НОХД № 275-2016

Присъда по Наказателно дело 275/2016г.

 

                             П Р И С Ъ Д А           № 45

 

                             гр.Видин, 19 юни 2018 год.

 

                        В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на деветнадесети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. С.

 

                         СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1. Д.Д.

 

 1. Б.Б.

 

          при съдебен секретар ... Н.К. ... и в присъствието на прокурора ... М. К....разгледа докладвано от съдията   В. С. НОХД   № 275       по   описа за   2016   година.

         На основание чл. 263 ал.4 от НПК Присъдата се обяви публично.

          Въз основа на данните по делото и Закона          

 

                                     П Р И С Ъ Д И :

 

         ПРИЗНАВА подс. И.Д.Б..

Родена в гр.. българка, българска гражданка, ЕГН: **********, неомъжена, с висше образование, месторабота и длъжност - ***************** с постоянен адрес ***, неосъждана за НЕВИННА в това,че:

 

 1. за времето от 11.08.2008 г. до 02.10.2008 г. в София, като длъжностно лице - ************, ************* и секретар на ***************, съгласно Заповед № РД-16-507/21.05.2008 г. на Министъра на икономиката и енергетиката П.Д. не изпълнила служебните си задължения, регламентирани в:

         - чл.8, ал.4 от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДИРЕКЦИЯ „Международно - контролирана търговия и сигурност", утвърдени със Заповед № РД-16-241/12.03.2008 г. на Министъра на икономиката и енергетиката: „Секретарят на МКЕКНОМУ, а в негово отсъствие заместник - секретаря на МКЕКНОМУ, запознават Председателя и членовете на МКЕКНОМУ от МИЕ c експертните становища, фактите и обстоятелствата, изложени в заявленията за разрешаване на сделките, както и c всички приложени документи, съпровождащи заявленията", във вр. c чл.12, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии c двойна употреба /ППЗЕКНОМУ/ /Приет c ПМС № 72 от 3.04.2007 г., обн., ДВ, бр. 32 от 17.04.2007 г., изм. и доп., бр. 44 от 9.05.2008 г./ : „ За получаване на разрешение за трансфер за територията на Република България заявителят представя в Междуведомствената комисия следните документи:

 1. копие и заверен превод на български език на документите, удостоверяващи произхода, придобиването и функционалното предназначение на оръжията;
 2. копие и заверен превод на български език на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор, проформа фактура, фактура), както и на документ, удостоверяващ участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния вносител и/или краен потребител (брокер, спедитор, превозвач и други); във вр . ал. 4 „Документът по ал.1, т.6 и ал. 2, т. 5 трябва да включва реквизитите по чл. 5, ал. 3", вр. чл.5, ал.3 „Документът по ал. 1, т. 6 трябва да включва: страните по сделката, наименование на стоката, технически параметри, количество, условия на доставка, цена, срок за изпълнение, клауза за недопускане на реекспорт от купувача и/или крайния потребител без писменото съгласие на Междуведомствената комисия",

като от 11.08.2008 г. до 02.10.2008 г. не запознала Председателя на МКЕКНОМУ П.Д. и членовете на МКЕКНОМУ от Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Я.К. и А.Я. с:

приложените към заявление вх. №7-1235/11.08.2008 г. /подадено от В.М. - изпълнителен директор на ВИДЕКС АД c искане за трансфер на ППМ/ документи, включително и c Договор №719/10.07.2008 г., сключен между ВИДЕКС АД и АКМОН С.А., в който не са включени: технически параметри на противопехотните мини ДМ 31, М2, М16 и М14 и клауза за недопускане на реекспорт от купувача без писмено съгласие на Междуведомствената комисия;

обстоятелството, че от заявителя не е представено копие и заверен превод на български език на документи, удостоверяващи произхода, придобиването и функционалното предназначение на противопехотните мини ДМ 31, М2, М16 и М14;

адресирано до тях експертно становище рег. № PB 206000-001-05/4- 105/02.10.2008 г., в което е отразена констатация относно липса на „категорично становище относно технологичната възможност на фирмата да извърши разснарядяването на съответните изделия, предмет на трансфера";

нарушила и не изпълнила служебните си задължения, регламентирани в:

- Раздел V.5: ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от Длъжностна характеристика на длъжността „Директор на Дирекция Международно контролирана търговия и сигурност": „Организира подпомагането на дейността на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение", вр. чл.32, ал.1,т.1 от Закона за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение /Обн. ДВ бр. 11 от 02.02.2007 г./: „Междуведомствената комисия може да отложи вземането на решение по заявление за издаване на разрешение:

 1. когато липсват някои от документите, предвидени в правилника за прилагане на закона, или представените документи не съдържат изискваните данни",

като на заседание на МКЕКНОМУ на 02.10.2008 г. не изпълнила служебните си задължения - не уведомила членовете, че:

         към заявление вх. №7-1235/11.08.2008 г. /подадено от В.М. - изпълнителен директор на ВИДЕКС АД c искане за трансфер на ППМ/ не са приложени документите, предвидени в чл. 12, ал.2, т. 4 от ППЗЕКНОМУ - копие и заверен превод на български език на документи, удостоверяващи произхода, придобиването и функционалното предназначение на противопехотните мини ДМ 31, М2, Μ16 и Μ14;

         към заявление вх. №7-1235/11.08.2008 г. е приложен Договор №719/10.07.2008 г., сключен между ВИДЕКС АД и АКМОН С.А., предвиден в чл.12, ал.2,т.5 от ППЗЕКНОМУ - копие и заверен превод на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения, който не съдържа изискваните данни съобразно чл. 12, ал.4 от ППЗЕКНОМУ /включени реквизити по чл.5, ал.З от ППЗЕКНОМУ/, а именно: технически параметри на противопехотните мини ДМ 31, М2, М16 и М14 и клауза за недопускане на реекспорт от купувача без писмено съгласие на Междуведомствената комисия;

         в писмо вх. № Т-04-04-05/30.09.2008 г. на ГД „Охранителна полиция" при МВР липсва становище относно технологията на утилизация в завод „Миджур" - с.Горни Лом, поставено от МКЕКНОМУ като условие c Протокол № 377/04.09.2008 г.: "условие за получаване на разрешението е предоставяне на положително становище от служба КОС на МВР за създадените условия за съхранение и технологията на утилизация"

и нарушила служебните си задължения - без да е изпълнено поставеното условие, предложила на членовете на МКЕКНОМУ да разрешат трансфера на противопехотни мини ДМ31, М2, Ml6 и Μ14 от ВИДЕКС АД, като те взели решение, отразено по Протокол № 380/02.10.2008 г. от заседание на МКЕКНОМУ „разрешението на фирма ВИДЕКС АД да се даде при условие дейностите да се осъществяват съгласувано по график - сектор КОС, МВР",

c цел да набави за ВИДЕКС АД облага, изразяваща се във възможността да реализира изпълнението на договор                № 719/10.07.2008 г., сключен c АКМОН С.А. за безопасна ликвидация и разснарядяване на противопехотни мини на стойност 510 786,378 евро и от това е могло да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се в увреждане на нормалните функции на МКЕКНОМУ и невъзможност за осъществяване на ефективен контрол от страна на държавата по отношение дейностите по трансфер на боеприпаси и изпълнение на международните задължения на РБългария, произтичащи от Конвенция за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване /Ратифицирана ДВ бр.93/11.08.1998 г./, поради което и на основание чл. 304 НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл. 282 ал.1 от НК.

 

         ПРИЗНАВА подс. И.Д.Б. със снета по делото самоличност за НЕВИННА в това,че:

 

 1. За времето от 03.02.2010 г. до 12.04.2010 в София, като длъжностно лице - Директор на Дирекция „Международно - контролирана търговия и сигурност" /МКТС/ при Министерство на икономиката и енергетиката и секретар на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение /МКЕКНОМУ/, съгласно Заповед № РД-16-753/31.08.2009г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма Т.Т. нарушила и не изпълнила служебните си задължения, регламентирани:

в чл. 43. (1) от УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА /Приет c ПМС № 268 от 12.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г. ..Директорите на дирекции и ръководителите на основни административни звена, пряко подчинени на министъра, ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция и административно звено в съответствие c определените c правилника функции" във вр. c чл. 28 „Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност": 1. осигурява и подпомага експертно, информационно и административно дейността на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма (МКЕКНОМУ),

като на 12.02.2010 г. не упражнила контрол върху дейността на експерти от отдел „Международно контролирана търговия" при Дирекция МКТС по експертно и информационно подпомагане на МКЕКНОМУ на извършената преценка за комплектованост на заявление c вх.№ 7-162/03.02.2010 г. /подадено от В.М. - изпълнителен директор на ВИДЕКС АД c искане за трансфер на противопехотни мини ДМ31, М12,М14 и М16/ c документите, изискуеми съгласно чл.12, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за експортния контрол и изделия и технологии c двойна употреба /Приет c ПМС № 72 от 03.04.2007 г./ и съгласувала експертно становище № РВ-206000-001-05/4-12/12.02.2010 г. c отразена констатация, че са представени всички изискуеми документи, като към заявлението не са приложени документите, предвидени в чл. 12, ал.2, т. 4 от ППЗЕКНОМУ - копие и заверен превод на български език на документи, удостоверяващи произхода, придобиването и функционалното предназначение на противопехотните мини ДМ 31, М2, М16 и М14 и е представен Договор №719/10.07.2008 г., сключен между ВИДЕКС АД и АКМОН С.А., предвиден в чл.12, ал.2,т.5 от ППЗЕКНОМУ - копие и заверен превод на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения, който не съдържа изискваните данни съобразно чл. 12, ал.4 от ППЗЕКНОМУ /включени реквизити по чл.5, ал.З от ППЗЕКНОМУ/, а именно: технически параметри на противопехотните мини ДМ 31, М2, М16иМ14 и клауза за недопускане на реекспорт от купувача без писмено съгласие на Междуведомствената комисия;

 

не изпълнила служебните си задължения, регламентирани:

 

в чл.8, ал.6 от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДИРЕКЦИЯ „Международно - контролирана търговия и сигурност", утвърдени със Заповед № РД-16-412/23.04.2009г. на Министъра на икономиката и енергетиката: „Секретарят на МКЕКНОМУ, а в негово отсъствие заместник - секретаря на МКЕКНОМУ, запознават Председателя и членовете на МКЕКНОМУ от МИЕ c експертните становища, фактите и обстоятелствата, изложени в заявленията за разрешаване сделките, както и c всички приложени документи, съпровождащи заявленията",

като от 03.02.2010 г. до 12.02.2010 г. не запознала Председателя на МКЕКНОМУ Т.Т. и членовете на МКЕКНОМУ от МИЕ - Е.А. и И.М. с:

           приложените към заявление вх. № 7-162/03.02.2010 г. /подадено от В.М. - изпълнителен директор на ВИДЕКС АД c искане за трансфер на ППМ/ документи, включително и c договор №719/10.07.2008 г., сключен между ВИДЕКС АД и АКМОН С.А., в който не са включени: технически параметри на противопехотните мини ДМ 31, М2, М16 и М14 и клауза за недопускане на реекспорт от купувача без писмено съгласие на Междуведомствената комисия;

обстоятелството, че от заявителя не е представено копие и заверен превод на български език на документи, удостоверяващи произхода, придобиването и функционалното предназначение на противопехотните мини ДМ 31, М2, М16 и М14;

           адресирано до тях експертно становище рег. № РВ-206000-001-05/4-12/12.02.2010 г. c отразена констатация, че „ако според компетентните органи на територията на завод Миджур не би могъл в скоро време да продължи процеса на обезвреждане на мините, на ВИДЕКС може да се препоръча да се обърне за съдействие към някое от предприятията, които разполагат c технологични възможности за утилизация на такъв тип изделия",

 

нарушила и не изпълнила служебните си задължения, регламентирани:

 

           - Раздел V.5:ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от Длъжностна характеристика на длъжността „Директор на Дирекция Международно контролирана търговия и сигурност": „Организира подпомагането на дейността на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение", вр. чл.32, ал.1,т.1 от Закона за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение /Обн. ДВ бр. 11 от 02.02.2007 г./: „Междуведомствената комисия може да отложи вземането на решение по заявление за издаване на разрешение:

 1. когато липсват някои от документите, предвидени в правилника за прилагане на закона, или представените документи не съдържат изискваните данни",

като на заседание на МКЕКНОМУ на 12.04.2010 г. не изпълнила служебните си задължения - не уведомила членовете, че:

към заявление вх. № 7-162/03.02.2010 г. /подадено от В.М. - изпълнителен директор на ВИДЕКС АД c искане за трансфер на ППМ/ не са приложени документите, предвидени в чл. 12, ал.2, т. 4 от ППЗЕКНОМУ - копие и заверен превод на български език на документи, удостоверяващи произхода, придобиването и функционалното предназначение на противопехотните мини ДМ 31, М2, Ml6 и Μ14;

           към заявление вх. № 7-162/03.02.2010 г. е приложен Договор №719/10.07.2008 г., сключен между ВИДЕКС АД и АКМОН С.А., предвиден в чл.12, ал.2,т.5 от ППЗЕКНОМУ - копие и заверен превод на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения, който не съдържа изискваните данни съобразно чл. 12, ал.4 от ППЗЕКНОМУ /включени реквизити по чл.5, ал.З от ППЗЕКНОМУ/, а именно: технически параметри на противопехотните мини ДМ 31, М2, М16 и М14 и клауза за недопускане на реекспорт от купувача без писмено съгласие на Междуведомствената комисия;

           в писмо от ГД ОП c вх.№ 24-00-46/07.04.2010 г. са отразени констатации, че в резултат от производствена авария на територията на завод Миджур - с. Горни Лом е напълно разрушен „цех „С" за производство на лят бустер и утилизация на боеприпаси, противотанкови и противопехотни мини/гръцките ППМ/" и в складовата база на завода могат да се поемат за съхранение ППМ c ограничен тротилов еквивалент;

           не са изпълнени условията, поставени в Протоколно решение    № 12 вт по Протокол № 414/15.02.2010 г. от заседание на МКЕКНОМУ c разрешение за трансфер: „фирмата да предостави график за планирани доставки и информация за място на утилизация и съхранение, след съгласуване c отдел КОС на МВР"

 

и нарушила служебните си задължения - без да са изпълнени поставените условия, предложила на членовете на МКЕКНОМУ да разрешат трансфера на ППМ, като те взели Протоколно решение № Зд по Протокол № 418/12.04.2010 г. c решение „да бъде предоставено разрешението на фирма ВИДЕКС заедно c писмо относно необходимостта от спазване на изискванията, ограниченията и указанията, съгласно писмата на ГД ОП на МВР и Областна дирекция на МВР", c цел да набави за ВИДЕКС АД облага, изразяваща се във възможността да реализира изпълнението на договор № 719/10.07.2008 г., сключен c АКМОН С.А. за безопасна ликвидация и разснарядяване на противопехотни мини на стойност 510 786,378 евро и от това е могло да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се в увреждане на нормалните функции на МКЕКНОМУ и невъзможност за осъществяване на ефективен контрол от страна на държавата по отношение дейностите по трансфер на боеприпаси и изпълнение на международните задължения на РБългария, произтичащи от Конвенция за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване /Ратифицирана ДВ бр.93/11.08.1998 г./, като на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл. 282, ал.1 от НК.

 

         ПРИЗНАВА подс. Б.Д.В. , роден в гр.Бургас, българин, c българско гражданство, ЕГН: **********, женен, неосъждан, c висше образование, пенсионер, жив .в София, ж.к."****" бл.**, вх.***, ап.**** за НЕВИНЕН в това,че:

 1. На 06.07.2009 г. в София, като длъжностно лице - Началник на отдел „Контрол върху общоопасните средства" в Дирекция „Охранителна и пътна полиция" при Главна дирекция „Охранителна полиция", временно назначен със Заповед рег.№ К-1176/22.05.2009 г. на Министъра на вътрешните работи и упълномощен със Заповед      № з- 4063/04.09.2006 г. на Директора на Национална служба „Полиция" да издава разрешения за дейности c взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, регламентирани в Закона за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /ЗКВВООБ/ и Правилника за приложение на закона за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /ППЗКВВООБ/ нарушил служебните си задължения, регламентирани в:

чл. 5, ал.1 от ППЗКВВООБ: (Приет c ПМС № 169 от 25.08.1999 г., обн., ДВ, бр. 78 от 03.09.1999, в сила от 03.09.1999 г., изм.и доп. бр. 37 от 19.05.2009.) „Разрешенията се издават:

 1. за срок 3 години - за производство, търговия, съхраняване, носене, употреба и ремонт", вр. c чл. 9, ал.1 от ППЗКВВОБ: „Разрешения за производство на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси съгласно приложение № 4 се издават на търговци по смисъла на Търговския закон от директора на Главна дирекция "Охранителна полиция" (ГДОП) или от упълномощено от него длъжностно лице след писмено становище на директора на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или на областната дирекция на МВР (ОДМВР), вр. чл. 7, ал.1 от ЗКВВООБ: /Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998, изм.и доп. бр.69 от 05.08.2008 г./ "Разрешенията за дейностите по този закон се издават от Министерството на вътрешните работи за определен срок при условия и ред, определени c правилника за прилагане на закона",

като издал Разрешение № 113/06.07.2009г. „за производство на ВВООБ съгласно заверени списъци към разрешението на изделията, на територия на завод Миджур - с. Горни Лом", със срок на валидност до 06.07.2012 г., c което разрешил на ВИДЕКС АД нерегламентирани в чл. 5, ал.1, T.1 от ППЗКВВООБ дейности по разснарядяване /утилизиране /делабориране/ на противопехотни мини ДМ31, М2, Μ14 и Μ 16, които не са загубили способността си да детонират и подлежат на унищожаване чрез взривяване, съгласно чл. 81, ал.2 от ППЗКВВООБ: „Чрез взривяване се унищожават взривни вещества, които не са загубили способността си да детонират: снаряди; мини; челни части на реактивни гранати и взриватели; запалки; капсули електродетонатори; други средства за взривяване; ексудирали нитроестерни ВВ"

c цел да набави за ВИДЕКС АД облага, изразяваща се във възможността да произвежда взривни вещества за граждански цели и да извършва дейност по утилизация на оръжия и боеприпаси и от това е могло да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се в създаване на недоверие в авторитета на МВР и невъзможност за осъществяване на ефективен контрол от страна на държавата по отношение дейностите по производство на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и средства за взривяване и по утилизация на оръжия и боеприпаси, поради което и на основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл. 282 ал.1 от НК.

        

         ПРИЗНАВА подс. Б.Д.В. със снета по делото самоличност за НЕВИНЕН в това, че:

 1. За времето от 07.07.2011г. до 23.07.2012г. в София, като длъжностно лице - Началник на сектор „Контрол над общоопасните средства" при Главна дирекция „Охранителна полиция" - МВР, назначен със Заповед рег. № К-3125/18.03.2010 на Министъра на вътрешните работи и упълномощен със Заповед № Оз-З01/22.01.2010 г. на Директора на Главна Дирекция „Охранителна полиция" да издава разрешения за дейности c взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси на юридически и физически лица в изпълнение на разпоредбите на ЗКВВООБ и ППЗКВВООБ, а считано от 01.07.2012 г. - назначен със Заповед рег. № К-8017/13.07.2012 г. на Министъра на вътрешните работи на длъжност Началник на сектор „Контрол над общоопасните средства" към отдел „Охранителна полиция" при Главна дирекция „Национална полиция" - МВР и оправомощен със Заповед peг. № з-2917/17.07.2012 г. на Директора на Главна Дирекция „Национална полиция" да издава разрешения за дейности c огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на юридически и физически лица в изпълнение на разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, в качеството си на Председател на Междуведомствена комисия, създадена със Заповед рег.№ Iз- 99/17.01.2011г. на Министъра на вътрешните работи, на основание чл.19, ал.1 от ЗОБВВПИ и чл.21, т.11 от Закона за министерство на вътрешните работи, при условията на продължавано престъпление не изпълнил и нарушил служебните си задължения, регламентирани в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /Обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г./ и в „Правила за реда и условията за работа на междуведомствена комисия, създадена на основание чл.19 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, създадена със Заповед рег.№ Iз-99/17.01.2011 г.", утвърдени със Заповед рег.№ I з - 1331/25.05.2011 г. на Министъра на вътрешните работи, като деянията са извършени както следва:
 2. За времето от 07.07.2011 г. до 06.10.2011 г., в София, като длъжностно лице - Началник на сектор „Контрол над общоопасните средства" при Главна дирекция „Охранителна полиция" - МВР, назначен със Заповед рег.№ К-3125/18.03.2010 на Министъра на вътрешните работи, встъпил в длъжност на 01.04.2010 г., упълномощен със Заповед № Оз- 301/22.01.2010 г. на Директора на Главна Дирекция „Охранителна полиция" да издава разрешения за дейности c взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси на юридически и физически лица в изпълнение на разпоредбите на ЗКВВООБ и ППЗКВВООБ, и в качеството си на Председател на Междуведомствена комисия, създадена със Заповед рег.№ I з -99/17.01.2011г. на Министъра на вътрешните работи, на основание чл.19, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и чл.21, т.11 от Закона за министерство на вътрешните работи не изпълнил служебните си задължения, регламентирани в:

- „Правила за реда и условията за работа на междуведомствена комисия, създадена на основание чл.19 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, създадена със Заповед рег.№ Iз - 99/17.01.2011 г.", утвърдени със Заповед рег.№ I з - 1331/25.05.2011 г. на Министъра на вътрешните работи, Раздел II „Ред и условия за работа на комисията", т.10: „Председателят на комисията уведомява членовете в срок до 7 работни дни от датата на постъпване на заявление и документация за издаване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България", във вр. c чл. 19, ал.1 от ЗОБВВПИ: / Обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г, изм. бр.43 от 07.06.2011 г./ „При постъпване на заявлението и документацията по чл.17 Междуведомствена комисия, създадена със заповед на Министъра на вътрешните работи, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация c изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на обектите за производство и съхранение", като до 15 юли 2011 г. не уведомил представителя на Министерство на околната среда и водите в Междуведомствената комисия по чл.19 от ЗОБВВПИ за запознаване и оценка на пълнотата и съответствието на постъпило заявление и подадена документация от ВИДЕКС АД c вх № BOC - 1592/07.07.2011 г. по описа на ГД ОП - МВР за издаване на разрешение на основание чл.17, ал.1 от ЗОБВВПИ за производство на взривни вещества за граждански цели по приложен списък на територията на склад за ВВ Чора - Бухово, Сеславци;

 

нарушил и не изпълнил служебните си задължения, регламентирани в:

 

- „Правила за реда и условията за работа на междуведомствена комисия, създадена на основание чл.19 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, създадена със Заповед рег.№ I з - 99/17.01.2011 г.", утвърдени със Заповед рег.№ I з - 1331/25.05.2011 г. на Министъра на вътрешните работи, Раздел II „Ред и условия за работа на комисията", т.14: „След постъпване на всички становища на членовете на комисията председателят ги обобщава.";

чл.19, ал. 5 от ЗОБВВПИ / Обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г, изм. бр.43 от 07.06.2011 г./ : „Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му въз основа на становище на комисията по ал. 1 в двумесечен срок от подаване на заявлението", във вр. c чл.17, ал.1,т.8 от ЗОБВВПИ: „За получаване на разрешение за производство лицата по чл. 13, ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от следните документи:

 1. оценка за въздействието върху околната среда при производството на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия в предвидените в Закона за опазване на околната среда случаи", като без да обобщи всички становища на членовете на междуведомствената комисия по чл.19 от ЗОБВВПИ, на 06.10.2011 г. издал Разрешение № 153/06.10.2011 г. за „производство на взривни вещества в обект: взривен склад Чора, землището на с.Сеславци, район Кремиковци на: взривно вещество ГДАБМ, взривно вещество ГДАЛМ и взривно вещество АМФО-Л" , без да е постъпило становище на Министерство на околната среда и водите - член на междуведомствената комисия по чл.19 от ЗОБВВПИ за оценка на пълнотата и съответствието на подадената документация от ВИДЕКС АД c изискванията за издаване на разрешение и без да е представена оценка за въздействие върху околната среда, съгласно чл.17, ал.1,т.8 от ЗОБВВПИ,

c цел да набави за ВИДЕКС АД облага, изразяваща се във възможността да произвежда взривни вещества за граждански цели и от това е могло да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се в създаване на недоверие в авторитета на МВР и невъзможност за осъществяване на ефективен контрол от страна на държавата по отношение дейностите по производство на взривни вещества.

 1. За времето от 18 юни 2012 г. до 23 юли 2012 г. в София, като длъжностно лице — Началник на сектор „Контрол над общоопасните средства" при Главна дирекция „Охранителна полиция" - МВР, назначен със Заповед рег.№ К-3125/18.03.2010 на Министъра на вътрешните работи и встъпил в длъжност на 01.04.2010г., упълномощен със Заповед № Оз- 301/22.01.2010 г. на Директора на Главна Дирекция „Охранителна полиция" да издава разрешения за дейности c взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси на юридически и физически лица в изпълнение на разпоредбите на ЗКВВООБ и ППЗКВВООБ, а считано от 01.07.2012 г. - назначен със Заповед рег. № К-8017/13.07.2012 г. на Министъра на вътрешните работи на длъжност Началник на сектор „Контрол над общоопасните средства" към отдел „Охранителна полиция" при Главна дирекция „Национална полиция" - МВР, оправомощен със Заповед per. № 3-2917/17.07.2012 г. на Директора на Главна Дирекция „Национална полиция" да издава разрешения за дейности c огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на юридически и физически лица в изпълнение на разпоредбите на Закона за оръжията, взривните вещества и пиротехническите изделия, и в качеството си на Председател на Междуведомствена комисия, създадена със Заповед рег.№ I з - 99/17.01.2011г. на Министъра на вътрешните работи, на основание чл.19, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и чл.21, т.11 от Закона за министерство на вътрешните работи, не изпълнил служебните си задължения, регламентирани в:

 

„Правила за реда и условията за работа на междуведомствена комисия, създадена на основание чл.19 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, създадена със Заповед рег.№ I з - 99/17.01.2011 г.", утвърдени със Заповед рег.№ I з - 1331/25.05.2011 г. на Министъра на вътрешните работи, Раздел II „Ред и условия за работа на комисията", утвърдени със Заповед № I 3- 1331/25.05.2011 г. на Министъра на вътрешните работи, т.16: „При постъпване на отрицателно становище от член на комисията председателят изготвя в срок до 3 работни дни писмено уведомление до заявителя, в което дава указания за отстраняване на непълнотите и/ или несъответствията c изискванията за издаване на разрешение и му определя 30-дневен срок за отстраняването им", във вр. c чл.24, ал.З от ЗОБВВПИ /Бр.44 от 12.06.2012 г./: "Оценяването на документацията и проверката на място се извършват по реда на чл.19 ал.1-4", във вр. c чл. 19, ал.З от ЗОБВВПИ: „При констатиране на непълноти и/или несъответствия c изискванията на този закон комисията по ал. 1 уведомява писмено заявителя, дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 5 спира да тече",

като в процедурата по подадено от ВИДЕКС АД заявление изх.№ 85/10.04.2012 г. /заведено в КОС c вх. № BOC - 1348/27.04.2012 г. / за допълване на Разрешение № 153/ 06.10.2011 г. за обект: склад ЧОРА, c включване към него на инженерни и артилерийски боеприпаси, които ще се разснарядяват /утилизират,делаборират/ от ВИДЕКС АД в завод Миджур - с. Горни Лом,

         - до 18 юни 2012г. не уведомил писмено заявителя за непълнота: „относно изпълнението на изискванията за оценка за въздействието върху околната среда при производството на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия в предвидените в Закона за опазване на околната среда случаи", отразена в предоставено му като Председател на междуведомствената комисия по чл. 19 от ЗОБВВПИ становище c изх.№ 04002051/12.06.2012г. от член на Междуведомствената комисия по чл.19 от ЗВВОБПИ - държавен експерт в отдел „ОВОСИЕО", Дирекция "Превантивна дейност" при Министерство на околната среда и водите за констатирана липса на документация и не дал указания за отстраняване на непълнотата в съответствие c изискванията на чл.17, ал.1,т.8 от ЗОБВВПИ: „ За получаване на разрешение за производство лицата по чл. 13, ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от следните документи:

 1. оценка за въздействието върху околната среда при производството на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия в предвидените в Закона за опазване на околната среда случаи;

 

         - до 09 юли 2012г. не уведомил писмено заявителя за непълнота: „липса на разработени и утвърдени от производителя инструкции за безопасна работа при процесите на производство на взривни вещества и инструкции за безопасна работа c използваните машини и съоръжения", отразена в предоставеното му като Председател на Междуведомствената комисия по чл.19 от ЗОБВВПИ становище c изх. № 0104- 13753/03.07.2012г. от член на Междуведомствената комисия по чл.19 от ЗВВОБПИ - експерт в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" към Министерство на труда и социалната политика за констатирана липса на документация и не дал указания за отстраняване на непълнотата в съответствие c изискванията на чл.17, ал.1,т.6 от ЗОБВВПИ: „За получаване на разрешение за производство лицата по чл. 13, ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от следните документи:

т.6 разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности c взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;

 

нарушил служебните си задължения, регламентирани в:

„Правила за реда и условията за работа на междуведомствена комисия, създадена на основание чл.19 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, създадена със Заповед рег.№ I з - 99/17.01.2011 г.", утвърдени със Заповед рег.№ I з - 1331/25.05.2011 г. на Министъра на вътрешните работи, Раздел II, „Ред и условия за работа на комисията", т.19: „В случай, че в 30-дневния срок не бъдат отстранени несъответствията и/или непълнотите от заявителя, председателят изготвя в срок до три работни дни след изтичането на 30- дневния срок предложение до Директора на ГД ОП за прекратяване на производството по издаване на разрешението на основание чл. 19, ал.4 от

ЗОБВВПИ", във вр. c чл.24, ал.З от ЗОБВВПИ: „Оценяването на документацията и проверката на място се извършват по реда на чл.19 ал.1- 4", във вр. c чл. 19, ал.4 от ЗОБВВПИ: „Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 3, производството по издаване на разрешението се прекратява, като без да са отстранени непълнотите, констатирани със становище c изх.№ 04002051/12.06.2012г. от член на Междуведомствената комисия по чл.19 от ЗВВОБПИ и държавен експерт в отдел „ОВОСИЕО" и със становище c изх. № 0104-13753/03.07.2012г. от член на Междуведомствената комисия по чл.19 от ЗВВОБПИ: МТСП - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" не изготвил предложение до Директора на ГД ОП за прекратяване на производството по издаване на решение за допълване на Разрешение № 153/06.10.2011 г. на ВИДЕКС АД на основание чл. 19, ал.4 от ЗОБВВПИ;

 

не изпълнил служебните си задължения, регламентирани в:

„Правила за реда и условията за работа на междуведомствена комисия, създадена на основание чл.19 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, създадена със Заповед рег.№ I з -99/17.01.2011 г.", утвърдени със Заповед рег.№ I з - 1331/25.05.2011 г. на Министъра на вътрешните работи, Раздел II, „Ред и условия за работа на комисията", т.14 „След постъпване на всички становища на членовете на комисията председателят ги обобщава" във вр. c чл.24, ал. 4 от ЗОБВВПИ „Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице в двумесечен срок от датата на подаване на документацията издава решение за допълване на издаденото разрешение за производство."

 

и нарушил служебните си задължения, регламентирани в:

„Правила за реда и условията за работа на междуведомствена комисия, създадена на основание чл.19 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, създадена със Заповед рег.№ I з -99/17.01.2011 г.", утвърдени със Заповед рег.№ I з - 1331/25.05.2011 г. на Министъра на вътрешните работи Раздел II, „Ред и условия за работа на комисията", т.15: „При постъпване на положителни становища от членовете на комисията, председателят изготвя в срок до 3 работни дни мотивирано положително становище до Директора на ГД ОП за издаване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия" във вр. c чл.24, ал. 4 от ЗОБВВПИ „Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице в двумесечен срок от датата на подаване на документацията издава решение за допълване на издаденото разрешение за производство", като без да обобщи всички становища на членовете на комисията по чл.19 от ЗОБВВПИ и при наличие на отрицателни становища и непълнота на изискуемата документация по чл.17 ал.1 т.6 и т.8, на 23.07.2012г. издал решение за допълване на Разрешение                                   № 153/06.10.2011г., c което разрешил дейности по утилизиране /разснарядяване, делабориране/ в завод Миджур - с. Горни Лом на противопехотни мини ДМ 31, М2, М14 и М16, които представляват боеприпаси c експлозивно действие, попадат в обхвата на оръжия и боеприпаси от категория А, съгласно чл.5, ал.1, т.4 от ЗОБВВПИ „боеприпаси c бронебойно, експлозивни или запалително действие, както и куршуми и снаряди за тях" и не представляват огнестрелни оръжия от категория В, C и Д, за които съгласно чл. 5 ал. 2 ЗОБВВПИ е разрешена дейността по „утилизация на оръжия и боеприпаси", регламентирана в чл. 1, ал. 1, т. 8 от ЗОБВВПИ, като включените в списъка противопехотни мини ДМ31,М2,М14 и Ml6 не са загубили способността си да детонират и подлежат на унищожаване чрез взривяване, съгласно чл. 148, ал.2 от ЗОБВВПИ: „Чрез взривяване се унищожават взривни вещества, които не са загубили способността си да детонират - снаряди, мини, челни части на реактивни гранати и взриватели, запалки, капсули, електродетонатори и други средства за взривяване, ексудирали нитроестерни взривни вещества",

c цел да набави за ВИДЕКС АД облага, изразяваща се във възможността да произвежда взривни вещества за граждански цели и да извършва дейност по утилизация на оръжия и боеприпаси и от това е могло да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се в създаване на недоверие в авторитета на МВР и невъзможност за осъществяване на ефективен контрол от страна на държавата по отношение дейностите по производство на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и средства за взривяване и по утилизация на оръжия и боеприпаси, като на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл. 282, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК.

 

         ПРИЗНАВА подс. В.Е.М., роден на *** ***, ЕГН **********,***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, c висше образование,професор, работи в Минно-геоложки институт-София за НЕВИНЕН в това,че:

 

 1. На 01.10.2014 г., около 17,00 часа, в цех „С" на завод „Миджур", собственост на „Видекс" АД, находящ се в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, вследствие на възникнал взрив е причинил смъртта на: М.Д.И. ЕГН: **********, П. К. И. ЕГН: **********, П.И.П. ЕГН: **********, К.Д.Г. ЕГН: **********, Ц.Б.М. с ЕГН: **********, Х.К.Б. ЕГН: **********, Е.И.И. ЕГН: **********, Р.А.Р. с           ЕГН: **********, П.С.П. ЕГН: **********, М. П.А. ЕГН: **********, В. Е.Г. с ЕГН: **********, И.П.Г. ЕГН: **********, В.П.Ц. ЕГН: **********, М. С. Ч. с             ЕГН: ********** и Е.В.М. ЕГН: **********, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - в качеството си на проектант, притежаващ удостоверение с рег. № 08422, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - професионална секция „Минно дело, геология и екология" за присъдена пълна проектантска правоспособност по част „Минна - специални взривни работи", вписан в регистъра на лицата c пълна проектантска правоспособност, поддържан съгласно чл. 2.3, т.1 от устава на КИИП, в гр.София, през м.май 2011г. изготвил част „Технологична" от инвестиционен технически проект на обект завод „Миджур", подобект „Ремонт и възстановяване на цех С" в нарушение на:

 

ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД:

Чл. 5. (1) „ Всеки, който проектира строителни обекти и дейности, производства, конструкции, технологии и работно оборудване, е длъжен да съобрази проекта c всички правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд." ,

Чл. 13. (1) „Вещества, суровини и материали, които притежават свойства, създаващи риск за здравето, се използват само по технологии, които ефективно предпазват работещите от заболявания и злополуки." ;

 

НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., в сила от 5.06.2001 г.):

Раздел II

Част технологична на техническия проект

Чл. 116. „ Част технологична на техническия проект определя конкретно избраните технологични решения.",

Чл. 117. „Част технологична на техническия проект се представя в чертежи, които съдържат:

технологични планове и схеми на предлаганите решения;

разрези и аксонометрични схеми към технологичните планове.",

Чл. 118. „Част технологична на техническия проект се придружава от

обяснителна записка, в която се описват:

приетата технология по отношение на нейните технико- икономически показатели (производителност, специфични разходи на енергия, степен на механизация и др.);

всяко технологично решение c характеристика на технологичния процес, режим на работа и компановъчните решения c обосновка на необходимите площи и обеми;

избраното технологично оборудване c обосновка;

вътрешноцеховият и вътрешнозаводският транспорт;

осигуряването на технологията c тръбопроводи за сгъстен въздух, вакуум, технологичен въздух, пещни газове и др.;

степента на специализация на производството;

степента на механизация на технологичните процеси;

организацията на механо-ремонтните работи, складовото стопанство и лабораторният контрол;

необходимата работна сила, осигуряването на производството със суровини, горива и др., характеристиката на разходите на суровини и спомагателни материали, електрическа енергия, технологични горива, въздух, пара, вода, отделянето на отпадъчни води, топлинният баланс на производството, товарооборотът и други показатели, характеризиращи технологичното решение;

постигнатите здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-битовото обслужване и пожарната безопасност. ",

Чл. 119. (1) „ Изчисленията на част технологична на техническия проект включват:

технологичните изчисления;

количествена сметка за СМР на част технологична;

спецификация на технологичното оборудване.

(2) Когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към изчисленията на част технологична на техническия проект се прилага стойностна сметка за СМР. ",

 

а именно:

 

Не е разработил в инвестиционния проект конкретни технически и технологични проектни решения за разснарядяването на боеприпаси, представляващо най-рисковия етап от утилизацията им и не е посочил важни за безопасността при извършването му параметри:

данни за конкретните видове, типове, модификации и количества боеприпаси, които се предвижда да бъдат разснарядявани в участъка (доколкото универсална технология не съществува);

избраното технологично оборудване c обосновка за избора - /приложен е списък на оборудване, необходимо за разснарядяване единствено на мини DM31, макар видът и типът на разенарядяваните боеприпаси да не са уточнени нито в наименованието на проекта, нито другаде в текстовете му/;

описание на производствения процес по технологични операции, както и конкретни по-важни технологични параметри за всеки вид, тип и модификация боеприпас;

разположение на работните места в помещенията по операции и брой на работниците на всяко от тях;

технологични изчисления и количествени сметки, в т. ч. на необходимите за нормално и безопасно протичане на производствения процес технологично обосновани максимално допустими количества (нормативи) за съхраняване на ВВ на работните места и в местата за технологичния им престой в цеха по видове и количества;

другите безопасни и здравословни условия на труд, които ще бъдат постигнати c проекта;

машинно-технологични и други схеми, чертежи и графични приложения, свързани c разснарядяването на боеприпаси в подобекта ,

като тези нарушения са в пряка причинно-следствена връзка c възникналия взрив, довел до смъртта на повече от едно лице и случаят е особено тежък, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.123, ал.3 пр.2 и пр.3, вр. ал.1 от НК.

 

         ПРИЗНАВА подс. В.Е.М. със снета по делото самоличност за НЕВИНЕН, в това че:

 

 1. На 01.10.2014г., около 17,00 часа, в цех „С" на завод „Миджур", собственост на „Видекс" АД, находящ се в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, вследствие на възникнал взрив е причинил средни телесни повреди на А.Ц.А. - М., ЕГН **********, изразяваща се в открито счупване на дясната лъчена кост и на дясната лакътна кост, довело до трайно затруднение на движението на десния горен крайник за повече от един месец и на Ж.С.А., ЕГН **********, изразяваща се в разкъсно контузна рана на лявата мишница, травматичен деколман, конквасация /размачкване на левия триглав мускул/, довело до трайно затруднение на левия горен крайник за повече от един месец, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност- в качеството си на проектант, притежаващ удостоверение per. № 08422, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - професионална секция „Минно дело, геология и екология" за присъдена пълна проектантска правоспособност по част „Минна - специални взривни работи", вписан в регистъра на лицата c пълна проектантска правоспособност, поддържан съгласно чл.2.3, т.1 от устава на КИИП, в гр.София, през месец май 2011 г. изготвил част „Технологична" от инвестиционен технически проект на обект завод Миджур, подобект „Ремонт и възстановяване на цех С" в нарушение на:

 

ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД:

Чл. 5.(1) „ Всеки, който проектира строителни обекти и дейности, производства, конструкции, технологии и работно оборудване, е длъжен да съобрази проекта c всички правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд." ,

Чл. 13.(1) „ Вещества, суровини и материали, които притежават свойства, създаващи риск за здравето, се използват само по технологии, които ефективно предпазват работещите от заболявания и злополуки." ;

НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., в сила от 5.06.2001 г.) :

Раздел II

Част технологична на техническия проект

Чл. 116. „Част технологична на техническия проект определя конкретно избраните технологични решения.",

Чл. 117. „ Част технологична на техническия проект се представя в чертежи, които съдържат:

технологични планове и схеми на предлаганите решения;

разрези и аксонометрични схеми към технологичните планове.",

Чл. 118. „ Част технологична на техническия проект се придружава

от обяснителна записка, в която се описват:

приетата технология по отношение на нейните технико- икономически показатели (производителност, специфични разходи на енергия, степен на механизация и др.);

всяко технологично решение c характеристика на технологичния процес, режим на работа и компановъчните решения c обосновка на необходимите площи и обеми;

избраното технологично оборудване c обосновка;

вътрешноцеховият и вътрешнозаводският транспорт;

осигуряването на технологията c тръбопроводи за сгъстен въздух, вакуум, технологичен въздух, пещни газове и др.;

степента на специализация на производството;

степента на механизация на технологичните процеси;

организацията на механо-ремонтните работи, складовото стопанство и лабораторния контрол;

необходимата работна сила, осигуряването на производството със суровини, горива и др., характеристиката на разходите на суровини и спомагателни материали, електрическа енергия, технологични горива, въздух, пара, вода, отделянето на отпадъчни води, топлинният баланс на производството, товарооборотът и други показатели, характеризиращи технологичното решение;

постигнатите здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-битовото обслужване и пожарната безопасност.",

Чл. 119. (1) „Изчисленията на част технологична на техническия проект включват:

 1. технологичните изчисления;

количествена сметка за СМР на част технологична;

спецификация на технологичното оборудване.",

(2) Когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към изчисленията на част технологична на техническия проект се прилага стойностна сметка за СМР.",

 

а именно:

 

Не е разработил в инвестиционния проект конкретни технически и технологични проектни решения за разснарядяването на боеприпаси, представляващо най-рисковия етап от утилизацията им и не е посочил важни за безопасността при извършването му параметри, по-съществени от които са следните:

данни за конкретните видове, типове, модификации и количества боеприпаси, които се предвижда да бъдат разснарядявани в участъка (доколкото универсална технология не съществува);

избраното технологично оборудване c обосновка за избора - /приложен е списък на оборудване, необходимо за разснарядяване единствено на мини DM31, макар видът и типът на разснарядяваните боеприпаси да не са уточнени нито в наименованието на проекта, нито другаде в текстовете му/;

описание на производствения процес по технологични операции, както и конкретни по-важни технологични параметри за всеки вид, тип и модификация боеприпас;

разположение на работните места в помещенията по операции и брой на работниците на всяко от тях;

технологични изчисления и количествени сметки, в т.ч. на необходимите за нормално и безопасно протичане на производствения процес технологично обосновани максимално допустими количества (нормативи) за съхраняване на ВВ на работните места и в местата за технологичния им престой в цеха по видове и количества;

другите безопасни и здравословни условия на труд, които ще бъдат постигнати c проекта;

машинно-технологични и други схеми, чертежи и графични приложения, свързани c разснарядяването на боеприпаси в подобекта, като тези нарушения са в пряка причинноследствена връзка c възникналия взрив, довел до причиняване на средни телесни повреди на повече от едно лице. поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.134, ал.3, пр.2, вр. ал.1, т.2 от НК.

 

         ПРИЗНАВА подс. В.Е.М. със снета по делото самоличност за НЕВИНЕН, в това че:

 

 1. За времето от 17.02.2010 г. до 23.03.2010 г. в гр.София, като длъжностно лице — изпълнителен директор на „ВИДЕКС" АД, в кръга на службата си съставил официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства, c цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тия обстоятелства, като деянията са извършени при условията на продължавано престъпление - когато две деяния осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление - по чл.311, ал.1 от НК, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината - умишлено, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, както следва:

 

         3.1 На 17.02.2010 г. в гр.София, като длъжностно лице - изпълнителен директор на „ВИДЕКС" АД, в кръга на службата си съставил официален документ - писмо изх. № 96/17.02.2010 г., заведено в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма c вх. № 346/23.02.2010 г. относно: "Изпълнение на договор за утилизация на противопехотни мини между „ВИДЕКС" АД и гръцкото Министерство на отбраната", в което удостоверил неверни обстоятелства - че „ВИДЕКС" АД има възможност и готовност за утилизация на следните количества противопехотни мини:

Март 2010 г.: 50 000 броя;

Април 2010 г.: 50 000 броя;

Май 2010 г.: 50 000 броя;

Юни 2010 г.: 100 000 броя;

Юли 2010 г.: 120 000 броя;

Август 2010 г.: 120 000 броя;

Септември 2010 г.: 120 000 броя;

Октомври 2010 г.: 120 000 броя;

Ноември 2010 г.: 120 000 броя;

Декември 2010 г.: 103 277 броя,

каквато възможност към 17.02.2010 г. не е съществувала, тъй като в резултат от възникналата на 03.02.2010 г. авария на територията на завод Миджур в с. Горни Лом, собственост на „Видекс" АД е бил напълно разрушен цех "С" за производство на лят бустер и утилизация на боеприпаси, противотанкови и противопехотни мини, c цел да бъде използван този документ пред Директора на Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност" при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма като доказателство за тия обстоятелства.

         3.2 На 23.03.2010 г. в гр. София, като длъжностно лице - изпълнителен директор на „ВИДЕКС" АД, в кръга на службата си съставил официален документ - писмо рег.          № 166/23.03.2010 г. до Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение относно: „Издаване на разрешение за трансфер на оръжие на „ВИДЕКС" АД", в което удостоверил неверни обстоятелства — че производствената авария в завод Миджур от 03.02.2010 г. не възпрепятства продължаването на процеса по демилитаризация на горепосочените мини и че „ на територията на завод Миджур - с. Горни Лом са създадени всички условия за приемане, съхранение и утилизация на изделията, предмет на договор №719/10.07.2008 г., подписан между „ВИДЕКС" АД и гръцкото Министерство на отбраната, каквито условия към 23.03.2010 г. не са съществували, тъй като в резултат от възникналата на 03.02.2010 г. авария на територията на завод Миджур в с. Горни Лом, собственост на „Видекс" АД е бил напълно разрушен цех „С" за производство на лят бустер и утилизация на боеприпаси, противотанкови и противопехотни мини, c цел да бъде използван този документ пред Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение като доказателство за тия обстоятелства, като на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1 отНК.

 

 

         ПРИЗНАВА подс. П.Р.И., родена на *** ***, ЕГН **********,***, изд. на 15.05.2009 година от МВР-Монтана, българка, българска гражданка, разведена, c висше техническо образование, работи като завеждащ здравословни и безопасни условия на труд в „*******"АД, гр.Монтана, неосъждана за НЕВИННА в това,че:

 

 1. На 01.10.2014г., около 17 часа в цех „С" на завод „Миджур",

собственост на „Видекс" АД, находящ се в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, вследствие на възникнал взрив, е причинила смъртта на: М.Д.И. ЕГН: **********, П. К. И. ЕГН: **********, П.И.П. ЕГН:**********, К.Д.Г. ЕГН: **********, Ц.Б.М. с                 ЕГН: **********, Х.К.Б. ЕГН:**********, Е.И.И. ЕГН: **********, Р.А.Р. с               ЕГН: **********, П.С.П. ЕГН: **********, М. П.А. ЕГН: **********, В. Е.Г. с ЕГН:**********, И.П.Г. ЕГН: **********, В.П.Ц. ЕГН: **********, М. С. Ч. с             ЕГН: ********** и Е.В.М. ЕГН: **********, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - утилизация на боеприпаси, като в качеството си на Инспектор Здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност в завод „Миджур" - фирма „Видекс" АД, назначена c Трудов договор № 24/28.09.2012 г. при осигуряването на условия за охрана и безопасност на труда на работниците в цеха е нарушила:

         Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във връзка c

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г.) Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности c висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа c опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи.

         От Кодекса на труда:

Чл. 126. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен:

 1. да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество;

Чл. 281, ал.(1) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001г., в сила от 31.03.2001 г.) Всички работници и служители се инструктират и обучават по безопасните м. на работа.

Ал. (5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал.4, изм. - ДВ, бр.25 от 2001г., в сила от 31.03.2001г.) Работодателят е длъжен да организира провеждането на периодично обучение или инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при условия и по ред, определени c наредба на министъра на труда и социалната политика.

         НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 25 МАЙ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 4 - 7, ЧЛ. 36, АЛ. 1 И ЧЛ. 134, АЛ. 3 НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Чл. 5.(1) (2)

(3) За длъжности, пряко свързани c управлението на работното оборудване, се назначават квалифицирани лица, които имат: 1. средно образование;

професия c минимум втора степен на професионална квалификация по професии от област на образование "Техника" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение;

познания за:

а)      организацията на производството, взаимоотношенията, отговорностите и задълженията на участващите в него;

б)      разчитане на конструкторска и технологична документация, използване на справочна литература и стандарти;

в)      общо устройство, принцип на работа и техническо обслужване на машините, системите и механизмите за производство на ВВПИОБ, включително пускане в действие, контрол, настройване и изключване на машини и устройства;

г)       въвеждане в експлоатация, използване, съхраняване и извеждане от експлоатация на работното оборудване;

д)      работа c измервателни уреди и съоръжения за контрол;

е)       маркировка, свойства и приложение на материалите в съответното производство;

ж)      създаване на рационална организация на работното място;

з)       осигуряване на безопасност и здраве при работа;

правоспособност, съгласно глава първа, раздел II от Правилника за безопасността на труда при взривните работи, утвърден със Заповед № 294 на министъра на труда и социалните грижи от 28 декември 1996 г. (ДВ, бр. 3 от 1997 г.);

професионални компетенции, придобити в резултат на обучение или трудов стаж, в съответствие c изискванията на конкретното производство.

         От НАРЕДБА № 5 ОТ 11 МАЙ 1999 г. ЗА РЕДА, НАЧИНА И ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА РИСКА

Чл. 11.(1) Оценката на риска се преразглежда, когато:

настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска - въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;

след настъпили промени в нормативната уредба;

оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;

има условия оценката да бъде подобрена;

прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;

резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.

(2) Преразглеждане на оценката се извършва:

по преценка на работодателя;

по предписание на контролните органи.

(3) Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие c изискванията на нормативните актове.

         НАРЕДБА № 2 от 10 юли 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 13. Допустимото съвместяване при съхраняване на ВВ и боеприпаси е съгласно приложение № 4.

         Приложение № 4 към чл. 13

Допустимо съвместяване при съхраняване на различни групи ВВ и боеприпаси

 

 

 

Група за    A       Β       С       D       Ε       F       G       Η       J        L       Ν       S

съвместяване                                                                                                             

А       Χ                                                                                                    

В                Х                1                                                                2       Х

C                          Χ       Χ       Χ                Χ                                   2       Х

D                1       Χ       Χ       Χ                Χ                                   2       Х

Е                          Χ       Χ       Χ                Χ                                            Х

F                                                                         Χ                                   Х

G                         Χ       Χ       Χ                Χ                                            Х

Η                                                                        Χ                                   Х

J                                                                                   Χ                         Х

L                                                                                            3       3       3

Ν                         2       2       2                                                               

S                 Χ       Χ       Χ       Χ       Χ       Χ       Χ       Х                         Х

 

Забележки:

 

Пакети, съдържащи изделия от група за съвместимост В и вещества и изделия от група D, могат да се съхраняват в едно и също помещение при условие, че са в отделни контейнери (отделения), одобрени от компетентните органи, така че да не представляват опасност за предаване на детонация от изделията от група В до изделията от група D.

Когато изделия от група за съвместимост N се съхраняват c вещества и изделия от група за съвместимост C, D или F, изделията от група за съвместимост N се третират така, като че имат характеристики от група за съвместимост D.

Пакети, съдържащи вещества и изделия от група за съвместимост L, могат да се съхраняват в едно и също помещение заедно c пакети, съдържащи същия тип вещества или изделия от същата група за съвместимост.

 

X - разрешава се съвместно съхраняване.

 

         НАРЕДБА № 3 ОТ 27 ЮЛИ 1998 г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕЗИ РИСКОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 г.)

Чл. 6.(1) Основните функции на органите за безопасност и здраве при работа са:

 1. контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите.

         Чл. 7. При изпълнението на основните функции органите за безопасност и здраве при работа:

 1. изискват от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве;
 2. изискват въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен;

Чл. 8. Органите за безопасност и здраве при работа:

осъществяват контрол за спазване изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията в тази област от работниците и служителите;

в случаи на констатирани нарушения предписват мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията;

 

         ПРАВИЛНИК ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА ПРИ ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ, в сила от 01.07.1997 г., утвърден със Заповед № 294 от 28.12.1996 г. на Министъра на труда и социалните грижи

Чл. 27. Забранява се взривните материали да се хвърлят, влачат, преобръщат, удрят и трият. При работа c тях се осигурява максимална безопасност на труда.

Чл. 69. Взривните материали се съхраняват в складове за взривни материали, обслужвани от специалисти c придобита правоспособност, съгласно приложение № 1.

Чл. 72. (1) Съхраняването на взривните материали, доставени до работните места, се допуска в количество не по-голямо от денонощната потребност за обекта.

Чл. 380. Работодателите и лицата, които ръководят и управляват трудовия процес, както и непосредствените ръководители на производствените и спомагателни звена и всички работещи, които извършват дейности c взривни материали, са длъжни да спазват изискванията на този правилник.

Чл. 382. Лицата, които ръководят и управляват трудовите процеси, са длъжни да:

определят и провеждат стратегията по въпросите на безопасността на труда и противопожарната охрана при дейностите c взривни материали;

одобряват инструкциите и други вътрешни актове, свързани c различни дейности при работа c взривни материали;

осигуряват цялостното и навременното изпълнение на мерките по безопасността на труда при работа c взривни материали и правилното използване на предназначените за тази цел средства и съоръжения;

осигуряват въоръжената охрана на складовете за взривни материали и спазването на реда за съхраняването, приемането, отпускането и отчитането на взривните материали;

осигуряват охраната на взривните материали и спазването на реда при разтоварването и пренасянето им до складовете и до работните места;

организират правилното отчитане, разследване и анализ на производствените злополуки и аварии c взривни материали и разработването на мерки за недопускането им;

изпълняват предписанията на контролните органи (държавни и ведомствени) по безопасността на труда и противопожарната охрана при работа c взривни материали;

уведомяват незабавно РИТ и органите на МВР при трудови злополуки при работи c взривни материали и произшествия c тях ;

организират снабдяването на лични предпазни средства, специално работно облекло и необходимите спомагателни приспособления за работещите c взривни материали.

Чл. 384. Ръководителите на взривни работи са длъжни да организират и осигуряват:

точното спазване, от подчинения им персонал, на изискванията за съхраняване, отчитане, изразходване, пренасяне и употреба на взривни материали;

допускането до работа c взривни материали само на лица, които имат право на това;

контрола за своевременното отчитане от взривниците за изразходваните взривни материали и връщането на остатъка от тях в складовете;

спазването на проекта и паспорта за пробивно-взривни работи;

работните места c инструкции по безопасността на труда, предупредителни знаци и сигнали;

изпълнението на предписанията на контролните органи по безопасност на труда;

а именно:

на 01.10.2014 год. са били допуснати да работят в цех „С" лицата П. Костов И., ЕГН **********, Ц.Б.М., ЕГН **********, П.И.П., ЕГН **********, Х.К.Б., ЕГН **********, Р.А.Р., ЕГН **********, Милка П.А., ЕГН **********, К.Д.Г., ЕГН **********, М.В.М., ЕГН **********, М.М.Т., ЕГН **********, Ц.Д.Г., ЕГН ********** и И.Г.В., ЕГН **********, назначени като „машинен оператор, производство на експлозивни вещества" без да имат правоспособност, изискваща се съгласно дял първи, глава първа, раздел II от ПБТВР;

не е извършвала и провеждала ежедневен инструктаж по безопасност на труда на работниците в цех „С" в завод Миджур, а когато е извършвала такъв, същият е бил формален само c подпис на работниците в книгите за инструктаж;

               допуснала е разснарядяването на ППМ в цех „С" да бъде извършвано без оценка на професионалните рискове, съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба № 5 от 11.05.1999 год. на МТСП и МЗ, направена за цех „С", по работни места и за конкретните видове, типове и модификации боеприпаси, в т.ч. за мини М16А2;

недостатъчно е изисквала от персонала и недостатъчно е сигнализирала ръководството за създаване и поддържане на такава организация на работа, при която работниците в цех „С" да могат да извършват възложената им работа c ВВ без да е застрашена тяхната безопасност и здраве, в т.ч. - за въвеждането на съоръжения за колективна защита и редовно осигуряване на средства за лична защита и безопасни инструменти при наличие на риск, който не може да бъде предотвратен;

допуснато е съвместно съхранение на взривни вещества (такива от група D /барут, TNT, RDX/) и средства за взривяване (такива от групи В

/КД/;

- в нарушение на правилата за безопасност на труда е допуснала съхранение на взривни вещества /противопехотни мини, бустери, тротил, хексоген, взриватели и барут/ в работните помещения на цех "C' на завод Миджур и съхраняване на работните места в цех „С" на завод Миджур на взривни вещества и противопехотни мини в количество по-голямо от денонощната потребност за обекта.

         Като тези нарушения са в пряка причинна връзка c възникналия взрив, довел до смъртта на повече от едно лице и случаят е особено тежък, поради което и на основание чл. 304 НПК я оправдава по повдигнатото обвинение по чл.123 ал.3 пр.2 и пр.3 вр.ал.1 от НК.

 

         ПРИЗНАВА подс. П.Р.И. със снета по делото самоличност за НЕВИННА в това, че:

 

 1. На 01.10.2014г., около 17 часа в цех „С" на завод „Миджур", собственост на „Видекс" АД, находящ се в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, вследствие на взрив е причинила средни телесни повреди на А.Ц.А. - М., ЕГН **********, изразяваща се в открито счупване на дясната лъчена кост и на дясната лакътна кост, довело до трайно затруднение на движението на десния горен крайник за повече от един месец и на Ж.С.А., ЕГН **********, изразяваща се в разкъсано контузна рана на лявата мишница, травматичен деколман, конквасация /размачкване на левия триграв мускул/, довело до трайно затруднение на левия горен крайник за повече от един месец, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност - утилизация на боеприпаси, представляваща източник на повишена опасност, като в качеството си на Инспектор „Здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност" в завод „Миджур" - фирма „Видекс" АД, назначена c Трудов договор № 24/28.09.2012г. поради незнание или немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност - утилизация на боеприпаси, представляваща източник на повишена опасност, при осигуряването на условия за охрана и безопасност на труда на работниците в цеха нарушила:

         От Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във връзка c

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г. ) Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности c висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите; в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа c опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи.

Кодекса на труда:

Чл. 126. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен:

 1. да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество.

Чл. 281, ал.(1) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001г., в сила от 31.03.2001 г.) Всички работници и служители се инструктират и обучават по безопасните м. на работа.

Ал. (5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал.4, изм. - ДВ, бр.25 от 2001г., в сила от 31.03.2001г.) Работодателят е длъжен да организира провеждането на периодично обучение или инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при условия и по ред, определени c наредба на министъра на труда и социалната политика.

         НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 25 МАЙ 2011 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 4 - 7, ЧЛ. 36, АЛ. 1 И ЧЛ. 134, АЛ. 3 НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Чл. 5.(1)

(2)

(3) За длъжности, пряко свързани c управлението на работното оборудване, се назначават квалифицирани лица, които имат:

средно образование;

професия c минимум втора степен на професионална квалификация по професии от област на образование "Техника" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение;

познания за:

а)      организацията на производството, взаимоотношенията, отговорностите и задълженията на участващите в него;

б)      разчитане на конструкторска и технологична документация, използване на справочна литература и стандарти;

в)      общо устройство, принцип на работа и техническо обслужване на машините, системите и механизмите за производство на ВВПИОБ, включително пускане в действие, контрол, настройване и изключване на машини и устройства;

г)       въвеждане в експлоатация, използване, съхраняване и извеждане от експлоатация на работното оборудване;

д)      работа c измервателни уреди и съоръжения за контрол;

е)       маркировка, свойства и приложение на материалите в съответното производство;

ж)      създаване на рационална организация на работното място;

з) осигуряване на безопасност и здраве при работа;

правоспособност съгласно глава първа, раздел II от Правилника за безопасността на труда при взривните работи, утвърден със Заповед № 294 на министъра на труда и социалните грижи от 28 декември 1996 г. (ДВ, бр. 3 от 1997 г.);

професионални компетенции, придобити в резултат на обучение или трудов стаж в съответствие c изискванията на конкретното производство.

         НАРЕДБА № 5 ОТ 11 МАЙ 1999 г. ЗА РЕДА, НАЧИНА И ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА РИСКА

Чл. 11.(1) Оценката на риска се преразглежда, когато:

настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска - въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;

след настъпили промени в нормативната уредба;

оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;

има условия оценката да бъде подобрена;

прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;

резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.

Преразглеждане на оценката се извършва:

по преценка на работодателя;

по предписание на контролните органи.

Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие c изискванията на нормативните актове.

         НАРЕДБА № 2от 10 юли 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 13. Допустимото съвместяване при съхраняване на ВВ и боеприпаси е съгласно приложение № 4.

Приложение № 4 към чл. 13

Допустимо съвместяване при съхраняване на различни групи

ВВ и боеприпаси

 

               A Β       С       D       Ε       F       G       Η       J        L       Ν       S

 

Група за съвместяване                                                                                                        А           Χ                                                                                                                                                                                                

В                Χ                1                                                                2       Χ

C                          Χ       Χ       Χ                Χ                                   2       Χ

D                1       Χ       Χ       Χ                Χ                                   2       Χ

Е                          Χ       Χ       Χ                Χ                                            Χ

F                                                                         Χ                                   Χ

G                         Χ       Χ       Χ                Χ                                            Χ

Η                                                                        Χ                                   Χ

J                                                                                   Χ                         Χ

L                                                                                            3       3       3

Ν                         2       2       2                                                               

S                 Χ       Χ       Χ       Χ       Χ       Χ       Χ       Χ                         Χ

 

 

 

Забележки:

Пакети, съдържащи изделия от група за съвместимост В и вещества и изделия от група D, могат да се съхраняват в едно и също помещение при условие, че са в отделни контейнери (отделения), одобрени от компетентните органи, така че да не представляват опасност за предаване на детонация от изделията от група В до изделията от група D.

Когато изделия от група за съвместимост N се съхраняват c вещества и изделия от група за съвместимост C, D или F, изделията от група за съвместимост N се третират така, като че имат характеристики от група за съвместимост D.

Пакети, съдържащи вещества и изделия от група за съвместимост L, могат да се съхраняват в едно и също помещение заедно c пакети, съдържащи същия тип вещества или изделия от същата група за съвместимост.

X - разрешава се съвместно съхраняване.

 

         НАРЕДБА № 3 ОТ 27 ЮЛИ 1998 г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕЗИ РИСКОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 г.)

Чл. 6. (1) Основните функции на органите за безопасност и здраве при работа са:

 1. контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите.

Чл. 7. При изпълнението на основните функции органите за безопасност и здраве при работа:

 1. изискват от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве;
 2. изискват въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен.

Чл. 8. Органите за безопасност и здраве при работа:

осъществяват контрол за спазване изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията в тази област от работниците и служителите;

в случаи на констатирани нарушения предписват мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията.

 

         ПРАВИЛНИК ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА ПРИ ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ, в сила от 01.07.1997 г.,утвърден със Заповед № 294 от 28.12.1996 г. на Министъра на труда и социалните грижи

Чл. 27. Забранява се взривните материали да се хвърлят, влачат, преобръщат, удрят и трият. При работа c тях се осигурява максимална безопасност на труда.

Чл. 69. Взривните материали се съхраняват в складове за взривни материали, обслужвани от специалисти c придобита правоспособност съгласно приложение № 1.

Чл. 72. (1) Съхраняването на взривните материали, доставени до работните места, се допуска в количество не по-голямо от денонощната потребност за обекта.

Чл. 380. Работодателите и лицата, които ръководят и управляват трудовия процес както и непосредствените ръководители на производствените и спомагателни звена и всички работещи, които извършват дейности c взривни материали, са длъжни да спазват изискванията на този правилник.

Чл. 382. Лицата, които ръководят и управляват трудовите процеси, са длъжни да:

определят и провеждат стратегията по въпросите на безопасността на труда и противопожарната охрана при дейностите c взривни материали;

одобряват инструкциите и други вътрешни актове, свързани c различни дейности при работа c взривни материали;

осигуряват цялостното и навременното изпълнение на мерките по безопасността на труда при работа c взривни материали и правилното използване на предназначените за тази цел средства и съоръжения;

осигуряват въоръжената охрана на складовете за взривни материали и спазването на реда за съхраняването, приемането, отпускането и отчитането на взривните материали;

осигуряват охраната на взривните материали и спазването на реда при разтоварването и пренасянето им до складовете и до работните места;

организират правилното отчитане, разследване и анализ на производствените злополуки и аварии c взривни материали и разработването на мерки за недопускането им;

изпълняват предписанията на контролните органи (държавни и ведомствени) по безопасността на труда и противопожарната охрана при работа c взривни материали;

уведомяват незабавно РИТ и органите на МВР при трудови злополуки при работи c взривни материали и произшествия c тях ;

организират снабдяването на лични предпазни средства, специално работно облекло и необходимите спомагателни приспособления за работещите c взривни материали.

Чл. 384. Ръководителите на взривни работи са длъжни да организират и осигуряват:

точното спазване, от подчинения им персонал, на изискванията за съхраняване, отчитане, изразходване, пренасяне и употреба на взривни материали;

допускането до работа c взривни материали само на лица, които имат право на това;

контрола за своевременното отчитане от взривниците за изразходваните взривни материали и връщането на остатъка от тях в складовете;

спазването на проекта и паспорта за пробивно-взривни работи;

работните места c инструкции по безопасността на труда, предупредителни знаци и сигнали;

изпълнението на предписанията на контролните органи по безопасност на труда;

а именно:

на 01.10.2014 год. са били допуснати да работят в цех „С" лицата П. К. И., ЕГН **********, Ц.Б.М., ЕГН **********, П.И.П., ЕГН **********, Х.К.Б., ЕГН **********, Р.А.Р., ЕГН **********, М.П.А., ЕГН **********, К.Д.Г., ЕГН **********, М.В.М., ЕГН **********, М.М.Т., ЕГН **********, Ц.Д.Г., ЕГН ********** и И.Г.В., ЕГН **********, назначени като „машинен оператор, производство на експлозивни вещества" без да имат правоспособност, изискваща се съгласно дял първи, глава първа, раздел II от ПБТВР;

не е извършвала и провеждала ежедневен инструктаж по безопасност на труда на работниците в цех „С" в завод Миджур, а когато е извършвала такъв същият е бил формален само c подпис на работниците в книгите за инструктаж;

допуснала е разснарядяването на ППМ в цех „С" да бъде извършвано без оценка на професионалните рискове съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба № 5 от 11.05.1999 год. на МТСП и МЗ, направена за цех „С", по работни места и за конкретните видове, типове и модификации боеприпаси, в т. ч. за мини М16А2;

недостатъчно е изисквала от персонала и недостатъчно е сигнализирала ръководството за създаване и поддържане на такава организация на работа, при която работниците в цех „С" да могат да извършват възложената им работа c ВВ без да е застрашена тяхната безопасност и здраве, в т.ч. - за въвеждането на съоръжения за колективна защита и редовно осигуряване на средства за лична защита и безопасни инструменти при наличие на риск, който не може да бъде предотвратен;

допуснато е съвместно съхранение на взривни вещества (такива от група D /барут, TNT, RDX/) и средства за взривяване (такива от групи В /КД/);

в нарушение на правилата за безопасност на труда е допуснала съхранение на взривни вещества /противопехотни мини, бустери, тротил, хексоген, взриватели и барут/ в работните помещения на цех"С" на завод Миджур и съхраняване на работните места в цех „С" на завод Миджур на взривни вещества и противопехотни мини в количество по-голямо от денонощната потребност за обекта,

като тези нарушения са в пряка причинна връзка c възникналия взрив, довел до причиняване на средни телесни повреди на повече от едно лице, като на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.134 ал.3 пр.2 вр.ал.1 т.2 от НК.

         Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Апелативен Съд - София.

        

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                           СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                    

 

                                                                                 2.