Т.Д. № 23-2018

Определение по Търговско дело 23/2018г.

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-69

 

 

Видинският окръжен съд, гражданско отделение

В     закрито       заседание       първи        юни,

две      хиляди      и        осемнадесета  година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

            

                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

при секретаря …. и с участието на прокурора    

изслуша докладваното от  съдията М.  

дело по несъстоятелност № 23 по описа за 2018 година

и   за   да   се произнесе, взе   предвид   следното:

 

Производството по делото е образувано по молбата на „Д. 2.“ЕООД,гр.С.,за откриване на производство по несъстоятелност с правно основание чл.625 ТЗ.

Съдът констатира,че молбата е подадена пред некомпетентен съд с оглед разпоредбата на чл.613 от ТЗ,тъй като в този текст е посочено,че пс8ъд по несъстоятелността е окръжния съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата.От направена служебна справка в Търговския регистър актуалната регистрация на седалището на молителя е гр.С. ппоради което производството по делото пред Видинския окръжен съд ще следва да бъде прекратено и молбата се изпрати за разглеждане пред Софийския градски съд.

По изложените съображения Окръжният съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по дело по несъстоятелност №23/2018г. по описа на Видински окръжен съд,като изпраща делото на Софийски градски съд по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                    Окръжен съдия: