ВЧГРД № 121-2018

Определение по Гражданско дело 121/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №101

25.05.2018г., гр.Видин

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            ВИДИН СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. В.

ЧЛЕНОВЕ:          А.П.

             В. М.

 

като разгледа докладваното от съдията В. М.

в.ч.гр.д. № 121 по описа за 2018г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по чл.274 и сл. от ГПК.

            Образувано по частна жалба от С.Б.В.-*** срещу определение № 488-РЗ/15.03.2018г. по Гр.Д. № 364/2018г. по описа на ВРС, с което се прекратява производството по горецитираното дело, поради неотстраняване в срок на нередовностите по исковата молба.

Поддържа в частната жалба, че определението е неправилно и представлява отказ от правосъдие, че производството по правните спорове с правно основание чл.2, ал.1 от ЗОДОВ е в компетентността на гражданския съд, ако е налице подсъдност пред Административни съдилища делото е следвало да бъде препратено по компетентност.

Частната жалба представлява становището на жалбоподателя против определението постановено от ВРС, като липсва заявен петитум в същата, но съдът приема, че е сезиран с частна жалба за отмяна на постановеното определение.

            Видински окръжен съд като взе предвид постъпилата частна жалба, данните по делото и съобразявайки ги в съвкупност прие за установено следното:

            Производството по Гр.Д. № 364/2018г. по описа на ВРС е образувано по искова молба от С.Б.В. против ОД МВР- отдел „Досъдебно производство“ В… за упражняване на дискриминационни действия срещу него, както и препятстване свободното му предвижване и осъществяване на пълноцена професионална дейност в резултат на което са засегнати личността и достойнството му.

            С определение от 19.02.2018г. ВРС е оставил исковата молба без движение, като е дал указание на ищеца да посочи надлежен ответник, да въведе обстоятелствата на които се основава иска или исковете във връзка с дадените указания, да конкретизира искането, като ищеца е бил уведомен, че при неостраняване на нередовностите в срок производството ще бъде прекратено. Със съобщение до ищеца получено от него на 26.02.2018г. последния е уведомен за указанията на съда.

            С обжалваното определение съда е прекратил производството по гр.д. № 364/2018г по описа на РСВидин.

            Съдът намира постановеното определение на ВРС за правилно и законосъобразно. С определение от 19.02.2018г. съдът е оставил исковата молба без движение поради нередовности на същата, като е указал на ищеца да отстрани посочените нередовности в едноседмичен срок от получаване на определението. Ищецът е уведомен за неблагоприятните последици които биха настъпили при неизпълнение на указанията от страна на съда. Срока на отстраняване на нередовностите в исковата молба е изтекъл на 06.03.2018г. и в същия не са изпълнени указанията на съда. Ищецът не е изпълнил конкретните указания към него за отстраняване нередовността на исковата молба, като в конкретния случай от обстоятелствата в петитума на исковата молба не е възможно по ясен и категоричен начин да бъдат конкретизирани спорните правоотношения с техния предмет, страни, съдържание, което да определи и правната квалификация като правилна такава. Ищецът не е определил по време, вид и размер претендираните от него неимуществени вреди, не посочи размер на заявените от него вреди . Съгласно чл. 129, ал. 1 ГПК Съдът има задължение да провери редовността на исковата молба, следва да съобщи на ищеца да отстрани в едноседмичен срок допуснатата нередовност. Процесуалният закон санкционира проявено от ищеца процесуално бездействие в тази насока с връщане на исковата молба - чл.129, ал. 3 ГПК.

Определението е правилно и следва да бъде потвърдено.

            Пред въззивната инстанция не се предвставиха нови доказателства, които да променят възприетата от ВРС фактическа обстановка или да налагат друг краен правен извод.

Водим от горното СЪДЪТ

                                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА определение № 488-РЗ/15.03.2018г. по Гр.Д. № 364/2018г. по описа на ВРС с което се прекратява производството по горецитираното дело поради неотстраняване в срок на нередовностите по исковата молба.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок с частна жалба пред ВКС.

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                                2.