Т.Д. № 36-2017

Решение по Търговско дело 36/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № 74

за поправка на очевидна фактическа грешка

Гр.Видин, 06.06.2018 година ВИМЕТОНАНАРОДА

Видинският окръжен съд гражданска колегия в разпоредително заседание на ШЕСТИ ЮНИ две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: А. П.

                                ЧЛЕНОВЕ:

                                    

при секретаря                                      в присъствието на прокурора                                като разгледа докладваното от съдията П.  т.дело № 36 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

               При служебния доклад на делото по повод служебно издаване на изпълнителен лист Съдът констатира , че е допусната грешка в диспозитива на решението , в частта , в която е осъден ответника да заплати д.т. по сметката на ВОС . В мотивите е записано , че на основание Чл.59,ал.6 Закона за банковата несъстоятелност ищецът е освободен от заплащането на държавни такси. На основание Чл.78 ал.6 ГПК държавната такса следва да бъде заплатена от ответника, поради което същият следва да бъде осъден да заплати 4% върху исковата сума – 227 668 лева, както и 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист. В диспозитива на решението обаче вместо сумата 9106.72 лева/ 4% върху сумата 227668 лева / е записано сумата от 227 668 лева.

Касае се за допусната в решението очевидна фактическа грешка. Предвид изложеното, са налице условията на чл.247 ГПК и следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка , в диспозитива на решението в следния смисъл: след записаното „ ОСЪЖДА „Ф. ГТ“АД с ЕИК …………… със седалище и адрес на управление гр.В. ,ул.“Д.“№… ДА ЗАПЛАТИ по сметката на ВОС държавна такса в размер на“ да се чете 9106.72 лева, вместо записаното 227 668 лева.

            Воден от горното, Съдът : 

Р     Е      Ш       И      :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №09 от 17.04.2018 г., постановено по гр.д. № 36 по описа за 2017 г. ВОС в следния смисъл: след записаното „ ОСЪЖДА „Ф. ГТ“АД с ЕИК ………….. със седалище и адрес на управление гр.В. ,ул.“Д.“№… ДА ЗАПЛАТИ по сметката на ВОС държавна такса в размер на“ да се чете 9106.72 лева,вместо записаното 227 668 лева.

Настоящото решение е неразделна част от Решение №09 от 17.04.2018 г., постановено по гр.д. № 36 по описа за 2017 г. ВОС.

            Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му пред САС.  

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: