ВГРД № 159-2018

Решение по Гражданско дело 159/2018г.

РЕШЕНИЕ

№  96

гр. В** 05.06.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание

на пети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В**В**

Членове:   1.Ан** П**

                 2.В** М**

                

 

с участието на секретаря ..................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно гражданско дело №159 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.463 от ГПК.

          Делото е образувано по жалба от „Е**-х** К***“,гр.В** с ЕИК *** против действията на частния съдебен изпълнител В**Т** по дело №1029/11г. изразяващи се в разпределение от 18.04.18г.Подържа се в жалбата,че обжалваното разпределение е незаконосъобразно,поради това,че по делото не са представени доказателства налагащи извод за наличието на привилегия по чл.136 от ЗЗД за НАП пред жалбоподателя.От представения по делото документ се установява,че една минимална част е за данъчни задължения,а за останалата сума е посочено само,че представлява само задължение към НАП без да е уточнено дали става въпрос за санкция или глоба.Подържа се,че до жалбоподателя е достигнала неофициална информация,че част от задължението на длъжника представлява наложени санкции за неизпълнение на европроекти, във връзка с което са направени доказателствени искания.Иска се обжалваното разпределение да бъде отменено,а делото бъде върнато на ЧСИ за продължаване на изпълнителните действия.

         Длъжникът по делото-Общ.-Д**,уведомен за жалбата не е взел становище по същата.

         Присъединеният кредитор по делото-НАП е представил писмено становище,в което оспорва жалбата като подържа,че жалбата е неоснователна,поради това,че разпределението е извършено от ЧСИ с оглед наличното към момента на разпределението публично държавно задължение на длъжника.

         В представените от ЧСИ мотиви се оспорва жалбата като се подържа,че разпределението е извършено съобразно публичното държавно вземане отразено в удостоверението издадено от НАП.

По допустимостта на жалбата

Жалбата е подадена против подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, в срок и от легитимирано да обжалва лице, поради което е допустима.              

По съществото на жалбата

Съдът, като взе предвид подадената жалба, счита, че същата е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение. Изпълнително дело №1029/11г. на ЧСИ Т** е образувано на 22.11.11г. по молба на „Е**-т**“ЕООД против Общ.-Д**.По молба на настоящия жалбоподател с постановление от 02.09.15г. съдебния изпълнител е присъединил настоящия жалбоподател като взискател по делото.С постановление /без дата/ написано върху удостоверение на НАП с изх.№1815/13.02.18г. съдебният изпълнител е присъединил Държавата като взискател по делото за сумата 2 117 134,06лв. Съдебният изпълнител е поискал информация от НАП за произхода на публичните задължения формиращи посочената сума.В удостоверение с изх.№2528/06.03.18г. НАП- В** е информирал съдебният изпълнител,че сумата 2 127 122,50лв. е от акт за установяване на публично задължение.С обжалваното постановление съдебният изпълнител е разпределил постъпилата по делото сума като е постановил на основание чл.460 от ГПК във връзка с чл.136,т.1 от ЗЗД сумата 67 882,04лв. да бъдат предназначени за погасяване на публичните задължения на длъжника.

Съдът счита,че по делото са събрани необходимите доказателства във връзка с произхода на задължението към НАП,поради което не се налага да се събират допълнителни такива в тази насока.

Установи се от цитираното по-горе удостоверение с изх.№2528/06.03.18г. на НАП- В**,че произхода на задължението за сумата   2 127 122,50лв. е от акт за установяване на публично задължение.Съдът счита,че представеното удостоверение е достатъчно доказателство,от което да се установи произхода на задължението.По делото липсват каквито и да било доказателства,от които да може да се направи извод,че задължението за сумата   2 127 122,50лв. е с друг източник различен от акт за установяване на публично задължение.

Съгласно чл.136 от ЗЗД ползуват се с право на предпочтително удовлетворение в реда, по който са изброени следните вземания:6. вземанията на държавата, освен тия за глоби.Установи се от представеното удостоверение от НАП,че задължението за сумата   2 127 122,50лв. е с източник акт за установяване на публично задължение.

С оглед на горното жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователно.

         Водим от горното съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Е**-х** К**“,гр.В** с ЕИК** против действията на частния съдебен изпълнител В**Т** по дело №1029/11г. изразяващи се в разпределение от 18.04.18г.

          Решението подлежи на обжалване с частна жалба пред САС в седмичен срок от връчването на препис на страните.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                     

                   2.