим с оглед наличие на правен интерес и активна легитимация по отношение на ищеца и за основателен и доказан предвид данните по делото и становището на страните.

Сключеният между страните договор от 01.02.2017г. е бил под условие-плащане на продажната цена от купувача след получаване на заемни средства от „Ю….“АД.Страните не оспорват ,че плащане не е последвало от купувача и следователно не е налице един от задължителните елементи на договора за покупко-продажба-плащане на продажната цена.При това положение не са изпълнени изискванията на чл.183 ЗЗД и чл.200 ЗЗД,за да е налице валидно сключен договор за покупко-продажба и продавачът като изправна страна е в правото си да изска разваляне на договора.Тъй като се касае за недвижим имот развалянето на договора за покупко-продажба става по съдебен ред-чл.87,ал.3 ЗЗД.

В този смисъл искът по чл.87,ал.3 ЗЗД следва да бъде уважен като основателен и доказан .Страните не са претендирали разноски по производството,поради което такива не следва да се присъждат.

Водим от горното и на основание чл.87,ал.3 ЗЗД съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

РАЗВАЛЯ договор за покупко продажба,сключен с НА №…,т….,рег.№…,д.№…. от …г. на нотариус Б. Т..,вписан в регистъра на НК под №161,с който „И…”ООД-гр. В. ,представлявано от управителя Н. И. Д. продава на „П….“ЕООД –С… ,представлявано от управителя И… П… Й… подробно описан в НА недвижим имот с административен адрес в гр.В….,ул.“Ц…“№…,ет.. с предназначение „за търговска дейност“,със застроена площ от 287,50кв.м.за цена от 190 000лв. поради неплащане на цената от купувача.

Решението подлежи на вписване-чл.115 ЗС.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                     Окръжен съдия: