ВЧГРД № 102-2018

Определение по Гражданско дело 102/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  99

гр. В** 12.05.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

     2.В** М**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно частно гражданско дело №102 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Делото е образувано по въззивна частна жалба от Г.И.И. *** против разпореждане №2214/07.09.17г. по гр.д.№748/17г. на ВРС,с което е върната на жалбоподателя подадената от него искова молба.Подържа се в частната жалба,че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно,поради това,че според жалбоподателя иска е насочен против надлежен ответник.Иска се обжалваното разпореждане да бъде отменено,а делото върнато на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

По допустимостта на жалбата

Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл. 274, ал. 1, т.1 от ГПК, поради което е допустима.

По съществото на спора

За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства:Гр.д.№748/17г. на ВРС е образувано по искова молба подадена от настоящия жалбоподател против „Ф** Ф** “АД-В**.С определение от 05.10.15г. по гр.д.№1184/15г. съдът е допуснал поправка в адресната част на исковата молба като искът е предявен против „Ф** Ф** ГТ“АД-В**.С разпореждане от 20.03.17г. по гр.д.№748/17г. ВРС е указал на ищеца да отстрани нередовности на исковата молба като посочи надлежен ответник.С молба от 28.06.17г. ищеца като ответник е посочил дружеството „Ф** Ф** ГТ“АД-В**.С обжалваното разпореждане ВРС е върнал исковата молба като е приел,че жалбоподателя е насочил иска против ненадлежна страна,което налага извод за недопустимост на иска.

При установената по-горе фактическа обстановка ВОС   счита,че жалбата е основателна и следва да бъде уважена като обжалваното разпореждане бъде отменено.Пасивната процесуална легитимация произтича от твърдението в исковата молба относно това кои са страните в материалното правоотношение. След като ищецът твърди,че насрещна страна в матераилното трудово правоотношение е „Ф** Ф** ГТ“АД-В**,то това дружество следва да бъде ответник по делото.Дали твърденията на ищеца ще бъдат доказани със съответните доказателства е въпрос по съществото на делото,по който въпрос съдът следва да се произнесе с решение.

С оглед на горното обжалваното определение следва да бъде отменено,а делото върнато на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, ВОС :

 

О   П   Р   Е   Д   Е Л   И   :

Отменя разпореждане №2214/07.09.17г. по гр.д.№748/17г. на ВРС.

Делото да се върне на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.