Т.Д. № 53-2017

Решение по Търговско дело 53/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № 25

 

Гр.Видин, 04.06.2018 година

ВИМЕТОНАНАРОДА

Видинският окръжен съд гражданска колегия в открито заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: А. П.

Членове:

при секретаря И. К. в присъствието на прокурора                                като разгледа докладваното от съдията П. т.дело № 53 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е с правно основание чл.79 ал.1 от ЗЗД във вразка с чл.84 ал.1 от ЗЗД и чл.86 ал.1 от ЗЗД. Образувано  е по искова молба на „Е. Т." ЕООД с ЕИК ……………, седалище и адрес на управление : гр.В., ул. Я. . ет..., представлявано от К. Г. - управител действащ чрез адв.В. Б. с адрес на призоваване В., ул.К. А.Б. № . партер срещу О. В. с ЕИК ............... с адрес: гр.В., пл.Б. № . представлявано от инж.О. Ц. - кмет на общината с цена на иска : 913 986,31 лв. включващ : 822 103,84 лв. главница и 91 882,47 лв. мораторна лихва за забава по чл.86 ал.1 от ЗЗД. правно основание чл.79 ал.1 от ЗЗД във вразка с чл.84 ал.1 от ЗЗД и чл.86 ал.1 от ЗЗД

  В исковата молба ищецът излага, че между О. В. като Възложител и „Е. Т." ЕООД като Изпълнител на 10.05.2013 г. е сключен договор № АО-02-15-61 след проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет „ Поддържане на общинските зелени площи в гр.Видин и населените места от О. В.

Съгласно чл.5 ал.1 е договорено цената на извършените услуги да се заплаща ежемесечно в срок до 60 дни от представяне на оргинална фактура с посочен номер на договора издадена от Изпълнителя и двустранен приемо предавателен протокол за извършените услуги.

„Е. Т." ЕООД е издал 13 бр. фактури с получател О. В. с основание „Поддръжка и озеленяване на общински озелени площи на територията на о. В. съгласно договор от 10.05.2013 г. за съответните месеци.

В отговора на исковата молба ответника е оспорил иска по основание и размер , както на главницата , така и на претендираните лихви. Поддържа , че ответника е заплатил сумата претендирана от ищеца като главница. Твърди , че претендираните суми за мораторна лихва са неправилно изчислени.

            В съдебното заседание ищецът е оттегли иска за претендираната главница и съдът с определение от 24.04.2018 г. е прекратил производството по делото в тази част.

            Ответникът оспорва иска за лихви и моли да се отхвърлят, тъй като след погасяване на главницата не се дължат лихви за забавено плащане.

От събраните по делото писмени доказателства, от преценката на становището на страните, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Между О. В. като Възложител и „Е. Т." ЕООД като Изпълнител на 10.05.2013 г. е сключен договор № АО-02-15-61 след проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет „ Поддържане на общинските зелени площи в гр.Видин и населените места от О. В.

Съгласно чл.5 ал.1 е договорено цената на извършените услуги да се заплаща ежемесечно в срок до 60 дни от представяне на оргинална фактура с посочен номер на договора издадена от Изпълнителя и двустранен приемо предавателен протокол за извършените услуги.

Установи се по делото, че „Е. Т." ЕООД е издал 13 бр. фактури с получател О. В. с основание „Поддръжка и озеленяване на общински озелени площи на територията на о.В. съгласно договор от 10.05.2013 г. за съответните месеци , както следва :

Фактура № 5088/04.01.2016 на обща стойност 91934, лв.

Фактура № 5176/29.01.2016 на обща стойност 44873,23 лв.

Фактура №5189/29.02.2016 на обща стойност 42329,59 лв.

Фактура №5171/31.03.2016 на обща стойност 41538,62 лв.

Фактура № 5198/28.04.2016 на обща стойност  55616,21 лв.

Фактура № 5276/31.05.2016 на обща стойност    58138,85 лв.

Фактура № 5288/30.06.2016 на обща стойност 111491,62 лв.

Фактура № 5275/29.07.2016 на обща стойност    103432,57 лв.

Фактура 5339/31.08.2016 на обща стойност     119381,92 лв.

Фактура 5376/30.09.2016 на обща стойност                      73069,55 лв.

Фактура 5414/03.01.2017 на обща стойност                      94994,75 лв.

Фактура 5418/31.01.2017 на обща стойност                     39603,17 лв.

Фактура 5476/28.02.2017 на обща стойност                      28912,86 лв.

По делото е изслушана съдебносчетоводна експертиза , съгласно заключението по която, дължимата главница в размер на 822103,84 лв. е платена от ответника О. В. чрез запор на банковата сметка на „Е. Т." ЕООД от ТД на НАП по изп.дело 1592/2014 г. като сумата е постъпила на 22.12.2017 г.

Съгласно поставената задача е изчислена мораторна лихва за забава по чл.86 ал.1 от ЗЗД на плащането на извършените услуги като е взето предвид, договореното в чл.5 ал.1 от сключения договор възможност за 60 дни отсрочено плащане като е съобразено датата на получаване на всяка една от издадените фактури и датата на входяването исковата молба на „Е. Т." ЕООД в Окръжен съд Видин - 09.11.2017 г. Размерът на мораторна лихва за забава по чл.86 ал.1 от ЗЗД общо в размер на 91709,17 лв. Размер на законна лихва за забава в размер на 9820,36 лв. за времето от 09.11.2017 г. / датата на ИМ / до 21.12.2017 г. / Изплащането на дължимата главница от Община Видин е на 22.12.2017 г./Заключението не е оспорено от страните и е прието в с.з.

 

По силата на чл.5 от този договор ,ответникът О. В. следва да плаща ежемесечно договорената цена за услугата след фактурирането и приемане на работата съгласно подписан и одобрен от възложителят двустранен приемо-предавателен месечен протокол за извършени работи по действителни количества /подписан и оформен надлежно и от двете страни/ неразделна част от фактурата .

Не се оспорва от страните, че  ищецът е изправна страна по договорите и че е изпълнил поетите по тях задължения и поради това дължимите суми е следвало да бъдат платени според уговореното. Съгласно чл.5 ал.1 е договорено цената на извършените услуги да се заплаща ежемесечно в срок до 60 дни от представяне на оргинална фактура с посочен номер на договора издадена от Изпълнителя и двустранен приемо предавателен протокол за извършените услуги. От представените по делото писмени доказателства  и от изготвената съдебно-счетоводна експертиза, се установи, че  след завеждане на иска в съда, ответникът е заплатил сумите по фактурите. Поради това съдът намира предявения иск за заплащане на обезщетение  за забава за основателен. Безспорно се установи, че ответникът не е плащал месечните възнаграждения на ищеца за извършените услуги така, както е уговорено и е изпаднал в забава. За ищеца възниква правен интерес да потърси обезщетение за забавеното плащане, което се равнява на законната лихва за забава. Възникналите между страните отношения се подчиняват на разпоредбите на Търговския закон. Съгласно чл. 294, ал. 1 от ТЗ, между търговци лихва се дължи, освен ако е уговорено друго, т.е лихва се дължи дори да не е уговорена, а недължимостта й следва да бъде изрично изключена от страните.  

С оглед на горните съображения, съдът намира предявения иск за заплащане на обезщетение за забава за основателен и доказан и като такъв ще следва да бъде уважен в пълен размер за сумата от 91709,17 лв. лева обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва върху главницата, както 9820,36 лв. за времето от 09.11.2017 г. / датата на ИМ / до 21.12.2017 г.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът ще следва да бъде осъден да заплати направените от ищеца разноски по делото в общ размер на 48 757,45лева , от които за платена държавна такса - 36563.45 лева, разноски за вещо лице в размер на 200.00 лева и разноски за адвокатско  възнаграждение  в размер  на 11 990.00 лева,съгласно представения списък на разноски.

           

            Воден от гореизложените мотиви, Видинският окръжен съд

                                            Р   Е   Ш   И :   

 

  ОСЪЖДА О. В., ЕИК …………., гр.В., пл.”Б.” № . , представлявана от Кмета да заплати ищеца „Е.-Т."ЕООД, ЕИК ……… със седалище и адрес на управление: град В. ул"Я.".. ет…, представляван от К. Г. Д.-управител сумата от 91709,17 лв. /деветдесет и една хиляди седемстотин и девет лева и 17 ст./лева, представляваща обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва върху изплатената в хода на делото главница от 822 103,84 /осемстотин двадесет и две хиляди сто и три лева и 84 ст./ , както и законната лихва в размер на 9820,36 лв. /девет хиляди осемстотин и двадесет лева и 36 ст./ за времето от 09.11.2017 г. / датата на ИМ / до 21.12.2017 г. , по сключен договор за възлагане на обществена поръчка Между О. В. като Възложител и „Е. Т." ЕООД като Изпълнител на 10.05.2013 г. е сключен договор № АО-02-15-61 след проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет „ Поддържане на общинските зелени площи в гр.Видин и населените места от О. В.

           ОСЪЖДА О. В., ЕИК …………., гр.В., пл.”Б.” № … , представлявана от Кмета да заплати на ищеца „Е.-Т."ЕООД, ЕИК ………… със седалище и адрес на управление: град В. ул"Я.".. ет…, представляван от К. Г. Д.-управител разноски в общ размер на 48 757,45 лева /четиридесет и осем хиляди седемстотин петдесет и седем лева и 45 ст./.

               Решението може да бъде обжалвано пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: