ВЧГРД № 168-2018

Определение по Гражданско дело 168/2018г.

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е №

 

Гр.Видин

 

20.06.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД - ВИДИН               гражданско ОТДЕЛЕНИЕ

на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ВАСИЛЕВ

                                                           ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА ПЕТКОВА       

                                                                                ВАЛЯ МЛАДЕНОВА

 

Секретар ..........................................

като разгледа докладваното от съдията Валя Младенова Ч.гр.д № 168 по описа за 2018 година и за да се произнесе съобрази следното:

         

          Производство по реда на Чл.413 ал.1 във връзка с Глава 21 ГПК.

Делото е образувано по частната жалба на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК: 204915054, гр. София, жк. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Димитър Димитров-зам. управител чрез юрисконсулт Николета Ангелова Матева против разпореждане от 734-рз 26.04.2018 г. по ч.гр.д.№ 956по описа за 2018 г. на Видинския районен съд в частта ,в която е отхвърлено искането за присъждане на възнаградителна лихва в размер на 1102.56 лв. за периода от 20.06.2016 г. до 20.05.2019 г. върху главницата.

          В частната жалба се твърди ,че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно поради това ,че вземането за възнаградителна лихва е изискуемо поради настъпила предсрочно изискуемост и поради дефинираност на понятието „възнаградителна лихва“ в закона.Изразяват се подробни съображения относно дължимостта на възнаградителната лихва.

Жалбата е подадена в срока по чл.418,ал.3 от ГПК.Подадена е от легитимирано лице и при тези предпоставки съдът приема, че е допустима. На основание чл.278,ал.1 и ал.2 от ГПК следва да се разгледа по същество.

          След като прецени доводите на частния жалбоподател и доказателствата по делото Видинският окръжен съд намира, че заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК в частта досежно възнаградителните лихви следва да бъде отхвърлено поради следното :

          С атакуваната ЗАПОВЕД № 733 от 26.05.2017 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК на Районен съд гр. Видин на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК е разпоредено длъжникът николай Живков Иванов да заплати на кредитора - „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, с адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14, ЕИК 130697606, представляван от   Димитър Димитров-зам. управител чрез юрисконсулт Николета Ангелова Матева сумите от: 1 797.84 лв.,главница, 315.88 лв.мораторна лихва и законната лихва върху главницата от 20.04.2018 г., както и 64.33 лева - за платена държавна такса и 50 лева - възнаграждение за юрисконсулт.Вземането произтича от Договор за потребителски заем от 25.04.2016г.С разпореждане от същата дата е отхвърлено искането за присъждане на възнаградителна лихва в размер на 1102.56 лева за периода от 20.06.2016 г. до 20.05.2019 г. върху главницата, като неоснователно с мотива,че не е посочена информация относно начина на формиране на претенцията за заплащане на възнаградителна лихва.

          Съдът намира разпореждането за законосъобразно ,тъй като в заповедното производство съдът въз основа твърдението на заявителя е длъжен да провери дали заявлението е редовно, т.е. дали заявителят е индивидуализирал вземането си по основание и размер. Точното определяне на вземането осигурява на длъжника възможността да се ориентира какво точно вземане се претендира от него, за да прецени дали да изпълни доброволно или да го оспори изцяло или отчасти, като подаде възражение по чл.414 ГПК срещу заповедта. В конкретния случай заявителят не е индивидуализирал вземането ,като не е посочил начина на формиране на дължимите възнаградителни лихви .

Достигайки до същия краен извод, ВРС е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Водим от горните мотиви, Окръжен съд – гр. Видин в настоящия си състав

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 734- РЗ от 26.04.2018 г. по ч.гр.д.№ 956 по описа за 2018 г. на Видинския районен съд в частта ,в която е отхвърлено искането за присъждане на възнаградителна лихва в размер на 1102.56 лв. за периода от 20.06.2016 г. до 20.05.2019 г. върху главницата.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно .

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.