Т.Д. № 63-2017

Решение по Търговско дело 63/2017г.

РЕШЕНИЕ №86

 

гр.Видин

 

 

22 юни 2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

 

 

Видинският окръжен съд гражданска колегия в закрито   заседание на двадесет и втори юни     две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                               Председател: Г.Й.

при секретаря .................      и в присъствието на прокурора ................................................                  като разгледа докладваното от съдия   Г.Й.   търговско дело №63 по описа за 2017     година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ вр. чл. 677, ал.1, т.8 от ТЗ.

С молба вх.№1997/21.06.2018 г. на синдика Р.Р. е поискано постановяване на решение за обявяване на длъжника  Кооперация „П… - С…", ЕИК … със седалище и адрес на управление: гр. Д….п.к … ул. Г.Д. №… в несъстоятелност.

Окръжен съд-Видин намира молбата за основателна поради следното :

          С решение от 15.02.2018 г. по т.д. 63 по описа за 2017 година на Видинския окръжен съд е обявена на основание чл. 630, ал.1 от ТЗ вр. чл. 625 от ТЗ неплатежоспособността на Кооперация „П….- С….", ЕИК … със седалище и адрес на управление: гр. Д…. п.к ….ул. Г…. №…и е определена началната дата на неплатежоспособността,открито е производство по несъстоятелност по отношение на Кооперация „П… - С…", ЕИК … със седалище и адрес на управление: гр. Д…. п.к …. ул. Г. Д. №… и е назначен е временен синдик на длъжника .

Окръжният съд намира,че са налице предпоставките на чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ за постановяване на решение за обявяване на длъжника  Кооперация „П…. - С.", ЕИК …. със седалище и адрес на управление: гр. Д….. п.к …. ул. Г… …. в несъстоятелност със законните последици поради следното :

Срокът за предлагане на ПЛАН ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ е изтекъл, считано от изтичане на 1-месец от датата на обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания по чл.692 от ТЗ. В случая определението на съда по несъстоятелността за одобряване на списъка на приетите вземания е публикуван в Търговския регистър на 09.05.2018 г. В този срок план за оздравяване не е постъпил от лицата, които имат право да предлагат такъв план.

С оглед достигнатата фаза от производството и предвид установената невъзможност за развитие на оздравително производство, съдът приема, че дължи произнасяне досежно допълнителните ограничения в правния статус на търговеца при условията на чл. 710 вр. чл. 711 ТЗ извън посочените изрично в чл. 630, ал. 2 ТЗ и огласяване на последващата фаза от производството – осребряване на наличното имущество.

С оглед изложеното и на основание чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ длъжникът следва да бъде обявен в несъстоятелност, да бъде постановено прекратяване дейността на предприятието му, прекратяване на правомощията на органите на длъжника, да бъде лишен същия от правото да управлява и се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, да бъдат наложени общи възбрана и запор върху имуществото на длъжника, както и да бъде постановено започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и неговото разпределение.

Водим от горното,съдът

 

                                       Р    Е     Ш     И     :

 

ОБЯВЯВА на основание чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ длъжника  Кооперация „П….- С…", ЕИК … със седалище и адрес на управление: гр. Д… п.к …. ул. Г…. №…. и ПОСТАНОВЯВА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ДЛЪЖНИКА.

ПОСТАНОВЯВА общи възбрана и запор върху имуществото на длъжника на Кооперация „П…. - С…", ЕИК … със седалище и адрес на управление: гр. Д…п.к… ул. Г.Д. №….

ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на длъжника на Кооперация „П…. - С…", ЕИК … със седалище и адрес на управление: гр. Д… п.к … ул. Г.Д. №….

ЛИШАВА длъжника на Кооперация „П… - С…", ЕИК … със седалище и адрес на управление: гр. Д… п.к …. ул. Г. Д. №….от правото да управлява и се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и неговото разпределение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение,на вписване в ТР и може да се обжалва пред АС-София в 7-дневен срок от вписването му.

ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати за вписване в ТР на основание чл. 624 от ТЗ.

 

                             СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: