ГР.Д. № 28-2018

Определение по Гражданско дело 28/2018г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 27

гр. Видин,07.06.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание 07 юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:А. П.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. гр.дело № 28 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството е по предявен от К.И.Б. против „У. Б.“ АД гр.С. иск с правно основание чл.49 ЗЗД.

         С отговора на исковата молба е направено възражение за неподсъдност на делото на ВОС, тъй като седалището и адресът на управление на ответника „У. Б.“ АД, гр.София е в гр.С., за което е представено удостоверение в препис от ТР. Поддържа се, че съгласно чл.108,ал.1 ГПК искът срещу юридически лица се предявява пред съда , в чиито район се намира тяхното седалище. Възразява се , че не са налице условията и на чл.115 ГПК , тъй като настъпването на вредите , които се претендират , също е гр.София.

           

            Възражение за обща местна подсъдност на делото по чл.105 от ГПК, може да се прави само от ответника и най-късно в срока за отговор на исковата молба-чл.119,ал.3 от ГПК. Тези предпоставки са изпълнени в разглеждания случай. Направеното възражение е основателно и по същество. Съобразно правилата за местна подсъдност искът, разглеждан в настоящото производство се предявява пред съда в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника - чл.105 от ГПК. Видно от исковата молба, адресът на ответника е в град София. Видно е от обстоятелствената част и петитума на исковата молба, че с предявеният иск за главница се претендират вреди от непозволено увреждане. В този случай подсъдността е изборна - общата подсъдност по чл. 105 ГПК, или по местоизвършването на деянието - чл. 115 ГПК

. След като търсената отговорност е деликтна, то на общо основание за нея е приложима подсъдността по  чл.115 ГПК, чиято цел е да облекчи пострадалия от непозволено увреждане. Разпоредбата на чл.115 ГПК като изключение от общата местна подсъдност по чл.105 ГПК, дава възможност по иск за обезщетение при непозволено увреждане, той да се предяви по местоизвършване на деянието, като изборът на подсъдността е предоставена на увредения от деликта – ищеца. В случая обаче, тъй като местоизвършване на противоправните деяния/действия и бездействия/, които се твърдят в исковата молба, е в гр.София, където е местоизвършването на деянието, то компетентен да разгледа спора е СГС. Т.е. в случая за ищеца е съществувала възможност да предяви иска по местоизвършване на деянието или по седалището на ответника, които с оглед данните по делото в случая съвпадат, но е и пред Видинския окръжен съд.

С оглед цената на единия от предявените искове- за имуществени и неимуществени вреди – 1 000 000 лева,съответно 2500 000 лева родово компетентен е Софийски градски съд.

С оглед изложеното съдът намира, че направено от ответника възражение следва да се уважи, и делото да се изпрати по подсъдност на СГС.

Водим от гореизложените съображения и на основание чл.119,ал.3 във връзка с чл.105   от ГПК , съдът

 

                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д.28 по описа за 2018 г. на ВОС.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на СГС.

Определението може да се обжалва пред САС в едноседмичен срок от съощението до ищеца.

                      

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: