ВЧНД № 155-2018

Определение по Наказателно дело 155/2018г.

                                О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №94

                           гр.Видин   12.06.2018г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно  отделение в  закрито   заседание проведено на дванадесети юни    двехиляди и осемнадесета година  в състав :

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:И.И.

 

                                                           Л.Л.

                                   ЧЛЕНОВЕ:

                                                            Р.Д.

 

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И.- в.ч.н. дело №155 от   2018 година и   за   да се   произнесе , взе в предвид   следното :

         Производството е по реда   на чл.341 ал.2 и сл.НПК във вр. с чл.249 ал.3 от НПК.

        Делото   е   образувано   по въззивен   частен   протест на Районна Прокуратура   гр.Видин   обл.ВИДИНСКА - против Определение   от 22.05.2018 г. постановено   по НОХ дело №393 от   2017 г. на   Видински   Районен   Съд , с което   е   прекратено   съдебното   производството по делото   за   допуснати     отстраними   съществени   процесуални   нарушения     на  досъдебното   производство и   е   постановено    връщане   на  Районна Прокуратура гр.Видин .

           Излага   се в протестта ,че   съдебното   производство   е   образувано   срещу  П.   Г.   М. ***   с   ЕГН:**********     по обвинение    за  извършено престъпление  по   чл.211 предл.І –во от НК във   вр.   с чл.210 ал.1 т.3 предл.ІІІ –то от НК във   вр.   с чл.209   ал.1 от НК   във   вр. с чл.26 ал.1 от НК във вр. с чл.2 ал.2 от НК   във вр. с чл.2 ал.1 от НК и за   престъпление по чл.212 ал.4 предл.І -во от   НК   във вр. с чл.212 ал.1 предл.ІІ- ро от НК   във вр. с чл.26 ал.1 от НК във вр. с чл.2 ал.2 от НК   във вр. с чл.2 ал.1 от   НК ,а   Определението   е  неправилно   ,като   Видински   РС се   е   произнесъл   отново   по     въпроси , за   които   има   произнасяне от   Видински Окръжен   Съд ,като   Видински   РС   е     излязъл     и     извън   рамките   на   правомощията   си   , извършвайки     анализ     на     доказателствата     по   делото.Изложено   е,че с ТР №2 от 07.10.2002г. по н.д.№2/2002 на   ОСНК   на ВКС  на   РБ  са     очертани   границите     на   понятието  съществени     процесуални     нарушения ,като   такива   по     производството   се   твърди,че не   са   допуснати.

       Сочи   се   ,че     определението   следва  да   бъде     отменено  и   делото върнато  на   първоинстанционния     съд за     продължаване     на     съдебното     производство.

       ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   - след като разгледа   въззивния  протест,взе  в   предвид ,че е   подаден от   страна   в   процеса,срещу подлежащ на     протест съдебен акт – Определение за прекратяване  на    съдебното   производство – намира   същият   за     процесуално - ДОПУСТИМ.

       Разгледан   по  същество  е ОСНОВАТЕЛЕН - поради   следното :

       С Определение    от   22.05.2018г. по НОХ дело №393 от 2017г.     Видински   Районен   Съд   в   разпоредително заседание   е прекратил   съдебното   производство   и   изпратил     делото   на     Районна   Прокуратура   гр.Видин   за   отстраняване   на   процесуални   нарушения     изложени   в   обстоятелствената   част   на   обвинителния акт.

       Изложил   е,че   обвинението   против   подсъдимия   е   за това,че   той       при     условията     на     продължавано   престъпление   - 14   деяния     ги     е   извършил   при   условията     на   посредствено     извършителство ,а   в   същото   време   за   първото   и  второто по   отделно   изложени   деяния ,не   е   посочено,че   те   са     извършени   при   условията     на     посредствено   извършителство.Посочил   е,че за   останалите   изложени   деяния     не   е   посочено,коя   хипотеза     за   посредствено     извършителство   са   извършени   деянията ,а     по   отношение     на   посредственото извършителство       липсват     ясни ,точни и   пълни   твърдения   и   фактически     обстоятелства   ,поради   което   обвинението   приема   ,че       посочените   съответни   лица   са   именно   посредствени     извършители.Изложено   е,че   не     е   изяснена   формата     на     посредствено   извършителство .Дадени     са   указания   тези     нарушения   да   бъдат     отстранени,като   се   сочи   и   това,че     липсва   и   описание   на   фактите,касаещи     съставомерни     признаци     от   състава   на   инкриминираните   деяния.

        Видинският   Окръжен   Съд - извършвайки   проверка   на   определението ,   съобразно  инвокираните в   протестта   оплаквания   намира ,че   следва   да  отмени   същото ,като   изложи     някои     обстоятелства   ,които   не     следва   да   бъдат   игнорирани.Съдебното   производство   три   пъти   е   било   прекратявано   от   Видински   РС - за     допуснати  нередовностите    в     ДП     и     по     обвинителния   акт ,като     същите    са     били     отстранени   от     Районна    Прокуратура   гр.Видин     и     е     внесен    нов    обвинителен акт  срещу   подсъдимия     М..

         От   Районна   Прокуратура   гр.Видин   са   отстранени  допуснатите   съществени   нарушения на процесуалните   правила    и   са   изпълнени   указанията   за   това,като   е   посочено   престъплението   извършено  от   обвиняемия,времето и мястото   на   извършване,фактите   съобразно събраните   по делото   доказателства.Обвинителният   акт ,така     както   е     изготвен   и     внесен     от     Районна   Прокуратура   гр.Видин   срещу   обвиняемия  и     впоследствие     подсъдим     П.   Г.   М.    е  дал    основание     Видински   РС  да   насрочи     разпоредително     заседание   и   да   даде   възможност   на     участниците     в   това     разпоредително   заседание   да   вземат отношение   по   въпросите   по   чл.248 ал.1 т.1   до   8   от   НПК .

       По   делото   е   приложено   НОХ дело №1455   от   2015г.   на   Видински   Районен   Съд -   където   с     Разпореждане   от 18.02.2016г.   е   прекратено   съдебното   производство ,като   районния   съдия     е     приел, че     делото     е       подсъдно   на   Окръжна   Прокуратура   Видин   ,тъй   като     квалификацията     на   деянието   не   е   по   чл.212   ал.4   от   НК ,за   което   се   изисква   „големи   размери „ , а     е     по чл.212 ал.5   от НК, с     оглед   на  това ,че   размера   на сумата ,предмет   на     престъплението     документна     измама   сочи   на   „особено големи     размери“     и     представлява       „особено   тежък   случай“ .

       Окръжна   Прокуратура   гр.Видин   с   Постановление   /приложено   по   делото/ с   вх.№419/2016 г.   от   14.03.2016г. е   отказала   да   приеме     по     подсъдност     ДП №2/2013 г. по описа   на НСлСл.- гр.София   изпратено   с   приложено   НОХ дело №1455   от   2015г.   на   Видински   Районен   Съд   и   е изпратила   на   Районна   Прокуратура   гр.Видин   - досъдебното   производство   и   делото   с   указания   да   се   внесе   обвинителен   акт     срещу     обвиняемия   П.   Г.   М..Изложила   е,че   Видински   РС   неправилно   е   приел,че   се     касае   за   „особено тежък   случай“ ,тъй   като   за   да   е   престъпление   по   чл.212 ал.5   от   НК   деянието   предмет   на   обвинението срещу   М.   следва не   само   предмета   на     документната   измама   да     е   в   „особено големи     размери „,но   и     да     представлява „особено   тежък   случай“ - като   да   е   налице     кумулативност   между   двете ,което     по     производството     не  е     налице. Изложено   е,че   не   е   достатъчно   предмета на   документната   измама   да   е   в   „особено   големи     размери“, но   и   „случаят   да   е   особено   тежък“,което   обстоятелство   ,според Окръжна Прокуратура гр.Видин     не     е   налице.Сочи се,че   за     да   е     налице „особено   тежък   случай“ - това     обстоятелство   следва   да   се   преценява   с   оглед   на   неговите   обективни   и   субективни   признаци,а имено   да   разкрива   висока обществена   опасност , не само на   деянието - НО И   НА ДЕЕЦА.Излага   се ,че   не   е   налице   висока   обществена    опасност   на   дееца ,за   да   се   приеме   ,че   случаят   е   особено   тежък ,а   обстоятелството   , че     са     извършени     различни  престъпления не   може   да   доведе   до   извода, че   е   налице   висока   степен   на   обществена опасност на  дееца.   В   Постановлението   на   Окръжна   Прокуратура гр.Видин    е   изложено   и     това,че   по   смисъла   на   чл.127 т.1   от     Конституцията   на   Република   България,само   прокуратурата   е     компетентна     да   реши -   дали   да   привлече едно   лице  като   обвиняем   и   за   какво     престъпление - по   дело   от   „общ „   характер.Излага   се,че   според   прокуратурата - подсъдимият   М.   е   извършил   деянията   ,така     както   му   ги   е   повдигнала   Районна   Прокуратура   гр.Видин   и   не   са   налице   данни , да   му   бъде   образувано   производство    по   обвинение   по   чл.212   ал.5   от   НК.

       Видинският   Окръжен     Съд     се   е   произнесъл   с   Определение,което     в   последствие   НЕ   Е   ЗАЧЕТЕНО   от   Видинският   РС   и     същият   отново   е   прекратил   съдебното   производство   с   мотиви ,които   веднъж   са отменени     от     Видински   Окръжен   Съд.Не   е   взел   в   предвид   определението   на   Видински   Окръжен   Съд   и   все   едно,че   същото   не  е приложено   по делото /а   същото   е   приложено   и     е     следвало   да   бъде     взето   в   предвид   от   първоинстанционния съд   /.С   Определение №51   от   04.04.2018г.   по   ЧН дело №85   от   2018г. Видински   Окръжен   Съд    се   е   произнесъл   по   прекратено   съдебно   производство     и     е     дал   указания   на     Видински   РС,отменявайки     определението   му   за   прекратяване   на     съдебното       производство.Видинска   Районна   Прокуратура     правилно     е     изложила     в протестта   си ,тези     оплаквания     и     същите   се   споделят от   въззивната   инстанция.

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   - при   това положение намира ,че   следва   да   отмени   Определението   на   Видински   Районен   Съд ,като   незаконосъобразно   и   необосновано.Основателни   са     изложените   съображения   в протестта   на   Районна   Прокуратура гр.Видин  за   неправилност   на   Определението   на   Видински   РС.

       В   разпоредителното заседание   страните   следва   да   вземат отношение   по въпросите  по   чл.248 ал.1 т.1 до 8 от   НПК   и   съдът да   отговори     със   съдебния   си     акт - по   тези   въпроси. Въззивният   съд   -   при   това   положение   намира,че   след   като   прокуратурата решава - срещу   кое   лице   да образува   производство     и   за     какво   престъпление   намира,че не  е в   правомощията   си   да     и   указва   тези   обстоятелства.Така   внесеният   обвинителен     акт     от   Районна   Прокуратура   гр.Видин   е   очертал   параметрите   на     обвинението   и     посоченото   от   Видински   РС   неоснователно   е   прието   ,като   допуснати отстраними     нарушения     в     обвинителния   акт.Основателни   са     оплакванията   в     протестта   и   за   това,че   Видински   РС   е     излязъл     извън     рамките     на   правомощията   си ,извършвайки   анализ   на   доказателствения     материал .

         За   яснота ,въззивната   инстанция   намира,че   следва   да   наведе   яснота     в     това,кога   е     налице   посредствено   извършителство ,тъй     като     Видински   РС  пропуска  някои   обстоятелства  при     изясняването   на     този въпрос .

         Според   Р№23 от   26.02.2010г. на ВКС на   РБ   по н.д.№692 от 2009г.   на ІІІ н.о – „Посредствено   извършителство   има   когато   деецът  използва  наказателно  неотговорни   лица,каквито   са   малолетните   ,невменяемите лица     или     заблудени     лица   ,участващи   в   деянието   при незнание   на     фактическите   обстоятелства   ,пренадлежещи   към     състава     на     престъплението ,които   действат   като оръдие   на     дееца   ,без     да     съзнават     противоправността   и     наказуемостта   на     деянията   си.“

       При   така   изложените   обстоятелства - Видински   Окръжен   Съд    намира,че   следва   да   отмени   Определението   на   Видински   РС   и   върне   делото   за   разглеждане     от     Разпоредилелно     заседание   ,за   да   може   Видински   РС   да   отговори     на   въпросите,   съобразно   така   посочени     за     разпоредително     заседание. По   наведените   оплаквания   по     настоящия   въпрос   е   налице   произнасяне,което   следва   да     бъде     взето предвид    от  страните     и     от  Видински РС    и     същият   да     не     игнорира Определение   по   което   се   е     произнесъл   по   горестоящия   съд.

       Протестът -   при     това     положение   се     явява основателен   и     същият   следва   да   бъде   уважен,като   бъде   отменено  определението   на   Видински Районен   Съд, като   незаконосъобразно     и     необосновано.Видински   РС   в   това   производство   не може   да   обсъжда   и   прави   анализ на     доказателствата     по   делото ,а   само   да   отговори   на   въпросите   по   чл.248 ал.1 т.1-8 от НПК.

       С   оглед   на   гореизложеното  ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД

 

                             О П Р  Е Д Е Л   И :

 

         ОТМЕНЯ     ОПРЕДЕЛЕНИЕ  от  22.05.2018 - с което   е   Прекратено съдебното   производство по   НОХ дело №393   от   2017 г.  на   Видински    Районен   Съд и  делото   е     изпратено  на   Районна Прокуратура гр.Видин   за     отстраняване   на     допуснати   процесуални     нарушения     в       обстоятелствената   част   на   обвинителния     акт. .

         Връща   делото     на     Видински     Районен   Съд   за насрочването  му     за     ново     разпоредително   заседание.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ   НА   ОБЖАЛВАНЕ   И     ПРОТЕСТ .

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ :