ВЧГРД № 119-2018

Определение по Гражданско дело 119/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 110

гр. В*** 25.05.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В**В**

Членове:   1.Ан** П**

   2.В**М**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В***въззивно частно гражданско дело №119 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Делото е образувано по частна жалба от „Ф**” ЕООД (в несъстоятелност) с ЕИК *** против разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС,с което са оставени без разглеждане частна жалба, молба за спиране на изпълнението и възражение против Заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г. по ч.гр.д. 1387/ 2016г. на ВРС, За да остави без разглеждане подадените от жалбоподателя ВРС е приел,че и трите подадени документа не са подадени от управителя на дружеството или от синдика,а от юрисконсулт,упълномощен от едноличния собственик на капитала.Подържа се,че едноличния собственик на капитала-в случая Г** И** Й**,който по закон е управител има и правомощията на общо събрание като едноличен собственик на капитала.Подържа се,че е без значение,че пълномощното не е от управителя на дружеството-Х** Й**,поради това,че пълномощното е издадена от принципала на дружеството.Незаконосъобразно съдът приел,че с оглед прекратяването на правомощията на органите на дружеството същото следвало да се представлява от синдика.Съгласно съдебната практика редица процесуални действия можело да бъдет извършвани и от органите на дружеството,стига това правомощие да не е предоставено само на синдика.Подържа се,че към момента на издаване на заповедта за незабавно изпълнение дружеството е било в производство по несъстоятелност,поради което ВРС не е следвало да образува дело и да уважава заявлението.Иска се обжалваното определение да бъде отменено.

Делото е образувано и по частна жалба от  „Ф***- Г” ООД (в несъстоятелност) с ЕИК *** против разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС,с което са оставени без разглеждане частна жалба, молба за спиране на изпълнението и възражение против Заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г. по ч.гр.д. 1387/ 2016г. на ВРС.Подържа се,че незаконосъобразно ВРС приел,че и трите документа са подадени преждевременно,поради това,че към момента на подаването на документите на дружеството не били връчени още заповедта за незабавно изпълнение и призовка за доброволно изпълнение.Според жалбоподателя на 09.10.17г. дружеството била връчена призовка за доброволно изпълнение,поради което възражението по чл.414 от ГПК,частната жалба и искането за спиране били подадени в срок.Иска се обжалваното определение да бъде отменено.

Делото е образувано и по частна жалба от  „ГТ В*** и С**Т**” ЕООД ЕИК **** против разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС,с което са оставени без разглеждане частна жалба и молба за спиране на изпълнението против Заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г. по ч.гр.д. 1387/ 2016г. на ВРС.Подържа се,че обжалваното определение е незаконосъобразно.За да постанови обжалваното определение ВРС е приел,че посочените документи са подадени от лице,което не е страна в производството,поради това,че не е длъжник и няма процесуални права по чл.414,ал.1 и чл.420 от ГПК.Подържа се,че по образуваното изпълнително дело дружеството има качествето на ипотекарен длъжник,поради което по силата на чл.429,ал.3 от ГПК има качеството на солидарен длъжник.Посочената разпоредба според жалбоподателя обосновава правния му интерес от подаване на възражението по чл.414 и искането за спиране по чл.420 от ГПК.Подържа се,че обжалваното разпореждане в частта му,с която ВРС е оставил без разглеждане като недопустима подадената частна жалба е недопустимо,поради това,че съдът не разполага с тази процесуална възможност. Подържа се,че ВРС не е следвало да образува   заповедно производство против другите две дружества,поради това,че същите към момента на образуване на производството са били в открито производство по несъстоятелност.Поради това се иска обжалваното разпореждане да бъде отменено.

   Към съответните жалба от страна на „Т*** Б**” АД са постъпили отговори,в които се оспорват жалбите и се иска съдът да потвърди обжалваното разпореждане.

Жалбите са подадени в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо разпореждане, поради което са допустими.

По съществото на спора

За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства: Ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС е образувано по заявление по чл.417 от ГПК от „Т**Б**” АД против „Ф**” ЕООД (в несъстоятелност) с ЕИК ** и „Ф**- Г” ООД (в несъстоятелност) с ЕИК ***.На 23.06.16г. ВРС е постановил разпореждане по силата ,на което двете дружества следва да заплатят на банката сумите подробно посочени в разпореждането. На 16.10.17г. от страна на „ГТ В***и С*** Т**” ЕООД ЕИК *** са подадени възражение,частна жалба и молба за спиране на изпълнението против издадената заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г.На същата дата са подадени от „Ф**” ЕООД (в несъстоятелност) частна жалба, молба за спиране на изпълнението и възражение против издадената заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г. На същата дата са подадени от „Ф*** -Г” ООД (в несъстоятелност) частна жалба, молба за спиране на изпълнението и възражение против издадената заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г.

За да постанови обжалваното разпореждане по отношение на подадените от „ГТ В** и С** Т**” ЕООД ЕИК *** възражение и молба за спиране и да остави същите без разглеждане ВРС е приел,че същите са подадени от лице, което не е страна в производството. Същото дружество не е длъжник, и няма процесуалните права по чл.414, ал.1 ГПК и чл.420 ГПК.

За да постанови обжалваното разпореждане по отношение на подадените от „Ф***” ЕООД (в несъстоятелност) с ЕИК *** документи ВРС е приел,че    покана за доброволно изпълнение е връчена на синдика адв. И*** А**** на 02.10.2017г. ,а частната жалба , възражението и молбата за спиране не са подадени от синдика на дружеството, и не от управителя на дружеството, а от юрисконсулт упълномощен от едноличния собственик на капитала. ВРС е приел,че след като дружеството има управител, вписан в ТР, , същият има правомощията по чл.141 ТЗ да управлява и представлява дружеството. Същият , обаче, с оглед откритото производство по несъстоятелност е с прекратени правомощия, видно от вписване в Търговския регистър, в който случай дружеството се представлява от назначения синдик. В случая процесуално-правните действия са предприети от лице – едноличния собственик на капитала, което няма тези правомощия нито преди, нито след обявяване на дружеството в несъстоятелност. Поради това ВРС е приел,че частната жалба , възражението и молбата за спиране следва да бъдат оставени без разглеждане, като подадени от нелегитимирано лице , без представителна власт.

За да постанови обжалваното разпореждане по отношение на подадените от „Ф**-Г” ООД, ЕИК 105551161 (в несъстоятелност) документи ВРС е приел,че покана за доброволно изпълнение не е връчена. По тази причина съдът не би могъл да извърши каквито и да било процесуални действия, докато не започне да тече двуседмичният срок по чл. 414, ал. 2 ГПК. Ако длъжникът знае по някакъв начин за подаденото заявление, поради отношенията си с кредитора, то съдът няма как служебно да е наясно с тези обстоятелства, още повече, че сроковете за него са императивни. Затова длъжникът следва да изчака получаване на призовка за доброволно изпълнение и тогава да подаде възражение в двуседмичния срок по чл. 414, ал. 2 ГПК. Преди началото на срока правото на длъжника да подаде възражение не е възникнало, респективно съдът не би могъл да се произнесе. Разпоредбата на ГПК е ясна и недвусмислена, и след изтичане на срока следва да се изчака този срок да започне да тече и едва тогава да се изпрати възражението на заявителя с указания за предявяване на установителен иск. По тази причина възражението , молбата за спиране , както и частната жалба следва да бъдат оставени без разглеждане , като преждевременно подадени.

При установената по-горе фактическа обстановка ВОС счита следното по отношение на подадените частни жалби от съответните жалбоподатели:

ВОС счита,че обжалваното разпореждане в частта му,с която подадените от жалбоподателите частни жалби са оставени без разглеждане следва да бъде обезсилено.В чл.262 от ГПК към който препраща чл.278,ал.4 от ГПК подробно са посочени правомощията на първоинстанционния съд при контрола на редовността на частните жалби и случаите,при които този съд връща същите.В настоящия случай ВРС е следвало само да администрира подадените частни жалби и придвижи същите до въвззивния съд,а не да преценява допустимостта на същите,което е правомощия на горната инстанция.

По отношение на обжалваното разпореждане в частта му,с която подадените от жалбоподателите молби за спиране на изпълнителното производство са оставени без разглеждане съдът счита,че разпореждането е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

За да постанови обжалваното разпореждане по отношение на подадената от „ГТ В*** и С*** Т**” ЕООД ЕИК *** молба за спиране и да остави същата без разглеждане ВРС е приел,че молбата е подадена от лице, което не е страна в производството. ВРС е приел,че посоченото дружество не е длъжник, и няма процесуалните права по чл.414, ал.1 ГПК и чл.420 ГПК.ВОС в настоящия си състав изцяло споделя съображенията на ВРС по отношение на искането за спиране от посоченото дружество.Длъжници по заповедта за незабавно изпълнение са останалите две дружества-„Ф**” ЕООД (в несъстоятелност) с ЕИК ** и „Ф***- Г” ООД (в несъстоятелност) с ЕИК ***.Искането за спиране на производството по чл.420 от ГПК може да бъде направено само от длъжник по заповедта за изпълнение ,но не и от трето лице,което има качеството на ипотекарен длъжник,какъвто в случая се явява дружеството „ГТ В** и С** Т**” ЕООД ЕИК **.Разпоредбата на чл.429,ал.3 от ГПК,на която се позовава дружеството в частната жалба определя субективните предели на издадения въз основа на заповедта изпълнителен лист,но не предоставя никакви права на ипотекарния длъжник по отношение на атакуването на издадената заповед за изпълнение,включително и да иска спиране на изпълнителното производство на основание чл.420 от ГПК.

За да постанови обжалваното разпореждане по отношение на подадената от „Ф**” ЕООД (в несъстоятелност) с ЕИК *** молба за спиране на изпълнението ВРС е приел,че    покана за доброволно изпълнение е връчена на синдика адв. И*** А** на 02.10.2017г. ,а молбата за спиране не е подадена от синдика на дружеството, и не от управителя на дружеството, а от юрисконсулт упълномощен от едноличния собственик на капитала. ВРС е приел,че след като дружеството има управител, вписан в ТР, , същият има правомощията по чл.141 ТЗ да управлява и представлява дружеството. Същият , обаче, с оглед откритото производство по несъстоятелност е с прекратени правомощия, видно от вписване в ТР, в който случай дружеството се представлява от назначения синдик. В случая процесуално-правните действия са предприети от лице – едноличния собственик на капитала, което няма тези правомощия нито преди, нито след обявяване на дружеството в несъстоятелност.

ВОС споделя изцяло съображенията на ВРС в мотивите на обжалваното решение.След като дружеството е обявено в несъстоятелност,то на основание чл.711,ал.1,т.3 и 4 от ТЗ са прекратени правомощията на органите на длъжника-юридическо лице и длъжника е лишен от правото да управлява и да се разпорежда с имущество включено в масата на несъстоятелността-т.е. представителството на дружеството е единствено и изцяло в правомощията на назначения синдик и собственика на дружеството няма правомощия по управлението и представителството на несъстоятелното дружество.Поради това и законосъобразно ВРС е оставил без разглеждане молбата за спиране на изпълнението подадена от юрисконсулт, упълномощен от едноличния собственик на дружеството.

За да постанови обжалваното разпореждане по отношение на подадената от „Ф**-Г” ООД, ЕИК **** (в несъстоятелност) молба за спиране на изпълнението ВРС е приел,че покана за доброволно изпълнение не е връчена. По тази причина съдът не би могъл да извърши каквито и да било процесуални действия, докато не започне да тече двуседмичният срок по чл. 414, ал. 2 ГПК. ВРС е приел,че преди началото на срока правото на длъжника да подаде възражение не е възникнало, респективно съдът не би могъл да се произнесе.

ВОС в настоящия си състав споделя крайния извод на ВРС да остави искането без разглеждане,но по други съображения.Дружеството „Ф**-Г” ООД, ЕИК *** (в несъстоятелност) е обявено в несъстоятелност. След като дружеството е обявено в несъстоятелност,то на основание чл.711,ал.1,т.3 и 4 от ТЗ са прекратени правомощията на органите на длъжника-юридическо лице и длъжника е лишен от правото да управлява и да се разпорежда с имущество включено в масата на несъстоятелността-т.е. представителството на дружеството е единствено и изцяло в правомощията на назначения синдик и собственика на дружеството няма правомощия по управлението и представителството на несъстоятелното дружество.Поради това и законосъобразно ВРС е оставил без разглеждане молбата за спиране на изпълнението подадена от адвокат Дикова в качеството й на адвокат , упълномощен от едноличния собственик на дружеството.

По отношение на обжалваното разпореждане в частта му,с която подаденото от дружеството „Фанти” ЕООД (в несъстоятелност) възражение е оставено без разглеждане съдът счита,че разпореждането е законосъобразно и следва да бъде потвърдено. След като дружеството е обявено в несъстоятелност,то на основание чл.711,ал.1,т.3 и 4 от ТЗ са прекратени правомощията на органите на длъжника-юридическо лице и длъжника е лишен от правото да управлява и да се разпорежда с имущество включено в масата на несъстоятелността-т.е. представителството на дружеството е единствено и изцяло в правомощията на назначения синдик и собственика на дружеството няма правомощия по управлението и представителството на несъстоятелното дружество.Поради това и законосъобразно ВРС е оставил без разглеждане възражението /стр.148 от делото/ подадена от адвокат Дикова в качеството й на адвокат , упълномощен от едноличния собственик на дружеството.

По отношение на обжалваното разпореждане в частта му,с която подаденото от дружеството „Ф** Г” ЕООД (в несъстоятелност) възражение е оставено без разглеждане съдът счита,че разпореждането е незаконосъобразно и следва да бъде обезсилено.Видно от възражението /стр.175 от делото/ същото е подадено от синдика на дружеството-Р** М**,в чието правомощие е да представлява дружеството и да защитава неговите права.

Водим от горното съдът

О   П   Р   Е   Д   Е Л   И   :

Обезсилва разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС в следните части,с които са оставени без разглеждане:

         -частна жалба против заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г. по ч.гр.д. 1387/ 2016г. на ВРС, подадена от „Ф**” ЕООД (в несъстоятелност) с ЕИК **

       - частна жалба против заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г. по ч.гр.д. 1387/ 2016г. на ВРС, подадена от „ГТ В** и С** Т**” ЕООД ЕИК *** .

         -частна жалба против заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г. по ч.гр.д. 1387/ 2016г. на ВРС и възражение, подадени от „Ф**- Г” ООД (в несъстоятелност) с ЕИК ****.

       Делото да се върне на ВРС за администриране на частните жалби и възражението.

Потвърждава разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС в следните части,с които са оставени без разглеждане:

       -молбите на „Ф**” ЕООД (в несъстоятелност) с ЕИК **,“ГТ В*** и С*** Т**” ЕООД ЕИК ** и „Ф**- Г” ООД (в несъстоятелност) с ЕИК *** за спиране на изпълнението на издадената заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Потвърждава разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС в частта му,с която е оставено без разглеждане подаденото от   „Ф** Г” ЕООД (в несъстоятелност) възражение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.