ВЧНД № 114-2018

Решение по Наказателно дело 114/2018г.

                               Р Е Ш Е Н И Е 44

                           гр.Видин 18.06.2018г.

 

 

   ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   - наказателно отделение в  открито    съдебно заседание проведено  на тридесети   май     двехиляди и осемнадесета година в състав :

                  

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.П.

 

                                                                 И.И.

                                           ЧЛЕНОВЕ :

                                                                Р.Д.

 

- при участието   на   секретар   А.А.    и     прокурора    Пр.В. - разгледа   докладваното от   съдията   ИЛИЕВ   в.ч.н.дело №114   от   2018 година и   за   да  се   произнесе , взе   в     предвид  следното :

  

         Производството по делото е по чл.318 ал.1 от НПК във вр. с чл.306 ал.3 от НПК във вр. с чл.23 -25 от НК.

         Делото   е   образувано   по въззивна частна   жалба от   В.   К.   В.   от   гр. Б. обл.Видин   ул.“*****“ №***    с   ЕГН:**********    - срещу Определение , взето в съдебно заседание   на 04.04.2018г. по ч.н. дело №347 от   2018 г. на Видински Районен Съд , с което  е     оставена   без   уважение   молбата     му   за     определяне   на   общо   наказание   по   НОХ   дело №793/2016г.   на   РС- Видин ,ЧНД №134/2018г. на РС-Видин   и по НОХ дело №131/2011г. на   РС-Белоградчик. Твърди се,че решението   е   неправилно и се иска отменяването му,като   бъде   допусната кумулация   на   посочените  наказания    по    посочените    съдебни   актове.

     В   съдебно заседание   на 30.05.2018г. жалбоподателят се е явил   лично  и със служебен   защитник   и   е подържал   жалбата .

         Представителят на Окръжна Прокуратура гр.Видин е заявил   в  съдебното   заседание на 30.05.2018 г.,че   определението   е   законосъобразно   и следва   да бъде потвърдено.

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД - след   като разгледа   жалбата ,взе в   предвид становището на страните  и   извърши служебна проверка на атакувания съдебен   акт – прие   за установено следното :

         Жалбата   е подадена от лице   с   право и   интерес да обжалва   Определение   на Видински   РС ,в   законоустановения   срок   и е процесуално  ДОПУСТИМА.

       Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА   - поради следното :

         Видинският Районен Съд е    разгледал молбата   на   В.  К. В.  от  гр.Б. обл.Видин   ул.“****“№***   с  ЕГН:**********    за кумулиране на наказания по  НОХ дело   №793/2016г.   на РС-Видин ,ЧН дело №134/2018г. на   РС-Видин  и     НОХ   дело   №131/2011г.   на   РС –Белоградчик ,като   е   оставил   молбата   без уважение ,тъй   като     не     са   налице   предпоставките   на   чл.25 ал.1 от НК   във   вр. с чл.23 ал.1   от НК.Изложил   е,че   престъплението   по   НОХ дело №793/2016г. на РС-Видин   е   извършено   на   30.06.2015г. ,като   В.   е   имал   преди това   влязла   в     законна   сила   Присъда  по НОХ   дело №131/2011 г. на   РС-Белоградчик - влязла   в   законна сила на 04.07.2012г.   и   е видно,че   извършва   престъпното деяние , преди   да   е   изтекъл   изпитателния   срок     по   това НОХ   дело.Изложил е,че   по   ЧН   дело   №134 от 2018г. на РС -Видин   е   постановено   наказанието по НОХ дело №131/2011г. на   Белоградчишки РС   на   основание   чл.68 ал.1 от НК   да   бъде   приведено     в     изпълнение ,което   наказание   да   се     изтърпи отделно .

     Така   изложените  мотиви   ,към   атакуваното   определение      на Видински РС ,взето   с   Протокол   от   съдебно   заседание на   04.04.2018 г. по ч.н.дело №347 от 2018г. са   правилно   изложени  и  са   правилни     ,като  се  споделят   от   Видински   Окръжен   Съд.Действително   извършеното   деяние   по   НОХ   дело №793   от   2016г. на   РС-Видин   е извършено   на   30.06.2015г. ,като   В.   К.   В.   през   това   време е   имал   влязла   в   законна сила   Присъда по НОХ   дело №131 от 2011 г. с   която   е   бил   осъден     на   наказание „Лишаване   от свобода „ за   срок   от   1/една/ година   и   6/шест/ месеца ,при условията   на   чл.66 ал.1 от НК   с изпитателен срок   от 3/три/ години   и   тази   присъда   е влязла в   законна сила   на   04.07.2012г. /поради   което   изпитателния срок по нея изтича   на 03.07.2015г.,а   той върши   деянието   по   НОХ дело №793/2016г. на РС-Видин   на   30.06.2015г.

         При това   положение   по ЧН дело №134/2018г. на ВРС е   приведено   наказанието му „Лишаване от свобода „   за срок от   1/една/ година   и   6/шест/ месеца   в   изпълнение   по НОХ   дело №131 от 2011 г. на   Белоградчишки РС -по реда   на   чл.68 ал.1 от НК ,тъй   като  извършва деянието по НОХ дело №793/2016г на РС- Видин   в изпитателния   срок   на Присъдата     по   НОХ дело №131/2011 г . на  БРС.

         При   това   положение - ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД   намира ,че   определението   е   законосъобразно   и   обосновано   и     същото   следва     да бъде   потвърдено .Не   са     налице   условия   за   кумулация   на   посочените   присъди   по  посочените   НОХ дела   и ЧН дело №134 от 2018г. на ВРС.

        С  оглед на  гореизложеното и на основание чл.338 от НПК във   вр.с чл.334 т.6 от НПК във вр. с чл.306 ал.3 от НПК във вр. с чл.23-25 НК -ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН  СЪД

                                 Р  Е   Ш    И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ - взето в съдебно заседание   с   Протокол   от 04.04.2018 г. по ЧН дело №347 от 2018 г. на Видински Районен Съд   - с което   е     оставена   без     уважение   молбата     на В.   К.   В.   от   гр. Б.   обл.Видин   ул.“******“ №****   с     ЕГН:**********      за    определяне   на   общо   наказание   по   НОХ   дело №793/2016г.   на РС- Видин ,ЧНД №134/2018г. на РС-Видин   и по НОХ дело №131/2011г. на   РС-Белоградчик.

     РЕШЕНИЕТО е окончателно и  не подлежи на обжалване   и   протест .

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: