ЧНД № 85-2017

П Р О Т О К О Л № 26

     Гр. Видин,11.04.2017 г.

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ………………………… в публично

съдебно заседание на единадесети април 2017 г. в състав

                                              

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:Р.Д.

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Ф.Н.

  1.                                                                                2. С.К.

    

При участието на секретар: А.А.

и прокурора: Вл.В. сложи за разглеждане

ЧН дело № 85 по описа за 2017 год. докладвано

от съдията Р.Д.

на именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът В.

За вносителя РАЙОННА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА - се явява инспектор Д.В.

ОСЪДЕНАТА Б.В.С. – не се явява. същата е нередовно призована. С оглед данните в предложението, че осъденото лице се намира в чужбина, съдът е направил съответните справки до ОД МВР Видин относно пътуванията на осъденото лице от които е видно, че действително осъдената С. е напуснала границата на страната на 16.03.2017г..

Направена е и справка от която е видно, че осъденото лице към момента не се намира в арест или затвор на територията на страната.

Направено е искане до АКВидин за определяне на адвокат за служебен защитник, като видно от уведомителното писмо на АК за такъв е определен адв.А.Б.Й. – Г.

 

СЪДЪТ                     О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адв.А.Б.Й.-Г. от АКВидин за служебен защитник на осъденото лице Б.С. по настоящето производство.

Становища на страните по чл.274 и 275 НПК и даване ход на делото:

Прокурорът- Искания за отводи неправя, доказателства няма да соча. Налице са основанията на чл.269,т.1 от НПК, тъй като осъдената е напуснала страната без да уведоми пробационните служба или съда, поради това моля да дадете ход на делото.

Испектор В. – По хода на делото предоставям на съда.

Адв.Й.- Нямам искания за отводи, нямам искания за нови доказателства, да се даде ход на делото, налице е разпоредбата на чл.269, ал.3, т.1 от НПК.

СЪДЪТ намира че следва да бъде даден ход на делото на основание чл.269, ал.3,т1 от НПК за което

 

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа и правна страна за което

                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

 

Инспектор В.- Моля, съда да постанови замяна на наказанието „пробация“, тъй като С. се е отклонила без да сочи никакви уважителни причини за това.

Прокурорът- Моля, да уважите предложението от председателя на пробационния съвет за замяна на наказанието. Установява се от доказателствата, че осъдената без основателна причина е преустановила изпълнението на наложените пробационни мерки, поради което искането се явява основателно и моля да го уважите като замените изцяло остатъка и наложите наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1м. и 4 дни за изтърпяване,като съда при определяне на режима да има предвид, че с изменението на НПК, съда определя само режим, а не определя типа. Моля, да замените наказанието „пробация“ с „Лишаване от свобода“.

Адв.Й.- Моля, да постановите определение с което оставите без уважение искането. За да се постанови замяна на наказанието „пробация“ с „Лишаване от свобода“ следва да е налице освен присъда и виновно отклонение от присъствието на лицето да изпълнява пробационните си задължения. Конституционния съд реши че не е налице нарушаване на конституцията на РБ и чл.7 от европейската конвенция и предостави на върховните съдии да се произнесат във връзка с тази практика. ВКС на общо събрание излезе с тълк. решение № 6/2014г като прие че няма нарушение на европейските конвенции, но прие че е налице един сложен юридически състав при наличие на присъда и наличие на виновно поведение. Предвид факта че нямам връзка с осъдената, нямам представа дали е налице виновно поведение от нейна страна и не следва да се заменя остатъка й с „Лишаване от свобода“.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна след което се оттегли на тайно съвещание.

Съдът след проведено съвещание обяви определението си в присъствието на страните, а именно:

 

Производството е по чл.451, ал. 2 от НПК.

Постъпило е предложение от Председателя на Пробационния съвет за района на Районен съд – Белоградчик, за замяна на наказание „пробация“ с „лишаване от свобода“ за осъдената Б.В.С., ЕГН **********, с настоящ адрес ***.

Към предложението е представено Извлечение от Протокол № 35/24.07.2014 година на ПС- РС Белоградчик, становище на Д.В. – инспектор в пробационната служба Белоградчик към сектор „Пробация” при ОС”ИН”-Видин, базов доклад за осъдената на пробация Б.В.С., ЕГН **********, протокол №19/23.03.2017г. на РС“ИН“- Пробационна служба, звено Белоградчик, както и справка за сроковете и размера на изтърпяното наказание „пробация“.

Предложението се поддържа от явяващата се в съдебно заседание инспектор Д.В. – инспектор V-та степен в ПС звено Белоградчик, към РСИН Видин.

Представителят на Окръжна прокуратура град Видин подържа становище, че предложението е основателно и следва да бъде уважено, като наложеното наказание „пробация“ се замени с наказание „лишаване от свобода”.

Осъдената Б.В.С., не се явява, тъй като има данни същата да е в чужбина, поради което ей е назначен служебен защитник, който предоставя на съда да вземе решение.

Видно от приложените доказателства по делото се установява следното: С присъда №121/30.06.2016 година на Районен съд – Белоградчик по н.о.х.д.№130/2016г. на същия съд, в сила от 16.07.2016г.на осъдената С. е наложено наказание „пробация“ , като са й наложени следните пробационни мерки: 1. по чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10месеца, осъществима в периодичност два пъти седмично на явяване и подписване на осъденото лице пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице; по чл.41а, ал.2.т.2 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца и по чл.42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за с период от една година.

От мотивите към предложението за замяна се установява, че осъденото лице е преустановило изпълнението на пробационните мерки като се е отклонило от изпълнението на наложените пробационни мерки, като е преустановила да се явява по график за регистрация по настоящ адрес ***, както и на задължителните периодични срещи с пробационен служител в пробационната служба град Белоградчик. Въпреки положените усилия по време на изпълнението на наложените пробационни мерки, не настъпили позитивни промени в нагласите на поведението на осъдената и с поведението си същата прави невъзможно изпълнението на постановените й пробационни мерки.

Съдът, като съобрази внесеното предложение и представените с него доказателства и като се съобрази с направените в днешното съдебно заседание изявления на страните намира, че предложението на Председателят на Пробационния съвет с района на Районен съд Белоградчик е основателно поради следните съображения: първоначално осъдената Б.В.С. е изпълнявала наложените й пробационни мерки, но впоследствие, видно приложените по делото писмени доказателства, същата е преустановила изпълнението на първите две мерки. Тъй като осъдената е напуснала пределите на страната на 16.03.2016г. става ясно, че действително с поведението си прави невъзможно изпълнението на наложеното наказание. Не е уведомила и пробационните служители за евентуален нов адрес за местоизпълнение на така наложените пробационни мерки. При това положение от събраните по делото доказателства е видно, че осъденото лице без основание не е изпълнявала наложените й пробационни мерки, като същевременно не са събрани доказателства за наличие на уважителни причини за нейното поведение. В тази връзка, Видински окръжен съд   намира за нужно да отбележи, че наказанието „пробация” като съвокпност от мерки за контрол и въздействие е специфичен вид наказание, за правилното изпълнение на което е абсолютно необходимо личното участие, воля и желание за съдействие от страна на осъдено лице, без наличието на които същото се оказва практически неизпълнимо, независимо колко специализирани са служителите и колко особени са правилата за неговото изпълнение.

Така въз основа на събраните по настоящото дело доказателства е доказано безспорно неизпълнението от страна на С. на определеното й наказание „пробация”, като това неизпълнение освен, че е без уважителни обективни причини е и трайно, като се явява значимо и определящо за цялостното поведение и нагласи на осъденото лице. Ето защо предвид поведението на осъдената и липсата на констатирани уважителни причини за неизпълнение на задълженията по наложеното й наказание, както и с оглед на предишните й осъждания и данните за личността й, ще следва пробационните мерки да се заменят с „лишаване от свобода”, а не с други мерки, тъй като наказанието „пробация” се оказва недостатъчно и неефективно за поправянето и превъзпитанието на осъдената.

При определяне размера на наложеното наказание „лишаване от свобода”, съдът се съобрази, че остатъкът от наказанието „пробация” се изчислява към датата на внасяне на предложението за замяна на наказанието „пробация” с по-тежко, каквото в случая е наказанието „лишаване от свобода” и съобразно представената справка остатъка на задължителните пробационни мерки е два месеца и девет дни, като по пробационната мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото” няма остатък, тъй като мярката е изцяло изтърпяна, т.е размера на „лишаването от свобода“ следва да се реши съобразно остатъка по задължителните мерки, които са останали неизпълнени с най-голям остатък.

Разпоредбата на чл.43, ал.1, т.2 от НК задължава съда да определи наказанието по размер, като два дни от наказанието „пробация” бъдат заменени с един ден наказание „лишаване от свобода”. Така наказанието „лишаване от свобода”, наложено от настоящия състав на съда след допускане на замяна на пробацията следва да бъде с продължителност от един месец и четири дни.

Съдът счита, че спрямо осъдената С. замененото наказание „лишаване от свобода” за срок от един месец и четири дни, ще следва да бъде изтърпяно реално, тъй като не са налице всички условия на чл.66 от НК, а именно - видно от свидетелството му за съдимост, същата е осъждана за престъпления от общ характер, което е пречка за определянето на едно условно наказание.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС на Б.В.С. следва да се определи първоначален „общ” режим за изтърпяване на замененото наказание „лишаване от свобода” което е в размер на един месец и четири дни.

 

С оглед на изложеното и на основание чл.452, ал.3 от НПК във вр. с чл.43а, т.2 от НК, Видинският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ЗАМЕНЯ ИЗЦЯЛО наложените на Б.В.С., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, пробационни мерки, определени й с присъда №121/30.06.2016 година на Районен съд – Белоградчик по н.о.х.д.№130/2016г. на същия съд, в сила от 16.07.2016г., с която на осъдената С. е наложено наказание „пробация“, като са й наложени следните пробационни мерки: 1. по чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10месеца, осъществима в периодичност два пъти седмично на явяване и подписване на осъденото лице пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с остатък от два месеца и девет дни; по чл.41а, ал.2.т.2 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца, с остатък от два месеца и девет дни, С НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ЕДИН МЕСЕЦ И ЧЕТИРИ ДНИ.

          На основание чл.57, т.3 от ЗИНЗС определя първоначален „общ“ режим за изтърпяване на наказанието”лишаване от свобода“.

Определението подлежи на обжалване и протест в 7-мо дневен срок пред Софийски апелативен съд.

Препис от определението след влизане в законна сила да се изпрати на Пробационен съвет Видин и Окръжна прокуратура Видин за сведение и изпълнение, както и на бюро съдимост при РС Видин за отразяване на това обстоятелство в бюлетина за съдимост на осъденото лице Б.В.С., ЕГН **********.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                               2.

 

       На съдебните заседатели да се изплати възнаграждение за времето от 11.00 ч.до 11.30ч.

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11.30 часа.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                    СЕКРЕТАР: