ЧГРД № 178-2018

Разпореждане по Гражданско дело 178/2018г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ ...104...........

гр. В**, 12.06.2018 г.

 

В** В**, докладчик по ч.гр.д. № 178/2018 г. след като разгледа молба за издаване на европейска заповед за плащане с вх. №1884 от 11.06.18 г. по описа на ВОС , намери следното :

Производството е почл.7,пар.1 от Регламент /ЕО/ № 1896 /2006 г. на ЕП и на Съвета за създаване процедура за европейска заповед за плащане.

Образувано е по молба на S C LUAR S.R.L. с индентификационен код RO3605708, със седалище и адрес на управление подробно посочени в молбата за издаване на европейска заповед за плащане против „Ф** Г“ООД-В** с ЕИК ***.Претенцията е за заплащане на сумата 2 100 евро произтичаща като задължение по фактура №3670.

На съда е служебно известно,че с решение №157/10.10.14г. по гр.д.№467/13г. на ВОС,влязло в сила на 05.01.15г. по отношение на „Ф** Г“ООД-В** е открито производство по несъстоятелност.

Съгласно чл.637,ал.6 от ТЗ след откриването на производство по несъстоятелност е недопустимо образуването на нови съдебни или арбитражни производства по имуществени граждански или търговски дела срещу длъжника, освен за:1. защита на правата на третите лица, които са собственици на вещи, находящи се в масата на несъстоятелността;2. трудови спорове;3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) парични вземания, обезпечени с имущество на трети лица.

Предвид посоченото по-горе решение и с оглед цитираната разпоредба съдът счита,че разглеждането на подадената молба е недопустимо,поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид гореизложеното съдът

 

РАЗПОРЕДИ:

 

Оставя без разглеждане молба за издаване на европейска заповед за плащане с вх. №1884 от 11.06.18 г. подадена от S C LUAR S.R.L. с индентификационен код RO3605708.

Разпореждането може да бъде обжалвано с частна жалба пред САС в седмичен срок от връчването на препис на същото.

Препис от определението да се изпрати с обратна разписка на молителя.

 

 

Окръжен съдия: