ВЧГРД № 7-2018

Разпореждане по Гражданско дело 7/2018г.

Р   А   З   П   О   Р   Е   Ж   Д   А   Н   Е  № 111

 

Гр.В*** 21.06.2018 г.

 

 

ВОС в закрито заседание на двадесет и първи юни  две хиляди и осемнадесета година   в състав  

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : И*** И**

                                            ЧЛЕНОВЕ :1.Л** Л**

  1. Г*** Й**

При секретаря                                  и в присъствието на прокурора

……………………………………………………………..като разгледа докладваното от съдия Й****       гр. №7 по описа за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

 

        

         С определение №3885 от 27.11.2017 г.на САС по ч.гр.д.№5417 по описа за 2017 г. е указано на САС да изготви служебен препис от „Жалба-допълнение по вх.№486/03.02.2017 г." с вх.№528/07.02.3017 г. от регистратурата на Окръжен съд – В**, и "Жалба-подробна - второ допълнение" с вх.№551/08.02.2017 г. от регистратурата на Окръжен съд – В**, подадени от Е.Г.Б., против разпореждането за издаване на изпълнителния лист №368/22.12.2016 г., и да се изпратят същите по компетентност на Районен съд – Б*** за надлежното им алминистриране по реда на чл.407от ГПК.

         Преписите са изготвени и изпратени на Районен съд-Б*** с писмо изх.№34923/01.12.2017 г.,след което са изпратени на Окръжен съд-В*** .

         С Определение № 50 от 06.03.2018г., постановено по в.ч.гр.д. № 7/2018г., по описа на В*** окръжен съд е прекратено производството по делото.

С определение №1330/25.04.2018 г. по в.ч.н.д.№1983/2018 г. по описа на САС е отменено Определение № 50 от 06.03.2018г., постановено по в.ч.гр.д. № 7/2018г., по описа на В**** окръжен съд и е върнато делото на Видинския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.                          

         От гореизложеното е видно ,че съгласно дадените в определение №3885 от 27.11.2017 г.на САС по ч.гр.д.№5417 по описа за 2017 г. указания в допълненията към жалба вх.№486/03.02.2017 г. - озаглавени „Жалба-допълнение по вх.№486/03.02.2017 г. с вх.№528/07.02.3017 г. и "Жалба-подробна - второ допълнение" с вх.№551/08.02.2017 г., освен оплаквания против действията на ЧСИ Б***, е инкорпорирана и жалба по чл.407, ал.1 от ГПК срещу разпореждането за издаване на изпълнителния лист №368/22.12.2016 г., издаден на основание Определение №158/29.07.2016 г. по ч.гр.д.№220/2016 г. по описа на ОС – В***,която следва да се администрира от съда, издал обжалваното разпореждане - Районен съд –Б*** по реда на Глава 21 ГПК ,след което делото да се изпрати на Окръжен съд-В*** .

С оглед на гореизложеното Съдът

 

         Р   А   З   П   О   Р   Е   Д И   :    

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д.7/2018 г. по описа на Окръжен съд-В**.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд –Б*** за изпълнение на дадените указания и за прилагане на делата ,в които са инкорпорирани обжалваните съдебни актове.

         Разпореждането подлежи на обжалване пред С**** апелативен съд в едноседмичен срок от връчване на препис.

                                           

                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                          ЧЛЕНОВЕ :