ВЧГРД № 162-2018

Определение по Гражданско дело 162/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №107

                                              

 

Видинският  окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на осемнадесети юни

Две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                              Председател: Д.М.

 

                                                     Членове: С.С.

                                                                   Г.Й.

                                                           

При секретаря …… и в присъствието на прокурора    

като разгледа докладваното от С. М.

                     частно гражданско дело № 162 по описа за 2018г.

и  за да се произнесе, взе   предвид   следното:

 

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на „Д…“ ООД гр.С. против Определение от 30.04.2018г., постановено по гр.дело №3614/2017г. по описа на Видинския районен съд в частта, в която е спряно производството по делото.

Поддържа се в жалбата, че определението е незаконосъобразно, тъй като съдът се е позовал на аргумента, че на 23.04.2018г. по ч.гр.дело №1042/2017г. на ВРС е постъпило възражение от Д.П. И. против Заповед за изпълнение. Поддържа се, че поканата за доброволно изпълнение на ЧСИ В. Т.а, с който е връчена Заповед за незабавно изпълнение на Д. П.И. е с дата 15.12.2017г. и двуседмичния срок за подаване на възражение е изтекъл на 29.12.2017г., поради което възражението не е подадено в законовия двуседмичен срок. На това основание е поискано да ес отмени определението за спиране на производството по делото.

Окръжният съд след като се запозна с оплакванията в частната жалба, приема за установено следното:

Частната жалба е подадена в законоустановения едноседмичен срок и от надлежна страна, поради което е допустима.

По същество частната жалба е неоснователна.

Производството по гр.дело №3614/2017г. по описа на ВРС е образувано по исковата молба на „Д..“ ООД гр.С. против Д.К.Т. и Д.П. И. с правно основание чл.422, ал.1 във вр. с чл.415 от ГПК, с която е поискано да се признае за установено по отношение на ответниците, че дължат солидарно на ищеца сумата 10 000лв., представляваща поето задължение за плащане по запис на заповед, издаден на 18.12.2015г., дължат лихва върху главницата до 10.04.2017г., както и законната лихва върху главницата от 12.04.2017г. до окончателното й изплащане и разноските в заповедното производство. В исковата молба се поддържа, че срещу двамата ответника е била издадена заповед за парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК. По делото е постъпило възражение от длъжника Д.К.Т. в законния двуседмичен срок, като на молителя са дадени указания в едномесечен срок да предяви иск за установяване на вземането си. По делото няма данни кога е връчена призовката за доброволно изпълнение и заповедта за изпълнение на солидарния длъжник Д. П. И.

По гр.дело №1042/2017г. на ВРС, което е приложено по гр.дело №3614/2017г. е постъпило възражение от Д. П.И. на 23.04.2018г., на което обстоятелство РС се е позовал и е спрял производството по гр.дело №3614/2017г. до приключване на производството във връзка с подаденото възражение от Д.П. И.

Обжалваното определение е съобразено с разпоредбата на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, тъй като от разрешаването на въпроса дали подаденото възражение от И… е в срок зависи правилното решаване на гр.дело №3614/2017г. В случай, че съдът приеме, че възражението не е подадено в законовия срок по отношение на този ответник заповедта за изпълнение ще влезе в законна сила, което ще се отрази на правилното конституиране на страните по гр.дело №3614/2017г.

Обжалваното определение ще следва да бъде потвърдено, за което Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 30.04.2018г., постановено по гр.дело №3614/2017г. по описа на ВРС, с което е спряно производството по делото.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ:1.