ВГРД № 133-2018

Решение по Гражданско дело 133/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 42

                                              

 

Гр. В** 13.06.2018Г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

ВОС гражданска колегия

В открито съдебно заседание на тридесети  май

две хиляди   и    осемнадесета    година    в     състав:

                                               Председател: Д**М**

                                                     Членове: СВ**С**

                                                                     Г***Й**

                                                          

При секретаря И**К** и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М**

Въззивно гражданско дело № 133 по описа за 2018г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството по делото е образувано по въззивната жалба на С.Й.С. против решение №179/02.04.2018г. постановено по гр.дело №189/2018г. по описа на В** районен съд.

Поддържа се във въззивната жалба, че постановеното решение е неправилно поради нарушения на материалния закон, съдопроизводствените правила и е необосновано. Поддържа се, че РС се е произнесъл по нередовна искова молба, тъй като в същата не са конкретизирани с какви действия е извършен акт на домашно насилие като не е конкретизирано къде е извършен и кога. Поддържа се, че от представените по делото доказателства не се установява да е извършен акт на домашно насилие на посочените в молбата дати – 07.01.2018г и 15.01.2018г. Посочва се, че подадената декларация от молителката не отговаря на изискванията на закона, тъй като в същата се съдържат общи твърдения за извършени системни заплахи, обиди и псувни. Поискано е да се отмени обжалваното решение, като се отхвърли молбата за налагане на мерки по ЗЗДН.

Ответницата по жалба Р.Е.Б. е подала писмен отговор на въззивната жалба, в който поддържа, че решението е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено.

Жалбоподателят е посочил нови доказателства във въззивната жалба, които не са допуснати от съда, с оглед разпоредбата на чл.266 от ГПК.

Окръжния съд, след като се запозна с оплакванията в жалбата, становището на ответната по жалба страна и събраните доказателства, приема за установено следното:

Въззивната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, поради което е допустима.

По същество въззивната жалба е неоснователна.

 

ВРС е бил сезиран с иск по чл.4 от ЗЗСДН. В молбата е поискано защита от страна на ищцата против ответника поради упражнено срещу нея домашно насилие, като е поддържала, че същите са бивши съпрузи и след прекратяването на брака им, ответникът имал агресивно поведение към нея, което мотивирало ищцата да подава жалби до РП-В** и ответникът бил предупреден с Протокол по чл.65 от ЗМВР. В молбата са описани няколко акта на домашно насилие на посочени от ищцата дати, като към молбата е приложена и Декларация по чл.9, ал.3 от ЗЗСДН.

В съдебно заседание съдът е допуснал доказателства относно въведените факти за домашно насилие на 07.01.2018г. и 15.01.2018г., които са релевантни с оглед изискването на закона за предоставяне на защита по отношение на актове на насилие, случили се до един месец от подаване на молбата.

Разпитаните свидетели са дали подробни показания за случилите се на тази дата действия от страна на ответника по отношение на ищцата, които съдът е приел за доказани и въз основа на тях е приел, че следва ищцата да получи защита срещу упражнено спрямо нея от страна на ответника домашно насилие. Съдът е описал подробно в какво се изразява упражненото домашно насилие, като действията на ответника подробно са описани от разпитаните по делото свидетели. Свидетелката Й** – дъщеря на страните, подробно обяснява агресивното поведение на ответника, което е продължило след прекратяване на брака и за което същата заявява, че е положила усилия с брат си за преустановяването му. Същата свидетелка посочва, че ответникът притежава пистолет и тя също се е чувствала застрашена от заплахите на баща й спрямо майка й.

Окръжният съд напълно споделя изводите, направени от първоинстанционният съд в обжалваното решение, поради което същото ще следва да бъде потвърдено кат обосновано и законосъобразно. Жалбоподателят ще следва да бъде осъден да заплати направените пред тази инстанция разноски от ответницата по жалба в размер на 600.00лв. адвокатски хонорар, поради което Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Решение №179/02.04.2018г., постановено по гр.дело №189/2018г. по описа на В** районен съд.

ОСЪЖДА С.Й.С., ЕГН:**** да заплати на Р.Е.Б. направените за тази инстанция разноски в размер на 600.00лв.

Решението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: