ВЧГРД № 110-2018

Определение по Гражданско дело 110/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 97

17.05.2018г., гр.Видин

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          ВИДИН СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.В.

ЧЛЕНОВЕ:           А. П.

          В.М.

                  

 

като разгледа докладваното от съдията В. М.

в.ч.гр.д. № 110 по описа за 2018г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба от Н.Г.Я. ЕГН : ********** от гр.В... против определение № 475/09.03.2018 по грд № 2940/2017 по описа на ВРс, с което се връща искова молба вх.№ 11068/03.10.2017 и се прекратява производството по грд № 2940/2017 по описа на РС-Видин.

Пождържа, че постановеното определение е неправилно и незаконосъобразно. Ищцата е изпълнила указанията на Съда, представена е данъчна оценка, скица на имота, екземпляр от вписана искова молба. Посочва, че единствено не е внесена Д.т, която не се дължи придвид освобождаването й от внасяне. Посочва, че чл.69 ал.1 т.2 ГПК определя цената на исковете за собственост , като данъчната оценка е била предоставена на Съда, който е следвало да процедира по реда на чл.70 ал.1 ГПк.

Моли съда да постанови определение, с което отмени акта на първоинстанционния съд и върне делото за ново разглеждане.

           Частната жалба е процесуално допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. По същество, жалбата е основателна.

ВОС, след преценка на данните по делото, приема за установено следното: Гр.дело № 2940/2017г. по описа на ВРС е образувано по искова молба от Н.Г.Я. ЕГН : ********** от гр.В.. , чрез адв. пълномощник, против К.Р.С. *** за прогласяване недействителност на договор за покупко-продажба на НИ от 26.03.2007, недействителност на договор за ипотека, обективиран в нот акт № 12 нот дело № 724/2007 на нотариус Б.Т., прогласяване на недействителност на постановление за възлагане от 2017г по изп дело № 354/2008 на ЧСИ В.Т..., както и за осъждане на основание чл.55 ал.1 ЗЗД , ответницата да й върне владението на недв имот по нот. Дело №307/26.03.2007г на Нотариус Л.Ц.

С разпореждане от 10.10.2017 г.исковата молба е оставена без движение за отстраняване на допуснатите нередовности.

В срока за изпълнение е подадена молба / уточнение/, вх.№ 12206 от 30.10.2017г,с която се коригират част от нередовностите.

В същата са направени различни искания,включително и такива по чл.63 ал.1 ГПК и 83 ал.2 ГПК.

Съдът е взел отношение по тях с определение от 03.11.2017 г.като е оставил без уважение искането по чл.83 ал.2 ГПК,а това по чл.63 ал.1 ГПК е уважил.От същото е видно,че срокът за изпълнение на указанията,дадени с разпореждането от 10.10.2017 г. е продължен с нов двуседмичен срок,но считано от влизане на определението от 03.11.2017 г. в сила.

В случая това определение, в частта на произнасянето по чл.83 ал.2 ГПК, е обжалвано пред ВДОС и с определение №31/14.02.2018 г. по в.ч.гр.д. №22/2018 г. е отменено ,като ищцата е освободена от внасянето на държавна такса.

Определението на въззивния съд е окончателно,поради което следва да се приеме,че дадения с определението от 03.11.2017 г./получено от ищцата на 29.11.2017 г./ нов срок за изпълнение на съответните указания, за който страната следи самостоятелно, тече от датата на постановяването на определението на ВдОС- 14.02.2018 год..

На дата 08.01.2018г ищцата е представила вписана искова молба, с което е изпълнила и останалата част от указанията на Съда.Вписването на исковата молба не е могло да стане без данъчна оценка и схема на имота , т.е ищцата се е снабдила с данъчна оценка , като непредставянето й пред ВРС, не е основание за връщане на исковата молба и прекратяване на производството по делото.

Ищцата претендира прогласяване недействителност на договор за покупко-продажба на НИ от 26.03.2007, недействителност на договор за ипотека, обективиран в нот акт № 12 нот дело № 724/2007 на нотариус Б.Т.,като в самите договори се съдържат данни за данъчната оценка на имотите.

Съгласно ТР 8/2012г. на ОСГК на ВКС при предявяването на иска ищецът е този, който посочва цената на иска – чл.70, ал.1 от ГПК, но съдът не е обвързан от това. Съгласно чл.70, ал.1 от ГПК, съдът служебно може да повдигне въпроса за цената на иска като в случай на несъответствие на указаната цена с действителната, съдът определя цената на иска.

Като не е сторил това, а е прекратил производството по делото, ВРС е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

На основание изложеното, ВОС

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 475/09.03.2018 по грд № 2940/2017 по описа на ВРс, с което се връща искова молба вх.№ 11068/03.10.2017 и се прекратява производството по грд № 2940/2017 по описа на РС-Видин.

ВРЪЩА делото на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия

Определението не подлежи на обжалване .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                    2.