ВГРД № 87-2018

Решение по Гражданско дело 87/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 30

                                              

 

Гр. В.

                                                                                                   04.06.2018

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на двадесет и пети април

две хиляди   и    осемнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                    Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                          

При секретаря И. К.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М.

Въззивно гражданско дело № 87 по описа за 2018г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството по делото е образувано по въззивната жалба на „Ч. Е.Б.“ гр.С. против решение №517/15.01.2018г. постановено по гр.дело №1275/2017г. по описа на Видински районен съд.

Поддържа се във въззивната жалба, че решението е незаконосъобразно, не е обосновано, постановено в нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила. В жалбата се развиват подробни съображения по отношение на приложението на закона от страна на първоинстанционния съд и тълкуването на законовите и подзаконовите норми, като се поддържа, че в случая не се касае за виновно поведение на абоната – ищец по делото, а за безвиновна отговорност и приложението на чл.83, ал.1, т.6 от Закона за енергетиката. Развити са подробни доводи, че при установяване на неправилно измерване на ел.енергия в резултат на променена схема на свързване на електромера, както е в настоящия случай, следва да се проведе процедура, която напълно е спазена – издаден е Констативен протокол, спазени са изискванията ПИКЕЕ при изчисляване на дължимата ел.енергия. Поискано е да се отмени изцяло обжалваното решение, като се отхвърли предявения иск.

По делото е постъпил писмен отговор на въззивната жалба от К.Т.Н. чрез адвокат-пълномощника си М., в който се поддържа, че правилно и законосъобразно РС е приел, че за да се коригира сметка на потребител, безспорно следва да е установено, че неточното отчитане и измерването на доставената ел.енергия се дължи на виновно неизпълнение на договорните задължения на потребителя. Поддържа, че наведените доводи във въззивната жалба са неправилни, РС е изложил убедителни изводи въз основа на събраните по делото доказателства, поради което решението ще следва да бъде потвърдено.

Страните не са сочили нови доказателства пред въззивната инстанция.

Окръжния съд, след като се запозна с оплакванията в жалбата, становището на ответната по жалба страни и събраните доказателства, приема за установено следното:

Въззивната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, поради което е допустима.

По същество Окръжният съд приема следното:

Пред ВРС е бил предявен отрицателен установителен иск по чл.124 от ГПК, като ищецът е поискал да бъде установено по отношение на ответното дружество, че не дължи сумата в размер на 1 540.34лв. по фактура, издадена от дружеството на 28.04.2017г. Поддържа, че сумата, начислена по фактурата е изчислена без ясен механизъм, без да се посочва за какъв период се касае, същата е необвързана с отчетеното от електромера. Поддържа, че е бил съставен Констативен протокол, без да бъде уведомен ищецът като абонат, поради което не му е известно с какъв уред е направена проверката, като изтъква, че електромера се намира в общо помещение и същият няма вина, в случай на констатирана неизправност на свързването на устройството.

Ответното дружество е подало писмен отговор на исковата молба, в който подробно е описало доводите си по отношение на становището, изразено в отговора, че искът е неоснователен. В отговора е описана фактическа обстановка във връзка с констатиране на промяна в схемата на свързване в електромера, отчитащ ел.енергията на ищеца като абонат на дружеството и начина, по който е съставен констативния протокол, въз основа на който е начислена сумата по фактурата. Поддържа, че е спазена процедурата по чл.48, ал.2 от ПИКЕЕ и в случая не се касае за виновно поведение на абоната, а става въпрос за обективна отговорност.

По делото са представени писмени доказателства, разпитани са свидетели и е изслушана съдебно-техническа експертиза, от които се установява, че служители на ответното дружество са извършили проверка на 25.04.2017г. на обект – електромер, обслужващ апартамент, находящ се в гр.В., ж.к.. и е съставен Констативен протокол, въз основа на който е извършена корекция на сметката на абоната, в следствие на което е съставена фактура за дължима сума по чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ на стойност 1 540.34лв. Към фактурата има приложение, в което е посочено, че сумата е начислена за периода 26.01-25.04.2017г. По делото е приложен Констативен протокол от 25.04.2017г., който е подписан от свидетелите Х. П. Ц. и В. Й. М., както и служител на МВР – А. М. А.. Свидетелите Ц. и М. са разпитани в съдебно заседание и са заявили, че в качеството им на членове на Федерацията на потребителите, са придружавали на 25.04.2017г. служители на ответното дружество при извършване на проверка на ел.таблата, при която в посочения по-горе блок при един от електромерите са липсвали пломбите, направено е замерване и е установена грешка от 93.63%, която електроенергия не е измервана от електромера и не е била заплатена. След констатиране на тази нередовност са извикали служител на МВР и е бил съставен Констативния протокол. По делото са разпитани и свидетелите Р. и С., които са служители на ответното дружество и установяват същите обстоятелства.

В назначената по делото съдебно-техническа експертиза, вещото лице е дало заключение с изчисления на евентуално дължимата сума за периода от 90дни, за който период е била начислена ел.енергията и е посочило, че сумата възлиза на 654.00лв. Вещото лице е дало заключение, че задължение на ответното дружество е да обезпечи надлежно съоръженията си от нерегламентиран достъп и с оглед периода на отчитане от инкасаторите на изразходваната ел.енергия, който е от 30дни, дължимата сума за тези 30дни е в размер на 218.18лв. Посочено е в експертизата, че в приложението на фактурата са начислени суми като „Задължение към обществото“, без да е обяснено какво значи това, както и посочената единична цена на базата на която е изчислено задължението от 0.039990лв./квтч.

Въз основа на така установените обстоятелства ВРС е приел, че предявеният иск е основателен и доказан. Приел е, че страните са в договорни отношения като общите условия на договорите за продажба на ел.енергия на ЧЕЗ уреждат задълженията на двете страни, но в някои от клаузите не е бил въведен принципът на равнопоставеност на страните, както е клаузата на чл.17. Приел е, че сумата, начислена по фактурата е изцяло недължима от ищеца.

Настоящият състав не възприема изводите на ВРС относно приложението на закона. Приема, че действително е било констатирано нерегламентирано устройство в електромера, обслужващ апартамента, собственост на ищеца, но начислената сума по оспорваната фактура е неправилна и в противоречие със заключението на вещото лице, което въззивният съд възприема като компетентно и обективно изложено.

Действително във фактурата са посочени реквизити при изчисление на дължимата сума, за които няма обяснение за вземането им, предвид преначисляване на дължимата сума, поради което съдът приема, че след като не е констатирано виновно поведение от страна на абоната за наличието на неправилно свързване на ел.мрежата в електромера и като се вземе предвид обстоятелството, че представители на ответното дружество следва да отчитат изразходваната ел.енергия помесечно, на абоната е следвало да се направи начисление само за 30дни, по цени действащи към периода на изчисление, в размер на 218.18лв., в какъвто смисъл е заключението на вещото лице на стр.66 от делото, разглеждано от ВРС, в какъвто смисъл ще следва да се отмени решението на ВРС и се постанови решение, с което се признае за установено по отношение на ответното дружество, че ищецът не дължи сумата по фактурата, над сумата 218.18лв.

 

По изложените съображения окръжния Съд

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение №517/15.01.2018г., постановено по гр.дело №1275/2017г. по описа на Видинския районен съд в частта, с която е признато за установено по отношение на „Ч. Е. Б.“ АД, ЕИК:.., гр.С., липсата на вземане на дружеството към К.Т.Н. *** до сумата 218.18лв., с включено ДДС, представляваща задължение по фактура №0220809303/28.04.2017г., начислена по чл.83, ал.1 т.6 от ЗЕ и чл.51 от ПИКЕЕ по Констативен протокол, като искът в тази част ОТХВЪРЛЯ като неоснователен.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част.

 

Решението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

 

         2.