ВГРД № 127-2018

Решение по Гражданско дело 127/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №95

                                              

 

Гр. В.

                                                                                                           04.06.2018

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на четвърти юни

две хиляди   и    осемнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                    Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                          

При секретаря ………

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М.

гражданско дело № 127 по описа за 2018г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по жалбата на В.К.Б. против ДСИ на ЧСИ В.Т., изразени в Постановление за приемане на адвокатски хонорар и начислени такси и разноски по изпълнението общо в размер на 964.00лв.

В жалбата се поддържа, че жалбоподателят не е попречил да бъде извършено разпределението по решението на ВРС, същият няма качеството на длъжник и изпълнителният лист няма осъдителен диспозитив.

По делото е постъпил писмен отговор от В.П.М. – взискател по изп.дело №20187240400136 на ЧСИ В.Т., в който се поддържа, че длъжникът не бил дал доброволно съгласието си за изпълнение на решението и следва да заплати разноските за принудителното му изпълнение.

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Изпълнителното дело е образувано по молба на В.П.М. и представен изпълнителен лист, издаден от ВРС за разпределение ползването на поземлен имот, находящ се в гр.В. между В.П.М. и В.К.Б..

ЧСИ е издал разпореждане за образуване на изпълнителното дело, с което е начислил такси и е приел направените разноски за адвокатски хонорар от молителката в размер на 300.00лв. Същата сума е била приета с Постановление от 23.03.2018г. На длъжника е била изпратена Покана за доброволно изпълнение, в която е описано, че същият дължи разноски по изпълнителното дело общо в размер на 964.00лв., от които 300.00лв.-адвокатски хонорар и 664.00лв. –такси по Тарифата към ЗЧСИ.

Окръжният съд приема, че ЧСИ неправилно е начислило посочените в поканата за доброволно изпълнение разноски, които да бъдат заплатени от длъжника по делото.

В настоящия случай се касае за изпълнение на съдебно решение за разпределение на ползването, което има характера на акт на съдебна администрация и е от полза и за двете страни по делото. Постановеното решение няма осъдителен диспозитив и в съдебното производство разноски не се дължат между страните, а остават за всяка една, както ги е направила. В част пета от ГПК – Изпълнително производство няма уредено изпълнение на такъв вид решения и след като молителката се е обърнала за изпълнение на решението по разпределение на ползването към съдебен изпълнител, следва да понесе разноските така, както ги е направила за нейна сметка, тъй като жалбоподателя няма качеството на длъжник в производството. Това касае както адвокатския хонорар в размер на 300.00лв., така и начислените такси от ЧСИ в размер на 664.00лв.

По тези съображения Окръжният съд приема, че ЧСИ В.Т. неправилно е начислила задължението върху жалбоподателя В.К.Б., тъй като същият няма качеството на длъжник по решението, въз основа на който е издаден изпълнителния лист и не се касае за осъдително решение. Начислените такси също следва да бъдат поети от молителката по изпълнителното дело, която е инициирала изпълнителното производство.

По изложените съображения окръжния Съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ постановлението на ЧСИ В.Т. от 23.03.2018г., с които е приела за разноски по изпълнителното производство 300.00лв.-адвокатски хонорар, както и постановените в Покана за доброволно изпълнение от 23.06.2018г. по изп.дело №20187240400136 на ЧСИ В.Т. разноски, вменени за плащане от В.К. Б. общо в размер на 964.00лв., от които 300.00лв.-разноски по изпълнителното дело за адвокатски хонорар и 664.00лв.-такси по Тарифата към ЗЧСИ, дължими към 09.04.2018г.

Решението не подлежи на обжалване и е окончателно.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

         2.