ВЧГРД № 124-2018

Определение по Гражданско дело 124/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-98

                                              

 

Видинският  окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание  на   седми   юни

Две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                              Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                           

При секретаря ……………………….

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

                     частно гражданско дело № 124 по описа за 2018г.

и  за да се произнесе, взе   предвид   следното:

 

 

Производството е по реда на чл.122 от ГПК.

Образувано е въз основа на Определение от 26.04.2018г., постановено по гр.дело №936/2018г. по описа на Видинския районен съд.

В определението се посочва, че производството по делото е образувано по иск с правно основание чл.422 от ГПК, предявен пред Софийски районен съд от „Р. /Б./“ ЕАД гр.С. за установяване на вземания към К. Б. Д. и Е. Б. Д., двамата от гр.Б. за вземания, които същите имат към банката ищец. Посочено е, че с Определение от 17.04.2018г. по гр.дело №23114/2018г. СРС е прекратил производството по делото и е изпратил същото по подсъдност на ВРС. Посочва се, че ВРС не е компетентен съд, който следва да разгледа делото, тъй като по същото не е направено възражение по отношение на местната подсъдност, което е от прерогатива единствено на ответника. Посочва се, че съдът неправилно е приел, че след като заповедта за изпълнение е издадена от ВРС, същият е компетентен да разгледа иска по чл.422, като съдът няма право да извършва служебна проверка относно местната подсъдност. На това основание е повдигната препирня за подсъдност между Софийски районен съд и Видински районен съд.

Окръжният съд приема, че е компетентен да се произнесе по повдигнатия спор за подсъдност между двата съда, тъй като съгласно чл.122 от ГПК, спорове за подсъдност между съдилищата се разрешават от общия им по-горен по степен съд, а ако те принадлежат към районите на различни по-горни съдилища, спорът се разрешава от онзи по-горен съд, в чийто район се намира съдът, който последен е приел или отказал да разгледа делото.

С оглед така постъпилия спор по подсъдността на предявения иск от „Р. /Б./“ ЕАД гр.С., Окръжният съд констатира, че пред Софийски районен съд е било образувано гражданско дело №23114/2018г. по описа на СРС, като видно от приложеното дело, исковата молба е против К. Б. Д. с адрес гр.Б.. Исковата молба е постъпила на 10.04.2018г. На 17.04.2018г. съдията докладчик е постановил определение, в което е приел, че заповедното производство е на РС-В. с длъжник К. Б. Д., която е с адрес гр.Б. и на това основание е изпратил исковата молба за разглеждане във ВРС. ВРС е отказал да образува производство по делото и е сезирал ВОС за спор относно подсъдността на предявения иск, с оглед правилата на местната подсъдност.

Окръжният съд констатира, че СРС служебно се е произнесъл относно местната подсъдност на спора, без по делото да е постъпило възражение по реда на чл.119, ал.3 от ГПК от ответника, което е изключително негово право по закон.

По тези съображения Видинският окръжен съд приема, че към момента на постъпване на исковата молба в съда, компетентен да разгледа спора, посочен по-горе е Софийският районен съд и единствено ответникът може да направи възражение по местната подсъдност на спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОМПЕТЕНТЕН да разгледа спора по предявен от „Р. /Б./“ ЕАД гр.С. иск против К. Б. Д. с адрес гр.Б. към момента на образуване на производството по делото и при липса на възражение за неподсъдност на делото от страна на ответника е Софийският районен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ:1.