НДОХ № 84-2017

                                    Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №67

 

                                                  по НДОХ № 84/2017г.

           Днес, 06.04.2017г., Л.Л., съдия – докладчик по горното дело по описа на Окръжен съд - Видин, след като се запозна с материалите по делото и повдигнатото обвинение срещу подсъдимия Б.П.К. с ЕГН **********, за извършено престъпление по чл. 246, ал.3, предложение трето и четвърто във вр. с чл.243, ал.2, т.3 от НК, и при обсъждане на въпросите по чл.248, ал.2 от НПК, намира, че на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на привлечения към наказателна отговорност.

           Видно от диспозитива на ОА, обвинението обхваща и това, че подсъдимия К. е пазил и укривал „…компютърни програми, съдържащи се в паметта на преносим компютър – лаптоп марка “HP”, служещи за програмиране – запис и изработване на пластики на платежни картови инструменти, както и за свързване на „скимиращи“ АТМ обекти с компютърна система и съответен пренос на данни…“. Единствената програма, която е описана в обстоятелствената част на ОА е съдържащата се в архивен файл “CP210x_VCP-Windows” програма драйвер за свързване на устройство с компютър, респ. за свързване на „скимиращи“ АТМ обекти с компютърна система и съответен пренос на данни за ПКИ. Липсва описание и конкретизация на програма или програми, служещи за програмиране – запис и изработване на пластики на ПКИ. В ОА е следвало е да бъдат конкретизирани и ясно визирани, включително по наименование и брой, програмата/ програмите, с горните функции, които има предвид обвинението. Това е наложително, тъй като компютърните програми по смисъла на чл.246, ал.3 от НК са елемент на престъплението от обективна страна, т.е. става въпрос за съставомерен признак, който ясно следва да бъде посочен.            

           Налице непълнота в ОА в тази насока, която е съществена. Това е така, тъй като съгласно чл.246, ал.2 от НПК, в обстоятелствената част на обвинителния акт следва задължително да намери място така нареченото фактическо обвинение, респ. всички онези факти и обстоятелства, които индивидуализират престъплението. Индивидуализацията на престъплението не е възможна, ако в обстоятелствената част на обвинителния акт не е описано деянието, в което се е изразило престъплението, начина по който е осъществено и конкретните обстоятелства при които се е осъществило. В случая, след като не са конкретизирани елементи от обективна страна, то деянието не е описано според изискванията на посочената процесуална норма.

           Действително, видно от постановление за привличане на обвиняем от 08.11.2016г. от ДП, в описанието на престъплението за което е привлечен К., фигурира и: „…Компютърни програми Terminal v6.0 и v6.0, съдържащи се в паметта на преносим компютър….,служещи за програмиране – запис и изработване на пластики /копия/ на платежни картови инструменти. Конкретизация следва да е налице и в ОА, тъй като той определя предмета на делото в съдебната фаза на процеса. Обвинението трябва да е ясно и пълно формулирано във фактически и юридически аспект във всяка фаза на процеса. Когато това не е сторено, сме изправени пред нарушение на правото и на защита по чл.55, ал.1 от НПК, тъй като не и е осигурена възможността на привлечения към наказателна отговорност, да възприеме обвинението ясно и в цялост във всяка фаза на процеса. Поради посочената непълнота, ОА не е годен да изпълни процесуалната си роля на акт, с който завършва досъдебната фаза и се поставя основата на съдебна фаза на наказателното производство.

            По горните съображения, делото следва да бъде прекратено и същото да бъде върнато на Окръжна прокуратура – Видин, за да се отстранят посочените процесуални нарушения, респ. обвинителния акт да бъде съобразен с чл.246 от НПК.

            Предвид горното и на основание чл.249, ал. 1 във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Съдът

                                               Р А З П О Р Е Д И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 84/2017г., по описа на ВОС.

            ВРЪЩА делото на Окръжна прокуратураВидин за отстраняване на съществените процесуални нарушения посочени в обстоятелствената част на разпореждането.  

            Разпореждането може да бъде обжалвано и /или/ протестирано в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред САС.

 

 

 

 

 

           СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК: